eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żagań › Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w ŻaganiuOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Żagański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770155

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 39

1.5.2.) Miejscowość: Żagań

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 684709976

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatzaganski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzaganski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87dbd0f1-79c9-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027157

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013663/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.powiatzaganski.pl/zamowienia_publiczne/433/status/rodzaj/wzp/zwr/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy pomocy Platformy zakupowej
Adres : https://miniportal.uzp.gov.pl (dalej: Platforma).
Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP /d0l805xocs/skrytka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi), instrukcji korzystania z miniPortalu dostępnej na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz w Regulaminie ePUAP (https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania).
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 38.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych jest Powiat Żagański ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Żagańskim jest Pan Maciej Gęsigóra, adres e-mai: iod@powiatzaganski.pl , tel. 68 479-34-60
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu” Nr ZP.272.1.2022 prowadzonym w trybie podstawowym.
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawców jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) osoby, których dane przetwarzamy, w związku z prowadzeniem niniejszego postepowania mają:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
i) osobom, których dane przetwarzamy, w związku z prowadzeniem niniejszego postepowania nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 38.2. Informacja dotycząca ograniczenia stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
a) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienie jest świadczenie usług pocztowych zgodnie m.in. z przepisami:
 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r poz.1041),
 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. z 2020 r, poz. 1026)
 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U.2020 r, poz.1740 ze zm.),

5.2. Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w podziale na:

5.2.1. Część I – o wadze do 2000g oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. - w obrocie krajowym i zagranicznym oraz paczek do 10 kg

5.2.2. Część II – o wadze do 2000g oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. – na terenie Powiatu Żagańskiego oraz paczek do 10 kg
(z wyłączeniem zadań, które winny być realizowane przez operatora wyznaczonego).

5.3. W ramach przedmiotu umowy, określonego w pkt 5.2. szacunkowe ilości przesyłek, z podziałem na części i ich rodzaje, które będą nadawane w okresie obowiązywania umowy, określone zostały w Formularzu cenowym, stanowiącym Formularz 2.2 do SWZ. Podane w nim ilości służą jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu umowy, mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, a Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia o wykonanie przedmiotu zamówienia w ilościach tam określonych.

5.4. Zamawiający nie dopuszcza nadawania przesyłek Zamawiającego przez wyłonionego Wykonawcę u innego operatora pocztowego bez zawarcia z nim stosownej umowy, o której mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe i w konsekwencji nie dopuszcza świadczenia przez Wykonawcę usług w formie, w której Wykonawca w istocie jest pośrednikiem pomiędzy Zamawiającym, a innym operatorem.
7.2. Część I
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przyjęciu, sortowaniu, przemieszczeniu i doręczeniu, a w razie niemożności doręczenia do zwrotu Zamawiającemu przesyłek o wadze do 2000g, w kraju i zagranicą, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1041,2320)
2. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe rozmiarach S,M i L:
a) zwykłe – przesyłka nie rejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii,
b) zwykłe priorytetowe – przesyłka nie rejestrowana listowa najszybszej kategorii,
c) polecone – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną
i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
d) polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii,
e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, w tym przesyłki wymagające zastosowania przepisów art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego
f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
g) z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę. Starostwo Powiatowe w Żaganiu (Powiat Żagański) ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
Rozmiar S – to przesyłka o wymiarach:
MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm, waga do 500 g
Rozmiar M– to przesyłka o wymiarach:
żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm, waga do 1000 g
Rozmiar L– to przesyłka o wymiarach:
suma długości, szerokości i wysokości przesyłki nie może przekroczyć 90 cm, przy czym największy z wymiarów nie może przekroczyć 60 cm, waga do 2000 g
a) Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe do 10 000 g (Gabaryt A i B):
b) zwykłe – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii
c) priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej kategorii,
d) pobraniowe – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii (za pobraniem opłaty),
e) z zadeklarowaną wartością – przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii z zadeklarowaną wartością,
f) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO).

Gabaryt A – to paczka o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm.

Gabaryt B
minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm szerokość 500 mm, wysokość 300 mm maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.

