eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Kompleksowe usługi pralnicze dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w RybnikuOgłoszenie z dnia 2021-04-02


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027617 z dnia 2021-04-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe usługi pralnicze dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272780323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Energetyków 46

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.rybnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe usługi pralnicze dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-841f2441-93bc-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027617

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpital.rybnik.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.szpital.rybnik.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (tj. dokumentów innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się̨elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybniki formularza„Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie Zamawiającego w „profilu nabywcy”, a dotyczącego danego postępowania. 2. Ofertę oraz oświadczenie JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:- kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym, lub - podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, a) Zamawiający informuje, że: - administratorem danych osobowych jest SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik;- inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku jest Inspektor Danych Osobowych, kontakt: iodo@szpital.rybnik.pl;- dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym;-Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy pzp.- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:osoby/podmioty,którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp i/lub zewnętrzna kancelaria prawna, i/lub operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320 z późn. zmianami), i/lub posłaniec (kurier)dostarczający korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania zewnętrznemu podmiotowi dostarczającemu (realizującemu) usługi teleinformatyczne i/lub narzędzia/urządzenia komunikacji elektronicznej.- Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w sposób gwarantujący jego nienaruszalność). Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Administrator przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą pzp (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1).- Zebrane od Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.-Ma Pani/Pan prawo do:żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby; żądania od Administratora sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby; żądania od Administratora usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby. Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz Ustawy pzp. Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit.b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c) RODO.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Jednocześnie Administrator przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane mogą zostać przekazane Administratorowi w związku z prowadzonym postępowaniem i które Administrator pośrednio pozyska od kontrahenta biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TAG-165-TP/34-2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jestKompleksowa usługa pralnicza dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji (komplet załączników stanowiących charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej), złożony z następujących części:1.A Formularz cenowy.1.B.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1.B.2 Opis wózków stosowanych do transportu prania. 1.C. Polityka ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej w SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku.Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia („Projektowane postanowienia umowy”).

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt XI. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę punktową oferty według następującego wzoru „„C” + „Tp” + „R”. Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w ww.kryteriach podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, tj. - jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest mniejsza od 5, to ostatnia pozostawiona cyfra nie ulega zmianie,- jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest większa lub równa 5, to (niezależnie od tego, co jest za nią) ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o 1, chyba że taka dokładność nie pozwoli na zróżnicowanie łącznej punktacji ofert. W takim przypadku zaokrąglenie nastąpi do dalszej liczby miejsc po przecinku, chyba że dalsze zwiększanie dokładności obliczeń nie skutkuje zróżnicowaniem łącznej punktacji ofert. Łączna punktacja jest dla danej oferty obliczana jako suma punktacji uzyskanej w wyżej opisanych kryteriach. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert - procentowo, a w przypadku kryterium termin płatności i szybkość reakcji na reklamacje - punktowo.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szybkość reakcji na reklamacje

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 108 Ustawy,2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym w niniejszym postępowaniu zamawiający określa następujące warunki w zakresie: 2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA;2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA;2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:- Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 800 000,00 zł związanej z przedmiotem zamówienia.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: - wykazania się wykonaniem lub wy¬ko¬ny¬wa¬niem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług świadczonych na rzecz dwóch różnych Zamawiających polegających na kompleksowej usłudze pralniczej dla placówek służby zdrowia o wartości 450 000,00 zł brutto każda oraz posiadanie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; - posiadaniem odpowiednich środków transportu zgodne z pkt. V.1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj. wykonawca posiada co najmniej dwa samochody w celu wykonania zamówienia publicznego.- posiadanie zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością tj.:- Aktualna opinia właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dopuszczająca pralnię do świadczenia usług pralniczych dla placówek służby zdrowia, posiadająca barierę higieniczna między strefą czysta i brudną - Certyfikat systemu RABC (czyli Systemu Analizy Ryzyka i kontroli Skażenia Biologicznego) na zgodność z wymogami normy PN-EN 14065 „Tekstylia poddane obróbce w pralni – System kontroli skażenia biologicznego” wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający wdrożony w pralni wykonawcy System kontroli skażenia biologicznego lub inne równoważne potwierdzenie – tj. stosowny certyfikat, zaświadczenie lub inny dokument niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowym- Certyfikat ISO 9001 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający wdrożony system zapewnienia zarządzania jakością lub inne równoważne potwierdzenie – tj. stosowny certyfikat, zaświadczenie lub inny dokument niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowym

