eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów dla SP nr 52 w Gdańsku, ul. Kościuszki 111, 80-427 Gdańsk w okresie od 1 marca 2022 do 31 grudnia 2022.Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów dla SP nr 52 w Gdańsku, ul. Kościuszki 111, 80-427 Gdańsk w okresie od 1 marca 2022 do 31 grudnia 2022.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000218963

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 111

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-427

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 341 62 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp52.edu.gdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp52.edu.gdansk.pl/pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów dla SP nr 52 w Gdańsku, ul. Kościuszki 111, 80-427 Gdańsk w okresie od 1 marca 2022 do 31 grudnia 2022.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6c1ce9f-79c5-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027043

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026807/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów dla Szkoły Podstawowej nr 52 im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku, ul. Kościuszki 111

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia, komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń (innych niż oferta wykonawcy), wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie innych
informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj, poczty elektronicznej, adres e
mail sekretariat@sp52.edu.gdansk.pl. Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem"
formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego o e PUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą bezpośrednio
na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Za termin przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na e- PUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ustawy 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.10. Administratorem danych Wykonawcy jest Szkoła Podstawowa nr 52 im. Tadeusza Kościuszki w
Gdańsku, ul. Kościuszki 111, 80-427 Gdańsk.
1.11. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iodsp52@wp.pl, lub poczty tradycyjnej na adres
siedziby administratora, 80-427 Gdańsk, ul Kościuszki 111 z dopiskiem Inspektor ochrony Danych.
1.12. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu prowadzenia niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, wyboru najkorzystniejszej oferty i w przypadku nawiązania
współpracy również w celu realizacji umowy.
1.13. Państwa dane przetwarzać będziemy w następującym zakresie: imię, nazwisko, nazwa firmy,
adres prowadzenia działalności, numer NIP, REGON, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer
telefonu, treść oferty, w tym dane innych pracowników lub przedstawicieli Wykonawcy.
1.14. Podstawa prawną przetwarzania Państwa danych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, tj. obowiązek prowadzenia postępowania zgodnie z regulacjami Prawa zamówień
publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku zawarcia umowy podstawą prawną przetwarzania
będzie konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
1.15. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
1.16. Dane przetwarzane będą w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz przez okres kolejnych 4 lat od dnia zakończenia postępowania. W przypadku zawarcia umowy,
przez cały okres realizacji umowy, a także po jej wykonaniu – przez okres kolejnych 5 lat (na potrzeby
rozliczalności z organem nadzorczym) i przez okres przedawnienia roszczeń.
1.17. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
1.18. Państwa dane nie zostaną udostępnione żadnym podmiotom komercyjnym.
Dodatkowo Państwa dane osobowe w ramach wykonywanych zadań w obszarze sprawowania władzy
publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym
w ramach działalności jednostki samorządu terytorialnego.
Jeśli interesuje Państwa, jakie to są jednostki proszę napisać na adres: Szkoła Podstawowa nr 52 im.
Tadeusza Kościuszki w Gdańsku, ul. Kościuszki 111, 80-427 Gdańsk, bądź za pośrednictwem skrzynki
e-mail:
sekretariat@sp52.edu.gdansk.pl
1.19. Przysługują Państwu następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania danych:
a. Wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
b. Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, prawo do żądania dostępu do
treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak
również prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
1.20. Jednocześnie informujemy Państwa, że mają Państwo również prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych.
1.21. Uprawnienia, o których mowa powyżej mogą Państwo wykonać poprzez kontakt pod adresem email:
sekretariat@sp52.edu.gdansk.pllub listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 52 im. Tadeusza
Kościuszki w Gdańsku, ul. Kościuszki 111, 80-427 Gdańsk.
1.22. Jeżeli uznają Państwo, że w jakikolwiek sposób zostały naruszone reguły przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, tj.
Prezesa Urzędu Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: +48 22 531 03 00, adres e -
mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2761/SP52/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 59410,34 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zadanie nr 1 - mięso i wędliny

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-03-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
2. Pełnomocnictwo
lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w
imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli w ich imieniu
działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w
pkt 1.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego
z wykonawców. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie wymagane w punkcie 5.5) oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji
IX ( o ile zachodzi taka okoliczność) winien złożyć każdy wykonawca. Dokumenty wymagane w
punkcie 5.11.)winien złożyć każdy wykonawca.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy określone zostały w załączniku nr. 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem e PUAP przez "formularz" do złożenia , zmiany, wycofania oferty lub wniosku na miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.