eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznymOgłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Śląski Oddział Wojewódzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015817985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kossutha 13

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-844

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nfz-katowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Jednostka ubezpieczenia zdrowotnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17d9b8d5-777b-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026380

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003244/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nfz-katowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień (w tym przekazywanie dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego) oraz przekazywanie informacji z
zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej e-Zamawiający, w zakładce „Korespondencja”. Adres strony internetowej
prowadzonego postępowania: https://nfz-katowice.ezamawiajacy.pl. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa pod numer tel. +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymaganie techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w Rozdziale VI SWZ.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. Zamawiający określa instrukcję korzystania z Platformy Zakupowej w niniejszym postępowaniu w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta na Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Tak

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/us/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi pocztowe – przesyłki oraz zwroty przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy. W ramach tego zakresu Zamawiający będzie miał również możliwość opłacania przesyłek w formie opłaty przerzuconej na adresata. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz: opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa dla Części I.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - waga 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje realizowanie przekazów w obrocie krajowym oraz międzynarodowym (przekazy pocztowe zagraniczne) adresatom wskazanym przez Nadawcę oraz zwrot kwot pieniężnych określonych
w przekazach pocztowych do Nadawcy w przypadku wyczerpania możliwości doręczenia lub wydania adresatowi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz: opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa dla Części II;

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - waga 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
Oprócz oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca winien przedłożyć dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności pocztowej, tj. dokument potwierdzający wpis Wykonawcy do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – zob. rozdział XIV SWZ.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
i wymaga wpisu do rejestru operatorów pocztowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający wpis Wykonawcy do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – zob. rozdział XIV SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
Część I - 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych)
Część II - Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.
Na potrzeby przelewów międzynarodowych podaje się: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW” oraz adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, dokument – gwarancja, poręczenie – musi być przekazany zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Jako beneficjenta gwarancji wadialnej dla niniejszego postępowania należy wskazać Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone
w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Treść takiego dokumentu nie może warunkować wypłacenia kwoty wadium Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu. Dokument w swej treści winien uwzględniać postanowienia art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Dokument swoją ważnością musi obejmować okres odpowiadający terminowi związania ofertą (o którym mowa w Rozdziale VIII SWZ). Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 220 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). Pierwszym dniem związania ofertą będzie zatem dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wadium winno mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny.
5. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2
(art. 97 ust. 5 ustawy Pzp ).
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, wadium (gwarancje, poręczenia - oryginał stosownego dokumentu wadialnego) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do jego wystawienia w imieniu Gwaranta albo Poręczyciela. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: wadium dotyczące postępowania nr 13/us/2021 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (nazwa Wykonawcy).
7. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp (art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp).
8. Zasady zwrotu wadium wykonawcy oraz utraty wadium przez wykonawcę wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego reguluje art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy tacy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo. Dokument pełnomocnictwa winien odpowiadać zasadom określonym w Rozdziale IX ust. 3 SWZ dla pełnomocnictw.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 1 pkt 1 SWZ - winien spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 1 pkt 3 SWZ - winien spełnić samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawców powinien posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do realizacji których te uprawnienia są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zostały określone w projektowanych postanowieniami umowy (stanowiących załącznik do SWZ) dla Części I:
- Strony Umowy mogą rozszerzyć w drodze pisemnego aneksu zakres przedmiotowej umowy (tj. zwiększyć ilość zamawianych usług) w oparciu o określone w umowie ceny jednostkowe.
W takim przypadku Strony nie muszą wskazywać ilości zamawianych dodatkowo poszczególnych usług. Wynagrodzenie umowne będzie mogło wówczas wzrosnąć o kwotę nie wyższą niż 300 000 zł brutto. Wysokość wzrostu będzie uzależniona od wysokości posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.
- Strony Umowy mogą dokonać przedłużenia terminu obowiązywania umowy. Przedłużenie terminu nastąpi w drodze pisemnego aneksu. Strony mogą przedłużyć termin obowiązywania umowy maksymalnie o cztery miesiące.

oraz Części II:
- Strony Umowy mogą rozszerzyć w drodze pisemnego aneksu zakres przedmiotowej umowy
(tj. zwiększyć ilość zamawianych usług) w oparciu o określone w umowie ceny jednostkowe.
W takim przypadku Strony nie muszą wskazywać ilości zamawianych poszczególnych usług. Wynagrodzenie umowne będzie mogło wówczas wzrosnąć o kwotę nie wyższą niż 5 000 zł.
- Strony Umowy mogą dokonać przedłużenia terminu obowiązywania umowy. Przedłużenie terminu nastąpi w drodze pisemnego aneksu. Strony mogą przedłużyć termin obowiązywania umowy maksymalnie o cztery miesiące.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nfz-katowice.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Dotyczy okresu realizacji dla Części I i II: 12 miesięcy od dnia 16.02.2022 r.
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku gdy zawarcie umowy nastąpi w terminie późniejszym niż 16.02.2022 r. zamówienie będzie wykonywane przez okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Okres 12 miesięcy należy rozumieć zgodnie z art. 112 k.c.
2. Kwestie dotyczące klauzuli RODO reguluje SWZ.
3. Wraz z ofertą (formularz oferty odrębnie do każdej części) należy złożyć:
a. formularz opis przedmiotu zamówienia i kalkulacje cenową odrębnie dla każdej z Części,
b. pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy,
c. informację, o której mowa w art. 225 ust.2 ustawy pzp
d. oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp
e. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy (odpowiednio dla danej części) - jeżeli dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.