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego,– wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, ssą referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,- wykaz samochodów wykonawcy niezbędnych w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- Minimum dwa sprawozdania z badań mikrobiologicznych z wypranego asortymentu wykluczających obecność bakterii, tj. po jednym dokumencie z stycznia i lutego 2021 r. Sprawozdania te winny być wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub inne laboratorium akredytowane, wpisane na listę Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).- Sprawozdania z badań mikrobiologicznych z powierzchni płaskich wykonanych po dezynfekcji (np. blaty stołów, ściana, szafa) wykonanych w pralni wykonawcy - po jednym dokumencie z III i IV kwartału z 2020 r., wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub inne laboratorium akredytowane, wpisane na listę Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).- Sprawozdania z badań mikrobiologicznych z powierzchni paki załadunkowej środka transportu wykonanych na terenie Wykonawcy - po jednym dokumencie z III i IV kwartału z 2020 r., wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub inne laboratorium akredytowane, wpisane na listę Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).- Sprawozdania z badań mikrobiologicznych z komory dezynfekcyjnej asortymentu na terenie Wykonawcy - po jednym dokumencie z stycznia i lutego z 2021 r., wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub inne laboratorium akredytowane, wpisane na listę Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).- Sprawozdania z badań mikrobiologicznych z komory do mycia i dezynfekcji wózków przeznaczonych do transportu prania od i do Zamawiającego po jednym dokumencie z miesiąca stycznia i lutego 2021 r., wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub inne laboratorium akredytowane, wpisane na listę Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).Załączniki te podlegają uzupełnieniu w trybie art. 128 Ustawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- Minimum dwa sprawozdania z badań mikrobiologicznych z wypranego asortymentu wykluczających obecność bakterii, tj. po jednym dokumencie z stycznia i lutego 2021 r. Sprawozdania te winny być wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub inne laboratorium akredytowane, wpisane na listę Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).- Sprawozdania z badań mikrobiologicznych z powierzchni płaskich wykonanych po dezynfekcji (np. blaty stołów, ściana, szafa) wykonanych w pralni wykonawcy - po jednym dokumencie z III i IV kwartału z 2020 r., wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub inne laboratorium akredytowane, wpisane na listę Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).- Sprawozdania z badań mikrobiologicznych z powierzchni paki załadunkowej środka transportu wykonanych na terenie Wykonawcy - po jednym dokumencie z III i IV kwartału z 2020 r., wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub inne laboratorium akredytowane, wpisane na listę Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).- Sprawozdania z badań mikrobiologicznych z komory dezynfekcyjnej asortymentu na terenie Wykonawcy - po jednym dokumencie z stycznia i lutego z 2021 r., wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub inne laboratorium akredytowane, wpisane na listę Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).- Sprawozdania z badań mikrobiologicznych z komory do mycia i dezynfekcji wózków przeznaczonych do transportu prania od i do Zamawiającego po jednym dokumencie z miesiąca stycznia i lutego 2021 r., wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub inne laboratorium akredytowane, wpisane na listę Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy muszą złożyć do upływu terminu składania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pliki, które należy opatrzyć:- kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub- podpisem zaufanym, lub- podpisem osobistym.1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji, 1.1. Formularz cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 do specyfikacji); 1.B.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1.B.2. Opis wózków stosowanych do transportu prania. 1.C. Polityka ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.Załączniki te nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 128 Ustawy. oraz dokumenty wyszczególnione w pkt IV.2.1 specyfikacji (dokumenty te podlegają uzupełnieniu w trybie art. 128 Ustawy).2. Oświadczenia i dokumenty, potwierdzające brak podstaw wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego - zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale IV: tj. oświadczenie zgodnie zzałącznikiem nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia albo w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej: JEDZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z informacjami dotyczącymi sporządzenia JEDZ podanymi poniżej; w przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o zamówienia 3. Pełnomocnictwo - należy dołączyć do oferty - jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 10 310,40 zł przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.b) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.c) Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. d) Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 3 do specyfikacji.§ 22.1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego jak również w przypadku zmiany danych wynikających z niniejszej umowy oraz zmiany pomieszczeń, o której mowa w punkcie VI.7 załącznika nr 1.B.1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).2. Wszelkie zmiany umowy – wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności tych zmian, za wyjątkiem zmian danych wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności danych wskazanych w § 14 i ewentualnej zmiany pomieszczeń o której mowa w punkcie VI.7 załącznika nr 1.B.1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) - które wymagają jedynie powiadomienia w formie pisemnej.3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy także w przypadku:a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy,b) obniżenia przez Wykonawcę ceny usługi będącej przedmiotem umowy – zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do umowy,c) nie wykorzystania wartości i ilości usługi będącej przedmiotem umowy, poprzez wydłużenie czasu obowiązywania umowy o okres nie dłuższy niż 3 miesiące,4. Dopuszczalne jest zwiększenie wartości umowy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych i jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.5. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem ceny jednostkowej, wartości umowy (z wyłączeniem punktu 3) i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.6. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy, które nie są sprzeczne z treścią oferty wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia środków ochrony prawnej, określonych w przepisach działu IX Ustawy. 2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia środki ochrony prawnej, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX Ustawy.
2021-04-02 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.