eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Dostawa, montaż i utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie ulic krajowych, powiatowych i gminnych Miasta Nowego Sącza w 2022 rokuOgłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostawa, montaż i utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie ulic krajowych, powiatowych i gminnych Miasta Nowego Sącza w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490580733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wyspiańskiego 22

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd.nowysacz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.nowysacz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, montaż i utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie ulic krajowych, powiatowych i gminnych Miasta Nowego Sącza w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4576568b-7915-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00025175

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023827/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.mzd.nowysacz.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.mzd.nowysacz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn zm.).
2. Ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności
w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują
1) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mzd.nowysacz.pl
2) za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej obywatel.gov.pl na adres Miejski Zarząd Dróg 33 – 300 Nowy Sącz (/MZD/SkrytkaESP).
3) poprzez platformę zakupowa pod adresem: www.platformazakupowa.pl
4. Ofertę wraz z załącznikami, których Zamawiający wymaga do dołączenia do oferty, Wykonawcy składają za pośrednictwem Platformy pod adresem: www.platformazakupowa.pl
5. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu albo adres poczty e-mail podane przez wykonawcę (w ofercie) zostało mu doręczone w momencie jego przekazania przez Zamawiającego – dowód transmisji danych, w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jego treścią, chyba, że wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony powyżej oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzyma.
6. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się ze strony Zamawiającego są:
1) Konrad Poręba

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.2.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w zakresie dostawy, montażu i utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie ulic krajowych, powiatowych i gminnych Miasta Nowego Sącza w 2022 roku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928110-2 - Bariery drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928100-9 - Bariery zderzeniowe

34928460-0 - Słupki drogowe

34928470-3 - Elementy oznakowania

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 23. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa
w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Całkowita wartość tego zamówienia wynosi nie więcej niż 150 000,00 zł.
24. Zamówienie, o którym mowa w art.214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP zostanie udzielone wykonawcy zamówienia podstawowego pod warunkiem, że:
1) Na dzień udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 2, wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wskazane dla zamówienia podstawowego;
2) Nie podlega wykluczeniu z postępowania w trybie art.108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10 ustawy PZP

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – należy wykazać, że, wykonawca:
 posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
c) zdolności technicznej lub zawodowej – należy wykazać, że wykonawca:
 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie, obejmujące montaż lub montaż wraz
z demontażem bariery drogowej/ barier drogowych N2W3 lub N2W4 lub N2W5, o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto.
Zamawiający dopuszcza sumowanie robót wykonanych
na podstawie odrębnych zleceń (także w ramach jednej umowy), w celu wykazania spełnienia ww. warunku udziału
w postępowaniu.
 przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
• kierownik robót – osoba posiadająca wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-2 i 4, w zakresie dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit.a, lit.b w zakresie dotyczącym ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, pkt 3,w zakresie dotyczącym skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, 5-10 ustawy PZP sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 3, pkt 4 w zakresie dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, pkt 5
w zakresie dotyczącym zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, pkt 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 w zakresie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków
i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych, pkt 2 lit. a, lit. b w zakresie dotyczącym ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, pkt 3, 5, i 7-10 ustawy PZP stanowiącym zał. nr 6 do SWZ.
6) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275 z późn zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej stanowiące zał. nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, zamawiający od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej żąda dostarczenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy PZP:
1) w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności:
a) oświadczenia o posiadaniu niezbędnych kompetencji lub uprawnień do realizacji zamówienia – ocena spełniania warunku w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, która jest nie niższa niż 200 000,00 zł.
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z wymogami pkt V ust. 1 ppkt 2c na wzorze stanowiącym załącznik nr 4, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób, którymi wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia, zgodnie z wymogami pkt V ust. 1 ppkt 2c na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem jest przynajmniej jedna z niżej wymienione okoliczności:
1) działanie siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemia) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
w szczególności na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.);
2) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. opady deszczu, śniegu, ujemne temperatury), nietypowych dla danej pory roku i miesiąca uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie określonym w niniejszej umowie;
3) zwiększenie lub zmiana zakresu robót potwierdzonego protokołem konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne;
4) zaistnienie okoliczności będących następstwem działania organów sądowo-administracyjnych;
5) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty publiczne inwestycjami, które uniemożliwiają planową realizację robót;
6) konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy z powodów niezależnych od Zamawiającego;
7) zmiana przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mająca wpływ na realizację zamówienia;
8) wystąpienie niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływających na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne;
9) rezygnacja z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy;
10) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy, o ile jest to konieczne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia czy interesu społecznego na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w trakcie zawierania umowy;
11) zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które wymagały wstrzymania budowy,
w szczególności: niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, , w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym sieci lub instalacji;
12) konieczność zrealizowania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż lub STWiORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;
13) zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika robót wskazanego w ofercie gdy osoba zastępująca dotychczasową osobę będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę;

4. Zmiany w ust. 3 pkt 10 mogą nastąpić tylko i wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-03 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-03 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.