eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bia豉cz闚 › Kompleksowa termomodernizacja budynku Szko造 Podstawowej im. 安. Jana Paw豉 II w SkroninieOg這szenie z dnia 2022-01-18


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Kompleksowa termomodernizacja budynku Szko造 Podstawowej im. 安. Jana Paw豉 II w Skroninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Bia豉cz闚

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647820

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 12

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bia豉cz闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-307

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 758 14 14

1.5.8.) Numer faksu: 44 758 14 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bialaczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.bialaczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szko造 Podstawowej im. 安. Jana Paw豉 II w Skroninie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-f479ef6c-7863-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00024336

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-01-18

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00001011/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.4 Kompleksowa termomodernizacja budynku Szko造 Podstawowej im. 安. Jana Paw豉 II w Skroninie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szko造 Podstawowej im. 安. Jana Paw豉 II w Skroninie, kt鏎y jest wsp馧finansowany ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa 鏚zkiego na lata 2014-2020. O Priorytetowa04 -IV.Gospodarka niskoemisyjna,Dzia豉nie 02 -IV.2Termomodernizacja budynk闚,Poddzia豉nie02 -IV.2.2Termomodernizacja budynk闚

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://bialaczow.biuletyn.net/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu miniPortalu, kt鏎y dost瘼ny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dost瘼nego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. zamowieniapubliczne@bialaczow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy us逝g administracji publicznej (ePUAP). Zasady sk豉dania ofert oraz dokument闚 sk豉danych wraz z ofert oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysy豉nia opisane zosta造 w Instrukcji u篡tkownika. Wykonawca zobowi您any jest zapozna si z ww. Instrukcj i post瘼owa wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegaj帷 si o udzielenie zam闚ienia w szczeg鏊no軼i sk豉daj帷 ofert akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji u篡tkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez u篡tkownika urz康zeniem teleinformatycznym z dost瘼em do sieci Internet. Aplikacja dzia豉 tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urz康ze mobilnych oraz Mac lub Linux, dost瘼 do wszystkich funkcjonalno軼i systemu miniPortal mo瞠 by ograniczony. Specyfikacja po陰czenia, formatu przesy豉nych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
 specyfikacja po陰czenia formularze udost瘼nione s za pomoc protoko逝 TLS 1.2,
 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dost瘼ne s w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opieraj si o czas serwera i dane zapisywane s z dok豉dno軼i co do setnej cz窷ci sekundy,
 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysy豉j帷ego wniosek do Zamawiaj帷ego, ESP Zamawiaj帷ego automatycznie generuje Rodzaj Urz璠owego Po鈍iadczenia Odbioru, czyli Urz璠owe Po鈍iadczenie Przed這瞠nia (UPP), kt鏎e jest powi您ane z wysy豉nym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane po鈍iadczenia” jest zawarta informacja o dacie dor璚zenia.
System dost瘼ny jest za po鈔ednictwem nast瘼uj帷ych przegl康arek internetowych:
 Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
 Mozilla Firefox od wersji 15,
 Google Chrome od wersji 20.
Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y
informuje, 瞠:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz os鏏, kt鏎ych dane Wykonawca przekaza w niniejszym post瘼owaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego
na zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szko造 Podstawowej im. 安. Jana Paw豉 II w Skroninie” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania;
4) dane osobowe Wykonawcy b璠 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
5) obowi您ek podania przez Wykonawc danych osobowych bezpo鈔ednio go dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych dotycz帷ych Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia
publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚;
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, 瞠 przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przys逝guje:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporz康zenia 2016/679, wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby, kt鏎ej dane dotycz, wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osob, kt鏎ej dane dotycz, z uprawnienia do sprostowania lub uzupe軟ienia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 16 rozporz康zenia 2016/679, nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym
z ustaw.
Wyst徙ienie z 膨daniem, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 rozporz康zenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania
o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiaj帷ego w Biuletynie Zam闚ie Publicznych, prawa, o kt鏎ych mowa w art. 15 i art. 16 rozporz康zenia 2016/679, s wykonywane w drodze 膨dania skierowanego do Zamawiaj帷ego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Wykonawcy nie przys逝guje:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 1531540,87 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn.
„ Kompleksowa termomodernizacja budynku Szko造 Podstawowej im. 安. Jana Paw豉 II w Skroninie”
Przedmiot zam闚ienia obejmuje:
Przedmiotem zam闚ienia jest sporz康zenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie w oparciu o t dokumentacj rob鏒 budowlanych w zakresie kompleksowej termomodernizacja budynku szko造 podstawowej im. 安. Jana Paw豉 II w Skroninie polegaj帷e m.in. na:
- dociepleniu 軼ian zewn皻rznych i piwnicy,
- dociepleniu stropu (stropodachu),
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
- modernizacji systemu grzewczego w tym:
W zakresie modernizacji instalacji c.o. nale篡: wymieni wewn皻rzn instalacj centralnego ogrzewania na now o znikomej bezw豉dno軼i cieplnej w ca造m obiekcie. W nowej instalacji nale篡 zamontowa pompy ciep豉 zasilane energi elektryczn (do zasilania pompy planuje si monta zestawu paneli fotowoltaicznych), zamontowa kocio na pellet, wymieni rury c.o., izolacj instalacji, zamontowa zawory, wykona ogrzewanie pod這gowe, wymian grzejnik闚 i monta zawor闚 termostatycznych oraz zasobnika do pompy ciep豉.
-monta簑 paneli PV, instalacji odgromowej i uziemiaj帷ej
Nale篡 przewidzie, 瞠 podczas prac termomodernizacyjnych mog wyst徙i niezb璠ne roboty towarzysz帷e do wykonania prac termomodernizacyjnych

