eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Teresin › Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin GajOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TERESIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148532

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ZIELONA 20

1.5.2.) Miejscowość: Teresin

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-515

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 46 864 25 39

1.5.8.) Numer faksu: +48 46 864 25 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@teresin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.teresin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51a7f8d0-792b-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027496

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001077/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/profile/gmina-teresin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl/profile/gmina-teresin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: 1). za pośrednictwem modułu komunikacyjnego systemu JOSEPHINE, zwanego dalej „Systemem” znajdującego się pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/profile/gmina-teresin
lub 2.) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem zam.publiczne@teresin.pl. 2.Osoba upoważniona rejestruje się w systemie JOSEPHINE, wypełniając formularz rejestracyjny na domenie
https://josephine.proebiz.com, postępując w sposób określony w formularzu. Aby bezproblemowo korzystać z systemu JOSEPHINE, konieczne jest korzystanie z komputera podłączonego do internetu i
przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych znajdują się pod adresem https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Wymagania_techniczne_sw_JOSEPHINE.pdf
Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
3. Wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych są zawarte w Rozdziale 10 ust.10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy (podwykonawcy lub podmiotu trzeciego) jest Gmina Teresin, reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin z siedzibą, ulica Zielona 20, 96-515 Teresin, z którym można się skontaktować: telefonicznie: +48 (46) 861-38-15, za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem e-mail: urzad.gminy@teresin.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: ido.gminy@teresin.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona
20, 96–515 Teresin z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień spoczywających na Zamawiających, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą P.Z.P.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP. Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale 26 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości wynoszącej 302,00 mb. (w zakresie wybudowania sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Książęcej w Gminie Teresin, Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, pierwsza część zamówienia została wykonana w 2018 r.).
2) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna) o powierzchni wynoszącej 4073,00 m2 oraz nawierzchni z kruszywa łamanego o powierzchni wynoszącej 1195,50 m2 .
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji projektowej (tj. projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Książęcej w Gminie Teresin oraz przedmiar robót: Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj - kanalizacja deszczowa oraz dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj – nawierzchnia, projekt czasowej organizacji ruchu dotyczący przebudowy ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj – nawierzchnia i przedmiar robót: Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj – nawierzchnia) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczącej budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Książęcej w miejscowości Teresin Gaj i w szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczącej Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj – nawierzchnia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium nr 1 - CENA: Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na
podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba
punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 60 pkt.
Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI:
Kryterium „Okres gwarancji jakości” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego, maksymalny 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje dłuższy niż 60 miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięczny. Natomiast w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje krótszy niż 36
miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
Zamawiający ofercie o najdłuższym okresie gwarancji jakości przyzna 40 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Okres gwarancji jakości = okres gwarancji badanej oferty / najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert x 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1). sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 150.000,00 złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy i 00/100).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu może zostać spełniony łącznie.
2). zdolności technicznej lub zawodowej:
a). Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wybudował w ramach jednej roboty budowlanej (przez budowę należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego) sieć kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości nie mniejszej niż 200,00 mb. Wartość wykazanej roboty budowlanej winna wynosić nie mniej niż 100.000,00 złotych brutto – słownie złotych: sto tysięcy.
b). Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał drogę lub ulicę o łącznej długości nie mniejszej niż 500,00 mb, o zakresie obejmującym w szczególności wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej, w ramach jednej lub dwóch robót budowlanych polegającej/ych na budowie (przez budowę należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego) lub przebudowie dróg lub ulic. Wartość wykazanej/ych roboty/t budowlanej/ych winna wynosić łącznie nie mniej niż 150.000,00 złotych brutto – słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy.
Wyżej wymieniony warunek dotyczący doświadczenia i wartości robót dotyczy wykonawcy składającego ofertę samodzielnie, co najmniej jednego ze wspólników konsorcjum (w przypadku wspólnej oferty) lub podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy, jeżeli wykonawca powołuje się na te zasoby.
Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej w oddzielnych zadaniach, bądź łącznie w jednym.
b). Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie im powierzona:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, która spełnia wymagania określone przez Zamawiającego :
