eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w KrakowieOgłoszenie z dnia 2021-04-02


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027610 z dnia 2021-04-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351239953

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wielicka 267

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-663

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 4467500

1.5.8.) Numer faksu: 12 4467500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mco@mco.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mco.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26f564e9-93b2-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027610

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mco.krakow.pl/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal mco@mco.krakow.pl)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych odwzorowań (w tym tzw. kopii elektronicznych) opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz RegulaminieePUAP.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: „złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „komunikacji” wynosi 150 MB, a plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 40 MB. Za datę przekazania oferty, dokumentów, informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych odwzorowań przyjmuje się datę ichprzekazania na ePUAP lub datę i godzinę serwera pocztowego Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w Rozdziale XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 2/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, w dwóch etapach na zasadach i w terminach określonych w Rozdziale III SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w rozdziale XVII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy, dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie przewiduje warunku w tym zakresie,2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie przewiduje warunku w tym zakresie,3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); 4. zdolności technicznej lub zawodowej tj. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tzn.:- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał lub należycie wykonuje, co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem zamówienia była dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej o wartości minimum 350.000,00 zł każda

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: i) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) – potwierdzenie spełnienie warunku określonego w Rozdziale VII pkt. 3 SWZ.Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego dokumentu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, składa wówczas inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego powyższego warunku udziału w postępowaniu,ii) wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane co najmniej dwóch dostaw, których przedmiotem zamówienia była dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej o wartości minimum 350.000,00 zł każda, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – potwierdzenie spełnienie warunku określonego w Rozdziale VII pkt. 4 SWZ.Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, potwierdzenie spełnienia warunku określonego w Rozdziale VII pkt. 4 SWZ wymagane jest od jednego z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie Wykonawcy – w oparciu o art. 125 ust. 1 ustawy – o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych.2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 1 czerwca 2021 r.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie o numerze 39 1020 2892 0000 5902 0657 4166 z dopiskiem „Wadium – Dostawa i wdrożenie EDM”. Wadium musi wpłynąć na powyższy rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data uznania na rachunku bankowym Zamawiającego).5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie (30-663 Kraków, ul. Wielicka 267).- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,- kwotę gwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty na zasadach opisanych w Rozdziale IX ust. 1 lit. e, podlit. ii) SWZ oraz jednoznacznie wskazywać:a. jakiego postępowania dotyczy,b. jacy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,c. podmiot pełniący funkcję pełnomocnika,d. jakie czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 lit. c i d SWZ (aktualne na dzień składania ofert oświadczenia: o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ oraz oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ), składa każdy z Wykonawców.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wprowadzenie zmian Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.2. Zmiana wysokości stawki podatku od towarów i usług w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, w odniesieniu do usług przewidzianych niniejszą umową, stanowić będzie podstawę do zmiany wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, przy niezmienionej wysokości netto tego wynagrodzenia.3. Zmiana:1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)- stanowić będą podstawę do zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; w takim przypadku zmiana wynagrodzenia będzie ograniczać się do rozmiarów faktycznego wzrostu kosztów realizacji zamówienia z ww. powodów.4. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, stanowić będzie podstawę do zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; w takim przypadku zmiana wynagrodzenia będzie ograniczać się do rozmiarów faktycznego wzrostu kosztów realizacji zamówienia z ww. powodów.5. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy jest dopuszczalna w przypadku zaistnienia przestojów i opóźnień z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy; w takim przypadku strony dopuszczają wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy o okres zaistniałych i wykazanych przez Wykonawcę przestojów i opóźnień.6. Zmiana terminu rozpoczęcia wykonania Etapu II jest dopuszczalna w przypadku wcześniejszego zawarcia przez Zamawiającego umowy na finansowanie świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem dokumentacji medycznej objętej tym Etapem; w takim przypadku strony dopuszczają wcześniejszej rozpoczęcie wykonywania Etapu II.7. Zmiana zakresu przedmiotu Umowy jest dopuszczalna w przypadku zmiany lub wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów wykonawczych zawierających regulacje z zakresu e-zdrowia; w takim przypadku zmiana zostanie wprowadzona w zakresie koniecznym do dostosowania przedmiotu Umowy do obowiązującego stanu prawnego.8. Wszelkie prace wykonane przez Wykonawcę nie wynikające z Umowy lub zmiany Umowy, traktowane będą jako prace wykonane samowolnie przez Wykonawcę na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-30 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://mco.krakow.pl/zamowienia-publiczne/. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów został szczegółowo opisany w Rozdziale X SWZ.
2021-04-02 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.