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 71000000-8 - Us逝gi architektoniczne, budowlane, in篡nieryjne ikontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - S這neczne modu造 fotoelektryczne

42511110-5 - Pompy grzewcze

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane wzakresie wznoszenia kompletnych obiekt闚 budowlanych lub ich cz窷ci oraz roboty wzakresie in篡nierii l康owej iwodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne wbudynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne wzakresie urz康ze sanitarnych

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45421000-4 - Roboty wzakresie stolarki budowlanej

45453000-7 - Roboty remontowe irenowacyjne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 6 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 17.1. Zamawiaj帷y dokona oceny ofert, kt鏎e nie zosta造 odrzucone, na podstawie nast瘼uj帷ych kryteri闚 oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (PC) 60
2 Czas reakcji usuwania wad, awarii i usterek zamontowanych instalacji (dostarczonych i wbudowanych materia堯w, urz康ze, podzespo堯w) i wykonanych rob鏒 (PCZR) 40

Zamawiaj帷y dokona oceny ofert przyznaj帷 punkty w ramach poszczeg鏊nych kryteri闚 oceny ofert, przyjmuj帷 zasad, 瞠 1% = 1 punkt.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji usuwania wad, awarii i usterek zamontowanych instalacji (dostarczonych i wbudowanych materia堯w, urz康ze, podzespo堯w) i wykonanych rob鏒

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

6.1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e: post瘼owaniu:

6.1.1. zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym;
Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku w ww. zakresie.
6.1.2. uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚;
Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku w ww. zakresie.
6.1.3. uprawnie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku w ww. zakresie
6.1.4. zdolno軼i technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku:

1) Wykonawca winien wykaza, 瞠 wykona nale篡cie oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zy nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie:
co najmniej jedn robot budowlan, polegaj帷 na termomodernizacji budynku wraz z monta瞠m pompy ciep豉 o warto軼i nie mniejszej ni 800 000 z brutto.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udzia逝 w post瘼owaniu:
Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia przez Wykonawc podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 8.3.1. W celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu:

a) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane (sporz康zonego zgodnie z Za陰cznikiem Nr 7 do SWZ), oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest wstanie uzyska tych dokument闚 –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku okre郵onego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

4.8. Przedmiotowe 鈔odki dowodowe.
Zamawiaj帷y wymaga od Wykonawcy z這瞠nia wraz z ofert nast瘼uj帷ych przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
- karty katalogowej oferowanej pompy ciep豉 podpisanej przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urz康ze na rynku polskim obejmuj帷a informacje potwierdzaj帷e spe軟ianie przez te urz康zenia parametr闚 zawartych w za陰czniku Nr 9 do SWZ – „Minimalne parametry urz康ze do potwierdzenia kartami katalogowymi”

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

karty katalogowej oferowanej pompy ciep豉 podpisanej przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urz康ze na rynku polskim obejmuj帷a informacje potwierdzaj帷e spe軟ianie przez te urz康zenia parametr闚 zawartych w za陰czniku Nr 9 do SWZ – „Minimalne parametry urz康ze do potwierdzenia kartami katalogowymi”.
Zamawiaj帷y informuje, 瞠 dzia豉j帷 na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje, 瞠 w sytuacji, w kt鏎ej Wykonawca nie z這篡 przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub z這穎ne przedmiotowe 鈔odki dowodowe s niekompletne, Zamawiaj帷y jednokrotnie wezwie do ich z這瞠nia lub uzupe軟ienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

