eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Andrychów › Przebudowa dróg i parkingów gminnych na terenie Gminy Andrychów, w zakresie zadania pn.: "Przebudowa os. Olszyny w Andrychowie"Ogłoszenie z dnia 2021-04-01


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00026283 z dnia 2021-04-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg i parkingów gminnych na terenie Gminy Andrychów, w zakresie zadania pn.: „Przebudowa os. Olszyny w Andrychowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ANDRYCHÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182031

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 15

1.5.2.) Miejscowość: Andrychów

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-120

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 8429952

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@andrychow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrychow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg i parkingów gminnych na terenie Gminy Andrychów, w zakresie zadania pn.: „Przebudowa os. Olszyny w Andrychowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f181035-9207-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00026283

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000693/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa dróg i parkingów gminnych na terenie Gminy Andrychów, w zakresie zadania pn.: Przebudowa os. Olszyny w Andrychowie – etap II”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). 3. Z uwagi na brak przesłanek określonych w art. 65 ust 1, art. 66 i 69 ustawy Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ, tj. za pośrednictwem systemu JOSEPHINE pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ zwanego dalej systemem. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z systemu, w tym złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Systemu. 5. Zamawiający dopuszcza komunikację poprzez pocztę elektroniczną na adres zamowienia.publiczne@andrychow.eu z zastrzeżeniem, że ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Systemu. Przekazanie wszelkiej korespondencji poprzez pocztę elektroniczną wymaga na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 6. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej. 7. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego rozdziału SWZ. 8. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ 9. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00. 10. Zamawiający informuje, iż formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:a) .zipb) .7Z3)Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe wymagania techniczne iorganizacyjne określone są w rozdziale VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza AndrychowaAdres Zamawiającego:34-120 Andrychów, Rynek 15Tel. 33/ 842 99 00Fax: 33/ 875 29 16info@andrychow.euhttp://www.andrychow.eu/Dane kontakowe insepktora ochrony danych osobowych w Gminie Andrychów: e-mail: iod@andrychow.eu, tel. 33 842 99 21;2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa dróg i parkingów gminnych na terenie Gminy Andrychów, w zakresie zadania pn.: „Przebudowa os. Olszyny w Andrychowie”. Znak postępowania: BZP.271.8.2021, prowadzonym w trybie podstawowym; 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7. posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystaniez prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8. nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.8.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa dróg i parkingów gminnych na terenie Gminy Andrychów, w zakresie zadania pn.: „Przebudowa os. Olszyny w Andrychowie”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wycinka drzew, b) roboty ziemne, c) wyposażenie boiska, siłowni terenowej i placu zabaw, montaż elementów małej architektury i ogrodzenia, d) regulacje i zabezpieczenia, e) wykonanie odwodnienia, f) wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, g) wykonanie jezdni miejsc parkingowych, chodników, zjazdów, ścieżki rowerowej i utwardzeń o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, h) wykonanie nawierzchni elastycznej na boisku, placu zabaw i siłowni, i) wykonanie zieleni, j) wykonanie oznakowania, k) wykonanie oświetlenia zewnętrznego, l) budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, m) usunięcie kolizji z linią energetyczną, n) przebudowę sieci gazowej, o) zagospodarowanie terenów zieleni, p) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP. 5. W przypadku wystąpienia w materiałach przetargowych jednoznacznych nazw patentów, znaków towarowych, materiałów, wyrobów lub urządzeń wskazujących na producenta i konkretnych typów katalogowych – wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne” o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych. Jeżeli w w/w dokumentach podano konkretne typy materiałów, wyrobów i urządzeń, należy to traktować jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów jakościowych i cech użytkowych co najmniej na poziomie wskazanego produktu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały lub urządzenia w celu udowodnienia, że oferowane parametry jakościowe i cechy użytkowe są równoważnie lub lepsze od złożonych w dokumentacji. Udowodnienie, że zastosowane materiały, przedmioty lub towary mają parametry równe lub lepsze niż materiały, przedmioty lub towary powołane w opisie przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w zakresie założeń dokumentacji projektowej, których skutki miałyby wpływ na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne oraz parametry technologiczne. Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca. Wykonawca składający ofertę równoważną ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 6. Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. 7. W celu umówienia wizji lokalnej można kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania sięz wykonawcami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę w/g poszczególnych kryteriów. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający zgodnie z art. 248 ustawy Pzp wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych SWZ, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 112 ustawy Pzp dotyczące; a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5.000 000,00 zł. d) zdolności technicznej lub zawodowej.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 4 do SWZ, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 8.000.000,00 zł brutto lub dwie o wartości co najmniej 4 000 000,00 zł brutto każda, porównywalne do przedmiotu zamówienia tj. zawierające w swoim zakresie wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni jezdni, parkingów, chodników oraz przebudowę sieci gazowej, kanalizacyjnej, elektrycznej.Warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia samodzielnie spełnia warunek określony powyżej. • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 5 do SWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:- posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach).- posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach).- posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnejw zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – potwierdzającego spełnienie warunku określonego w rozdziale XIV pkt. 1 lit. c) ppkt. 2);2.2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, datyi miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jestw stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wg wzoru stanowiącego załącznik 4 nr do SWZ;2.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10. Oferta musi zawierać:- formularz ofertowy - według wzoru – załącznik nr 1 do SWZ;- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru – załącznik nr 2 do SWZ;- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie określonej w pkt. 5 i 6;- jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ;- jeżeli dotyczy - Oświadczenie z art. 125 ust. 5 Podmiotu udostępniającego swoje zasoby o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby wg wzoru załącznika nr 8 do SWZ;- jeżeli dotyczy - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 wg wzoru załącznika nr 9 do SWZ;- kosztorys ofertowy uproszczony dla zakresu określonego w przedmiarze robót stanowiący - załącznik nr 3 do SWZ, sporządzony zgodnie z zapisami w dziale XVI pkt 7 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97 ust. 7 pkt 1-4: 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie, nr rachunku: 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 z dopiskiem wadium: BZP.271.8.2021 Przebudowa dróg i parkingów gminnych na terenie Gminy Andrychów, w zakresie zadania pn.: „Przebudowa os. Olszyny w Andrychowie” tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku.Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Wadium wnoszone w formie gwarancji musi spełniać następujące wymogi:a) być wystawione na Gminę Andrychów, Rynek 15, 34-120 Andrychów,b) zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6,c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w swojej treści musi wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia. 6. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. 7. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 8. W przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4.1. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniezamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.4.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.4.3. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 2. Strony dopuszczają wprowadzenie do treści niniejszej umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą dotyczyć:1. terminu zakończenia robót budowlanych oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją: kataklizmy spowodowane siłami natury np. trzęsienie ziemi, huragan, burza, powódź, pożar oraz wojnę, zamach terrorystyczny, strajk itp., b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego, d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, e) udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego, f) zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania robót zamiennych, g) zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robot budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, h) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, którego wykonanie będzie mieć wpływ na realizację niniejszej umowy, i) wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania należytej staranności Wykonawcy, j) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, k) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego ponad termin określony w § 2 ust. 2, lecz zmiana terminu nie może być dłuższa niż czas trwania tego opóźnienia, l) wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminów wykonania umowy, a w szczególności terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót, m) wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2 i 3,2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, b) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, ... cd SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-16 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-15

2021-04-01 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.