- Funkcja / Stanowisko: Kierownik budowy - 1 osoba, wymagane kwalifikacje zawodowe: uprawnienia w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2351) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, uzyskane w oparciu o przepisy obowiązujące przed wejściem w życie w/w ustawy.
- Funkcja / Stanowisko: Kierownik robót w specjalności drogowej - 1 osoba, wymagane kwalifikacje zawodowe: uprawnienia w specjalności drogowej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2351) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, uzyskane w oparciu o przepisy obowiązujące przed wejściem w życie w/w ustawy.
Uwaga:
• Zamawiający dopuszcza uprawnienia ograniczone dla osób zadeklarowanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Kierownika budowy oraz funkcji kierownika robót branżowych.
• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu może zostać spełniony łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowania, Wykonawca na wezwanie zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1). W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a). informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2). W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a). wykazu robót budowlanych, zgodnego ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz może dotyczyć tylko robót budowlanych w, których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b). wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i spełniających wymagania określone w Rozdziale 17 SWZ wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W terminie składania ofert określonym w Rozdziale 11 SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
1) formularz ofertowy (według załącznika nr 1 do SWZ);
2) oświadczenie własne wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP (według załącznika nr 4 do SWZ);
3) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega (według załącznika nr 4 do SWZ), o ile wykonawca
polega na zasobach innych podmiotów;
4) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według załącznika nr 4 do SWZ), o ile oferta jest
składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, które stanowi podmiotowy środek dowodowy (według załącznika nr 8 do SWZ);
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (według załącznika nr 7 do SWZ), jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów;
7) dowód wniesienia wadium.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy dołączenia do oferty odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, i wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1 pkt.2 dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust.2, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
5. Wymóg określony w ust.2-4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Wymóg określony w ust.2-4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych i zero groszy).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie nr: 19 9283 0006 0011 2934 2000 0090;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Szczegółowe informacje dotyczące wadium są zawarte w Rozdziale 20 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne).
1). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5). W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6). Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
W imieniu tych wykonawców powinny działać osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze.
7). Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
8). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a). żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 12 i 13 SWZ,
b). warunki udziału w postępowaniu określone w ust.2 niniejszego rozdziału winny zostać potwierdzone w sposób określony w Rozdziale 17 SWZ.
9). Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w o których mowa w Rozdziale 12 i 13 SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału, Wykonawcy składają oświadczania i dokumenty określone w Rozdziale 17 SWZ, w sposób i w trybie tam określonym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp, oraz okoliczności wskazanych w niniejszej umowie. 2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. 3. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 15 dni, Strony
będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. 4. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem zawierającym uzasadnienie
konieczności zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy w terminie zawitym 7 dni o zaistnieniu ww. sytuacji. 5. Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia określonego § 3 ust. 1 umowy, z powodu błędów w
Dokumentacji składającej się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, mających wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie umowy, jedynie w zakresie niezbędnym do dostosowania tej Dokumentacji do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie dotyczy tylko tych błędów, których
Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty. Zmiana wynagrodzenia (kosztorys różnicowy robót zaniechanych i zamiennych) zostanie ustalona w taki sposób, iż wykonawca jest obowiązany przedłożyć do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa mazowieckiego, w
którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego w terminie zawitym 7 dni o zaistnieniu ww. sytuacji pod rygorem wygaśnięcia roszczenia. 6. Strona może wystąpić z wnioskiem do drugiej Strony zawierającym propozycję zmiany sposobu
wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany będą korzystne dla Zamawiającego. Strona powołująca się na okoliczności o których mowa , winna powiadomić drugą stronę w terminie zawitym 7 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływie na dalszy przebieg robót budowlanych, pod
rygorem wygaśnięcia roszczenia. 7.Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron. Strona powołująca się na okoliczności o których , zobowiązana jest powiadomić drugą stronę w terminie zawitym 7 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływie na dalszy przebieg robót budowlanych, pod rygorem wygaśnięcia roszczenia. Zmiana przedmiotowej umowy może dotyczyć terminu wykonania zamówienia o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy oraz wysokości wynagrodzenia o którym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.8. W razie udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na termin realizacji niniejszej umowy 9. Szczegółowy zakres zmian umowy jest określony w projektowanych postanowieniach umowy (§ 20)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/profile

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy PZP, w którym Zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych. Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji lub po przeprowadzeniu negocjacji,
zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 2 SWZ. 2. Dysponowanie zasobami innych podmiotów:
1). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 4). Pozostałe informacje w tym zakresie określone są w Rozdziale 17 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.