eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › sukcesywna dostawa wraz z transportem i wniesieniem materiałów biurowych (przyborów do pisania) do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych, na okres 1 rokuOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
sukcesywna dostawa wraz z transportem i wniesieniem materiałów biurowych (przyborów do pisania) do jednostek UAM w Poznaniu
oraz jednostek zamiejscowych, na okres 1 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001293

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieniawskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-712

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzpuam@amu.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

sukcesywna dostawa wraz z transportem i wniesieniem materiałów biurowych (przyborów do pisania) do jednostek UAM w Poznaniu
oraz jednostek zamiejscowych, na okres 1 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51487300-79d5-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027413

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy
użyciuśrodków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod
adresemhttps://e-propublico.pl Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o
wyjaśnienietreści SWZ, przekazanym za pośrednictwem Platformy (karta Zapytania/Wyjaśnienia) lub
przekazanympocztą elektroniczną na adres zerbin@amu.edu.pl. Korzystanie z Platformy przez
Wykonawcę jestbezpłatne.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptujewarunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowejhttps://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć
udział wpostępowaniu musi posiadać konto na Platformie.Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie
przezosobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego
podpisuelektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.Zamawiający dopuszcza
następującyformat przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx.,
.xlsx,.xml.Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające
nakorzystanie z Platformy:a) stały dostęp do sieci Internet;b) posiadanie dowolnej i aktywnej
skrzynkipoczty elektronicznej (e-mail),c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows
7 (lubnowszym) albo Linux,d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma
współpracuje znajnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych
(Internet Explorer10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),e) włączona obsługa
JavaScript orazCookies.Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu
odbioru danych:a)załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z
załącznikami, nie jestdostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w
formie zaszyfrowanej.Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia
ofert;b) oznaczenie czasuodbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu
elektronicznego datę orazdokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie
”Data przesłania”;c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku
naPlatformie.Szczegółowe informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot.
korespondencji elektronicznej zawiera SWZ Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pocztą elektroniczną winny być kierowane na adres:
zerbin@amu.edu.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 27.1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
27.2. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1 , 61-712 Poznań.
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pani Justyna Baksalary, kontakt: adres iod@amu.edu.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
27.3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu,
do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z
udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje
dotyczące RODO zostały przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/6368/D/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sukcesywna dostawa wraz z transportem i wniesieniem materiałów biurowych (przyborów do pisania) do jednostek UAM w Poznaniu
oraz jednostek zamiejscowych, na okres 1 roku,

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 20.3. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Suma punktów danej oferty zostanie wyliczona poprzez dodanie punktów uzyskanych w kryteriach a+b+c

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji poszczególnego zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

9.1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
Lp. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp:
1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 5 do SWZ
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
Forma dokumentu: Oryginał w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Inne dokumenty:
2 Formularz ofertowy – załącznik nr A do SWZ
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik.
Forma dokumentu: Oryginał w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3 Formularz cenowy – załącznik nr 1 do SWZ
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik.
Forma dokumentu: Oryginał w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
4 Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy)
Forma dokumentu: Oryginał w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
5 zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy)
UWAGA: niniejsze zobowiązanie składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wskazując spełnianie warunków udziału w postepowaniu, a które to podmioty będą brały udział w realizacji zamówienia.
Forma dokumentu: Oryginał w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
6 Oświadczenie składane na postawie art. 125 ust. 4 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby - załącznik nr 6a do SWZ (jeżeli dotyczy).
Forma dokumentu: Oryginał w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w rozdz. 9 pkt 1.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości istotnej zmiany niniejszej umowy. Zgodnie z art. 455 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w następujących przypadkach:
a) w przypadku, gdy w pierwotnym terminie obowiązywania umowy nie zostanie wykorzystana maksymalna wartość umowy brutto istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy. W takim przypadku strony mogą zmienić umowę w następującym zakresie: termin zakończenia realizacji zamówienia ulegnie odpowiedniej zmianie – zostanie przedłużony do daty wskazanej przez Zamawiającego, jednak na okres nie dłuższy niż kolejne 12 miesięcy, przy zastrzeżeniu, iż maksymalna wartość umowy wskazana w § 4 ust. 2 umowy nie ulega zmianie.
b) w przypadku, gdy po zawarciu umowy asortyment wskazany w załączniku nr 2 do umowy zostanie wycofany z produkcji i sprzedaży oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia producenta o zaistnieniu takiej okoliczności i zastąpiony będzie innym, zaakceptowanym przez Zamawiającego, o nie gorszych parametrach, nie wyższej cenie. Oświadczenie winno określać dokładnie jaki model objęty umową został wycofany. Wykonawca przedłoży stosowne dokumenty (karty charakterystyki towaru pochodzącej od producenta) świadczące iż model zaproponowany w miejsce oferowanego w przetargu posiada parametry równoważne lub lepsze,
c) w przypadku, gdy po zawarciu umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że wystąpiły inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu przedmiotu umowy, o ile zmiana ta nie wykracza poza przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
d) zmiany podwykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 pod warunkiem, że Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że realizując niniejszą umowę będzie dysponował niezbędnymi zasobami nowego podmiotu, w szczególności przedstawi zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszej umowy oraz wykaże, że nowy podmiot spełnia warunki udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 124 ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano,
e) rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1, a Wykonawca udowodni Zamawiającemu przez przedstawienie odpowiednich dokumentów, że Wykonawca samodzielnie spełnienia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano,
f) zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy, obie strony zobowiązują się do odpowiedniej zmiany umowy w tym zakresie, zgodnie z którą Zamawiający zapłaci cenę netto powiększoną o podatek VAT w zmienionej stawce, obowiązującej w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, dla danego zakresu przedmiotu umowy, dla którego obowiązuje nowa stawka,
g) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
h) w innych przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590
ustawy Pzp.
25.2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy.
25.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej izby Odwoławczej.
25.4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.
25.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargą wnosi sią do Sądu
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
25.5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
„Środki ochrony prawnej" Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.