3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru raz dziennie przesyłek przygotowanych do wyekspediowania, z Biura Podawczego zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, 68-100 Żagań od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
4. Odbioru przesyłek dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia. Odbiór przesyłek przygotowanych do wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowany przez Wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą w pocztowej książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych (dla przesyłek zwykłych).
5. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet czy ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - ZPO) oraz umieszczania na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego.
6. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania przesyłek oraz sporządzenia zestawień dla przesyłek.
7. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć:
a) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek,
b) dla przesyłek zwykłych – zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek.
8. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia.
9. Zamawiający ma prawo obciążyć karą umowną za niezgłoszenie się po odbiór przesyłek w oznaczonym dniu w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór, przy czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przesyłek. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przesyłek, jeżeli brak realizacji usługi spowodowany jest przyczynami niezawinionymi przez Wykonawcę
10. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona (zaklejona lub zalakowana). Opakowanie paczki powinno stanowić zabezpieczenie przed dostępem do zawartości oraz aby uniemożliwiało uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania.
11. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek Wykonawca wyjaśni je z Zamawiającym telefonicznie w tym samym dniu. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym w tym samym dniu lub ich usunięcia w dniu odbioru, nadanie odebranych przesyłek budzących wątpliwości nastąpi w następnym dniu roboczym.
12. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki,
13. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać list lub przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni liczonych od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo, w tym terminie przesyłka jest „awizowana” dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nieodebrania przez adresata. (Termin ten został ustalony w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego celem zachowania terminów administracyjnych).
Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został opisany w pkt 5, oraz w pkt 7 SWZ w zakresie części I

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 22.4. Zamawiający wybierze ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajowym z pozycji przeglądarki internetowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienie jest świadczenie usług pocztowych zgodnie m.in. z przepisami:
 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r poz.1041),
 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. z 2020 r, poz. 1026)
 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U.2020 r, poz.1740 ze zm.),

5.2. Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w podziale na:

5.2.1. Część I – o wadze do 2000g oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. - w obrocie krajowym i zagranicznym oraz paczek do 10 kg

5.2.2. Część II – o wadze do 2000g oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. – na terenie Powiatu Żagańskiego oraz paczek do 10 kg
(z wyłączeniem zadań, które winny być realizowane przez operatora wyznaczonego).

5.3. W ramach przedmiotu umowy, określonego w pkt 5.2. szacunkowe ilości przesyłek, z podziałem na części i ich rodzaje, które będą nadawane w okresie obowiązywania umowy, określone zostały w Formularzu cenowym, stanowiącym Formularz 2.2 do SWZ. Podane w nim ilości służą jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu umowy, mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, a Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia o wykonanie przedmiotu zamówienia w ilościach tam określonych.

5.4. Zamawiający nie dopuszcza nadawania przesyłek Zamawiającego przez wyłonionego Wykonawcę u innego operatora pocztowego bez zawarcia z nim stosownej umowy, o której mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe i w konsekwencji nie dopuszcza świadczenia przez Wykonawcę usług w formie, w której Wykonawca w istocie jest pośrednikiem pomiędzy Zamawiającym, a innym operatorem.
sortowaniu, przemieszczeniu i doręczeniu, a w razie niemożności doręczenia do zwrotu Zamawiającemu przesyłek o wadze do 2000g na terenie Powiatu Żagańskiego, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r.- (z wyłączeniem zadań, które winny być realizowane przez operatora wyznaczonego).
2. W skład Powiatu Żagańskiego wchodzą następujące gminy:
1. Gmina Żagań o statusie miejskim
2. Gmina Żagań o statusie wiejskim
3. Miasto Gozdnica
4. Gmina i Miasto Szprotawa
5. Gmina i Miasto Iłowa
6. Gmina i Miasto Małomice
7. Gmina Niegosławice
8. Gmina Brzeźnica
9. Gmina Wymiarki
3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe:
a) zwykłe – przesyłka nie rejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii,
b) zwykłe priorytetowe – przesyłka nie rejestrowana listowa najszybszej kategorii
c) polecone – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną
i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
d) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
e) z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę. Starostwo Powiatowe w Żaganiu (Powiat Żagański) ul. Dworcowa 39,68-100 Żagań
4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru raz dziennie przesyłek przygotowanych do wyekspediowania, z Biura Podawczego zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, 68-100 Żagań od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
5. Odbioru przesyłek dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia. Odbiór przesyłek przygotowanych do wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowany przez Wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą w pocztowej książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych (dla przesyłek zwykłych).
6. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet czy ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - ZPO) oraz umieszczania na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego.
7. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania przesyłek oraz sporządzenia zestawień dla przesyłek.
8. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć:
a) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek,
b) dla przesyłek zwykłych – zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek.
9. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia.
10. Zamawiający ma prawo obciążyć karą umowną za niezgłoszenie się po odbiór przesyłek w oznaczonym dniu w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór, przy czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przesyłek. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przesyłek, jeżeli brak realizacji usługi spowodowany jest przyczynami niezawinionymi przez Wykonawcę
11. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona (zaklejona lub zalakowana). Opakowanie paczki powinno stanowić zabezpieczenie przed dostępem do zawartości oraz aby uniemożliwiało uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania.
12. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek Wykonawca wyjaśni je z Zamawiającym telefonicznie w tym samym dniu. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym w tym samym dniu lub ich usunięcia w dniu odbioru, nadanie odebranych przesyłek budzących wątpliwości nastąpi w następnym dniu roboczym.
13. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.
14. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać list lub przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni liczonych od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo, w tym terminie przesyłka jest „awizowana” dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. (Termin ten został ustalony w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego celem zachowania terminów administracyjnych).
Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został opisany w pkt 5, oraz w pkt 7 SWZ w zakresie części II.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 22.4. Zamawiający wybierze ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajowym z pozycji przeglądarki internetowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

10. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
10.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
10.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
10.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

10.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniżej wskazane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

10.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

10.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23.11.2012r. (Dz.U. z 2020, poz. 1041 z późn. Zm.)

10.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

10.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 11.2.2. Potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
11.2.2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia przez Wykonawcę
z postępowania (zgodnie z zapisami w pkt 9 SWZ Wykonawca przedłoży:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi formularz 3.2. do SWZ),
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

11.3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

11.4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ppkt 11.2.2.1. lit b) SWZ i Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca WSKAZAŁ w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.

11.5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 11.2.2.1 lit b) SWZ, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Przepisy te stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

11.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ppkt 11.2.2.1 lit b) SWZ pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

11.7. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
WYKONAWCY ZAGRANICZNI: wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP został ujęty odpowiednio w pkt. 11 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.2.1. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
11.2.1.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów: (zgodnie z warunkami opisanymi w ppkt 10.2.2 SWZ) Wykonawca przedłoży:
a) Aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23.11.2012r. (Dz.U. z 2020, poz. 1041 z późn. Zm.)

(W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument powinien potwierdzać spełnienie warunków przynajmniej przez jednego ze współpartnerów)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie wymaga

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

18.2. OFERTĘ stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” wraz z „Formularzem cenowym”
18.3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
2) Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej tych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia. (jeżeli dotyczy)
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy bądź do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez notarialnie potwierdzona „kopia” cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu za „zgodność z oryginałem” przez Notariusza (jeżeli dotyczy)
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne , a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
5) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień niniejszej SWZ (jeżeli jest wymagane wniesienie wadium w danym postępowaniu).
6) Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako Tajemnicy przedsiębiorstwa, o ile zastrzeżenie takie zostało złożone.
7) Równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

14.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, skalda każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu.
14.3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp (jeżeli Zamawiający wymaga takiego warunku) jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
14.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (jeżeli Zamawiający wymaga takiego warunku) Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
14.4.1. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz:
a) o którym mowa w §9 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców dotyczy robót budowlanych, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
b) o którym mowa w §9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców, dotyczy dostaw lub usług, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
14.4.2. Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
a) W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.1 do SWZ i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu.
14.5. W przypadku, o którym mowa w pkt 14.2 i 14.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
14.6. Oświadczenie wstępne o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzając tym samym brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
14.7. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Z powodu braku miejsca w okienku Szczegółowo zostało to opisane w pkt. 14 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian zostały określone w paragrafie 11 załącznika do SWZ - TOM II
2. Szczegółowy zakres umowy został opisany w Tomie II do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (PPU)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: OFERTY w niniejszym postępowaniu odbywa się przy pomocy Platformy zakupowej Adres : https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-03 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Akceptowalne będą faktury elektroniczne, stosowane będą płatności elektroniczne, informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom opisano w pkt 13 SWZ, informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisano w pkt. 14 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.