10.1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:
a) o鈍iadczenia o kt鏎ych mowa w pkt. 8.1 SWZ sk豉da z ofert ka盥y
z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y
z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji.
b) w przypadku, o kt鏎ym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy. O鈍iadczenie nale篡 z這篡 wg wymog闚 za陰cznika nr 6 do SWZ. O鈍iadczenie to jest podmiotowym 鈔odkiem dowodowym.
c) zobowi您ani s oni na wezwanie Zamawiaj帷ego, z這篡 podmiotowe 鈔odki dowodowe, o kt鏎ych mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe 鈔odki dowodowe, o kt鏎ych mowa w pkt. 8.3.1 SWZ sk豉da odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, kt鏎y/kt鏎zy wykazuje/- spe軟ienie warunku.
10.3. Je瞠li zosta豉 wybrana oferta Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Opr鏂z przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zam闚ie publicznych, strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst徙ienia kt鏎ejkolwiek z nast瘼uj帷ych okoliczno軼i:
1) przed逝瞠nie terminu realizacji zam闚ienia, o kt鏎ym mowa w 5 ust. 1, mo瞠 nast徙i w przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i si造 wy窺zej, przez kt鏎 nale篡 rozumie zdarzenia niezale積e od 瘸dnej ze stron, zewn皻rzne, niemo磧iwe do zapobie瞠nia, kt鏎e nast徙i這 po dniu wej軼ia w 篡cie umowy, w szczeg鏊no軼i: wojny, akty terroryzmu, kl瘰ki 篡wio這we, strajki oraz akty w豉dzy i administracji publicznej, przy czym przed逝瞠nie terminu realizacji zam闚ienia nast徙i o liczb dni, odpowiadaj帷 okresowi wyst瘼owania okoliczno軼i si造 wy窺zej i jej skutk闚 wp造waj帷ych na terminow realizacj umowy;
2) przed逝瞠nie terminu realizacji umowy, o kt鏎ym mowa w 5 ust. 1, mo瞠 nast徙i w przypadku wyst徙ienia u dostawcy materia堯w lub urz康ze op騧nie z tytu逝 epidemii, strajk闚, zamieszek, po瘸r闚 lub trz瘰ienia ziemi przy czym termin realizacji umowy mo瞠 ulec odpowiedniemu przed逝瞠niu, jednak nie d逝瞠j ni na czasokres trwania tych okoliczno軼i lub czas niezb璠ny na uzyskanie dostawy od nowego dostawcy,
3) przed逝瞠nie terminu realizacji umowy, o kt鏎ym mowa w 5 ust. 1 skierowania przez Zamawiaj帷ego do Wykonawcy pisemnego 膨dania wstrzymania rob鏒 budowlanych, stanowi帷ych przedmiot zam闚ienia lub wydania zakazu prowadzenia rob鏒 budowlanych, stanowi帷ych przedmiot umowy przez organ administracji publicznej lub eksploator闚 infrastruktury, o ile 膨danie lub wydanie zakazu nie nast徙i這 z przyczyn, za kt鏎e Wykonawca ponosi odpowiedzialno嗆, przy czym przed逝瞠nie terminu realizacji umowy nast徙i przynajmniej o liczb dni, odpowiadaj帷 okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob鏒 budowlanych lub zakazano prowadzenie rob鏒 budowlanych, fakt ustania tych okoliczno軼i musi by potwierdzony pisemnie przez kierownika budowy oraz przez inspektora nadzoru;
4) przed逝瞠nie terminu realizacji zam闚ienia, o kt鏎ym mowa w 5 ust. 1, mo瞠 nast徙i w przypadku wyst徙ienia kolizji z instalacjami wewn皻rznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawc, przy czym przed逝瞠nie terminu realizacji zam闚ienia nast徙i o liczb dni niezb璠n Wykonawcy na usuni璚ie kolizji z instalacjami wewn皻rznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczb dni niezb璠nych do wykonania rob鏒 przez innego wykonawc – o ile usuni璚ie kolizji wymaga b璠zie przed逝瞠nia terminu realizacji;
5) przed逝瞠nie terminu realizacji zam闚ienia, o kt鏎ym mowa w 5 ust. 1, mo瞠 nast徙i w przypadku wyst徙ienia konieczno軼i wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powoduj帷ych wstrzymanie lub przerwanie rob鏒 budowlanych, stanowi帷ych przedmiot zam闚ienia, przy czym przed逝瞠nie terminu realizacji zam闚ienia nast徙i o liczb dni niezb璠n do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnie (ustale) z w豉軼iwymi organami, uzyskania opinii w豉軼iwych organ闚 oraz wydania decyzji przez w豉軼iwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie mo瞠 skutkowa zwi瘯szeniem (zmian) zakresu 鈍iadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowi帷ej za陰cznik nr 2 do umowy oraz zwi瘯szeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o kt鏎ym mowa w
7 ust. 1,
6) przed逝瞠nie terminu realizacji zam闚ienia, o kt鏎ym mowa w 5 ust. 1, mo瞠 nast徙i w przypadku wyst徙ienia warunk闚 geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od za這穎nych w dokumentacji projektowej i powoduj帷ych konieczno嗆 wstrzymania rob鏒 lub konieczno嗆 ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwi您a technicznych, przy czym przed逝瞠nie terminu realizacji zam闚ienia nast徙i o liczb dni niezb璠n do wyeliminowania utrudnie zwi您anych z ich wyst徙ieniem,

