eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bargłów Kościelny › Budowa powszechnie dostępnych miejsc rekreacji w miejscowościach Bargłów Kościelny, Tajno Stare i ŁabętnikOgłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa powszechnie dostępnych miejsc rekreacji w miejscowościach Bargłów Kościelny, Tajno Stare i Łabętnik

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bargłów Kościelny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000534049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Augustowska, 47

1.5.2.) Miejscowość: Bargłów Kościelny

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-320

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87/ 642-40-11

1.5.8.) Numer faksu: 87/ 642-45-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@barglow.dt.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa powszechnie dostępnych miejsc rekreacji w miejscowościach Bargłów Kościelny, Tajno Stare i Łabętnik

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af16a6c5-7929-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026229

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006010/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa powszechnie dostępnych miejsc rekreacji w miejscowościach Bargłów Kościelny, Tajno Stare i Labętnik

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl oraz http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej przetargi@barglow.dt.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Urząd Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, reprezentowany
przez Wójta Gminy. 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny
jest Pan Paweł Wysocki kontakt: adres e-mail: iod@barglow.dt.pl, telefon: 87/ 642-40-11.3) Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 5)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku,
gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku
może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z
astrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych
określonego w art. 16 rozporządzenia RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
oudzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp. Skorzystanie z prawa żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowychna podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.271.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa powszechnie dostępnych
miejsc rekreacji w miejscowościach Bargłów Kościelny, Tajno Stare i Łabętnik”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1 utworzenie miejsca rekreacji przy szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym:
• wykonanie utwardzonego placu i montaż 1 kpl stołu parkowego do gry w szachy;
2.2 utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Tajno Stare
• roboty rozbiórkowe,
• dostawę i montaż tablicy z regulaminem,
• dostawę i montaż huśtawki metalowej podwójnej,
• dostawę i montaż zestawu wspinaczkowego,
• dostawę i montaż piramidy linowej,
• wykonanie utwardzonego placu i montaż 1 kpl stołu parkowego do gry w szachy;
2.3 utworzenie miejsca rekreacji – siłowni zewnętrznej przy szkole Podstawowej w Łabętniku:
• dostawę i montaż tablicy z regulaminem,
• dostawę i montaż urządzenia wioślarz,
• dostawę i montaż urządzenia biegacz,
• dostawę i montaż urządzenia orbitrek,
• dostawę i montaż urządzenia wyciskanie siedząc,
• dostawę i montaż urządzenia pajacyk,
• dostawę i montaż ławki metalowej bez oparcia,
• dostawę i montaż lampy solarnej parkowej,
• wykonanie utwardzonego placu i montaż 1 kpl stołu parkowego do gry w szachy
3. Sposób montażu i rodzaj fundamentu poszczególnych urządzeń zabawowych zgodny z
systemem producenta urządzeń. Zamawiający dopuszcza odstępstwa od podanych w projekcie
wymiarów urządzeń do +/- 10% oraz inną kolorystykę – uzgodnioną z Zamawiającym.
4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów nowych i na własny koszt dostarczy je na
teren budowy.
5. Zakres prac winien być wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały
dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie, posiadające stosowne aprobaty,
certyfikaty, atesty.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SWZ.
7. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe,
patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub
usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W
takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia;
8. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym;
9. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna lub innych dokumentów
wchodzących w skład niniejszego postępowania) podane są wskazania dotyczące określonej
(marki, znaku towarowego, producenta, dostawcy, materiałów lub norm, o których mowa w art.
101 ust. 1-3 Pzp) oznacza to, że Zamawiający użył powyższych określeń jako przykładowych i
pomocniczych. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych”
pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że
zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach niniejszego
postępowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednie wagi punktowe przyjął, że w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 1% wagi kryterium = 1 pkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
4. Każda z ofert otrzyma łączną liczbę punktów, jaka wynika ze wzoru:
L = C + G + T
gdzie:
L Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie badanej
C Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium - Cena brutto
G Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium – Okres gwarancji i rękojmi
T Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium – Termin realizacji zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmii

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
• art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania
się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi
Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
– zgodnie z Załącznikiem 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,2) Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz
4) zakres jego umocowania.
6. Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - mocodawcy, poświadczającym
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 ust.
1 ustawy Pzp.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców.
9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy,
stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal ) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl). Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-03 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
4. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art.
96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
8. Realizacja przedmiotu zamówienia zakłada powszechną dostępność dla wszystkich
użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych.
9. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych – nie dotyczy.
10. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA
ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 USTAWY PZP
• Zamawiający, na podstawie art. 60 pkt 1 ustawy Pzp, nie dokonuje takiego zastrzeżenia,
• Zamawiający na podstawie art. 121 pkt 1 ustawy Pzp nie dokonuje takiego zastrzeżenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.