eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wyszogród › "Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na okres 12 miesięcy"Ogłoszenie z dnia 2022-01-19

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na okres 12 miesięcy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Wyszogród

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015508

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rębowska 37

1.5.2.) Miejscowość: Wyszogród

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-450

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 267 26 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugim@wyszogrod.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na okres 12 miesięcy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbc9a5dd-5417-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001455/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy i Miasta Wyszogród na okres 12 miesięcy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00298025/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IKR.271.38.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1000000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Wykonawca odbierze i zagospodaruje następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) z nieruchomości zamieszkałych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych:
a) pozostałości z sortowania ( odpady zmieszane ) - z częstotliwością odbioru raz w miesiącu przez cały rok (dot. cz. wiejskiej) oraz raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października i raz w miesiącu w okresie od listopada do marca (dot, cz. miejskiej), z wyłączeniem nieruchomości zamieszkałych (zabudowa wielolokalowa), od których Wykonawca zobowiązany jest odbierać odpady z częstotliwością raz na tydzień przez cały rok - w przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia, w którym odbierane są ww. odpady przypada pięć razy w miesiącu, Wykonawca zobowiązany jest do pięciokrotnego odbioru odpadów w danym miesiącu;
b) odpady segregowane (opakowaniowe) obejmujące: szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, papier i makulaturę - z częstotliwością odbioru raz w miesiącu przez cały rok;
c) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
-z częstotliwością odbioru raz w miesiącu przez cały rok (dot. cz. wiejskiej) oraz raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października i raz w miesiącu w okresie od listopada do marca (dot. cz. miejskiej), z wyłączeniem nieruchomości zamieszkałych (zabudowa wielolokalowa), od których Wykonawca zobowiązany jest odbierać odpady z częstotliwością raz na tydzień przez cały rok - w przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia, w którym odbierane są ww. odpady przypada pięć razy w miesiącu, Wykonawca zobowiązany jest do pięciokrotnego odbioru odpadów w danym miesiącu;
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
f) zużyte opony;
g) przeterminowane leki i chemikalia;
h) zużyte baterie i akumulatory;
i) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne;
- odbiór odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. d) - i) powyżej, realizowany jest w ramach tzw.: „mobilnej zbiórki" z nieruchomości zamieszkałych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych zgłoszonych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć na miesiąc kwiecień i/lub maj oraz październik i/-lub listopad 2022 r. termin/-y zrealizowania ww. zbiórki oraz poinformować Zamawiającego o dacie odbioru tychże odpadów, co najmniej na 30 dni roboczych, przed terminem zrealizowania rzeczonej zbiórki;

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1275181,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1275181,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1275181,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7740021646

7.3.3) Ulica: Szkolna 16

7.3.4) Miejscowość: Wyszogród

7.3.5) Kod pocztowy: 09-450

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1275181,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.