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-02-04 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: 14.1. Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-03-05

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

zmiany c.d: 7) zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym bezpo鈔edni wp造w na realizacj przedmiotu zam闚ienia lub 鈍iadczenia stron umowy,
8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na kt鏎ego zasoby wykonawca powo造wa si w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawca jest obowi您any wykaza Zamawiaj帷emu, i proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, w stopniu nie mniejszym ni wymagany w trakcie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokument闚, potwierdzaj帷ych spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu,
9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania p豉tno軼i na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiaj帷ego umowy o dofinansowanie zadania.
10) wszelkie zmiany, kt鏎e b璠 konieczne do zagwarantowania zgodno軼i umowy z wchodz帷ymi w 篡cie po terminie sk豉dania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg鏊no軼i przepisami o podatku od towar闚 i us逝g w zakresie wynikaj帷ym z tych przepis闚,
11) zmiany spowodowanej przed逝瘸j帷ymi si w stosunku do obowi您uj帷ych przepis闚, procedur i post瘼owa administracyjnych, cywilnych, karnych lub innych, w szczeg鏊no軼i wydania przez uprawnione organy niezb璠nych pozwole, zg鏚 decyzji administracyjnych o rozpocz璚iu, lub wstrzymaniu rob鏒 z powod闚, za kt鏎e Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno軼i, w tym przypadku termin realizacji umowy mo瞠 ulec odpowiedniemu przed逝瞠niu, jednak nie d逝瞠j ni okres trwania tych okoliczno軼i,
12) zmiany spowodowanej czynnikami niezale積ymi od stron, je瞠li b璠zie mia這 to wp造w na zachowanie terminowo軼i realizacji przedmiotu umowy,
13) zmiany spowodowanej op騧nieniem po stronie w豉軼iwych organ闚 w uzyskaniu przez Wykonawc niezb璠nych decyzji, zezwole, uzgodnie itp., do wydania kt鏎ych organy te s zobowi您ane moc przepis闚 prawa, je瞠li op騧nienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w kt鏎ym ww. dokumenty powinny zosta wydane oraz nie s nast瘼stwem okoliczno軼i, za kt鏎e Wykonawca ponosi odpowiedzialno嗆, w tym przypadku termin realizacji umowy mo瞠 ulec odpowiedniemu przed逝瞠niu, jednak nie d逝瞠j ni okres trwania tych okoliczno軼i,
14) zmian spowodowanych op騧nieniami w uzyskaniu wymaganych uzgodnie, opinii, aprobat od podmiot闚 trzecich, kt鏎e to op騧nienie powsta這 z przyczyn niele膨cych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mo磧iwo軼i wykonywania rob鏒, co ma wp造w na termin wykonania umowy,
15) zmiany spowodowanej wyst徙ienia nadzwyczajnych warunk闚 pogodowych maj帷ych charakter anomalii nie pozwalaj帷ych na wykonanie przedmiotu umowy lub spowalniaj帷ych wykonanie przedmiotu umowy, z powodu technologii realizacji prac okre郵onej umow, normami lub innymi przepisami, wymagaj帷ej konkretnych warunk闚 atmosferycznych, je瞠li konieczno嗆 wykonania prac w tym okresie nie jest nast瘼stwem okoliczno軼i, za kt鏎e Wykonawca ponosi odpowiedzialno嗆.
2. Strony dopuszczaj wprowadzenia zmian do Umowy, o kt鏎ych mowa w art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020r., (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) o szczeg鏊nych rozwi您aniach zwi您anych z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19, innych chor鏏 zaka幡ych oraz wywo豉nych nimi sytuacji kryzysowych oraz niekt鏎ych innych ustaw, w przypadku zaistnienia okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w ustawie.
3. Strony dopuszczaj wprowadzenia zmian do Umowy, o kt鏎ych mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno軼i wydatk闚 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa 鏚zkiego na lata 2014-2020 (EFRR).

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.