eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ogrodzieniec › "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rewitalizacja Placu Jurajskiego w Podzamczu oraz skweru przy figurze Św. Jana Nepomucena na rogu ulic Kościuszki i Narutowicza w Ogrodzieńcu".Ogłoszenie z dnia 2022-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rewitalizacja Placu Jurajskiego w Podzamczu oraz skweru przy figurze Św. Jana Nepomucena na rogu ulic Kościuszki i Narutowicza w Ogrodzieńcu”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ogrodzieniec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258842

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 25

1.5.2.) Miejscowość: Ogrodzieniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-440

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogrodzieniec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rewitalizacja Placu Jurajskiego w Podzamczu oraz skweru przy figurze Św. Jana Nepomucena na rogu ulic Kościuszki i Narutowicza w Ogrodzieńcu”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aac7556f-7836-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00024259

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ogrodzieniec.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub numerem referencyjnym postępowania.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email wskazany w ust. 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej:
Część nr 1: rewitalizacja Placu Jurajskiego w Podzamczu wraz z istniejącym budynkiem


2. Dokumentacja dla części nr 1 i nr 2 obejmuje :

a) opracowanie koncepcji : po 2 koncepcje dla każdej lokalizacji, w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na pendrive jako pokaz slajdów lub film. Wybrana do realizacji koncepcja : dodatkowo 2 egz. w wersji papierowej format min. A1;
b) zestawienie/oszacowanie orientacyjnych kosztów realizacji każdej z koncepcji : 1 egz dla każdej z dwóch wersji koncepcji – zestawienie ogólne, pozwalające na złożenie wniosków o dofinansowanie;
c) wykonanie projektów budowlano wykonawczych wybranej wersji koncepcji rewitalizacji : 5 egz. w wersji papierowej , 1 egz. w wersji elektronicznej na pendrive.
d) wykonanie kosztorysów inwestorskich, STWiORB i przedmiarów : 2 kpl. w wersji papierowej, 1 kpl. w wersji elektronicznej na pendrive dla każdej lokalizacji oddzielnie;
e) wykonanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez Starostę Powiatu Zawierciańskiego w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

f) uzgodnienia i opinie dołączone do wszystkich egzemplarzy dokumentacji projektowej.
g) uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i opinii , w tym uzgodnienia z konserwatorem zabytków dla skweru przy figurze Św. Jana;
h) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę oddzielnie dla każdej lokalizacji.

3. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 2 koncepcje rewitalizacji.
3.1. Rozwiązania koncepcyjne Placu Jurajskiego oraz znajdującego się na nim budynku, muszą nawiązywać do historii miejsca oraz uwzględniać jego położenie tj. bezpośrednie sąsiedztwo historycznych ruin zamku.
3.2. Rozwiązania koncepcyjne skweru przy figurze Św. Jana Nepomucena muszą nawiązywać do historii miejsca oraz muszą być uzgodnione z konserwatorem zabytków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych:


Część nr 2: rewitalizacja skweru przy figurze Św. Jana Nepomucena na rogu ulic Kościuszki i Narutowicza w Ogrodzieńcu.

2. Dokumentacja dla części nr 1 i nr 2 obejmuje :

a) opracowanie koncepcji : po 2 koncepcje dla każdej lokalizacji, w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na pendrive jako pokaz slajdów lub film. Wybrana do realizacji koncepcja : dodatkowo 2 egz. w wersji papierowej format min. A1;
b) zestawienie/oszacowanie orientacyjnych kosztów realizacji każdej z koncepcji : 1 egz dla każdej z dwóch wersji koncepcji – zestawienie ogólne, pozwalające na złożenie wniosków o dofinansowanie;
c) wykonanie projektów budowlano wykonawczych wybranej wersji koncepcji rewitalizacji : 5 egz. w wersji papierowej , 1 egz. w wersji elektronicznej na pendrive.
d) wykonanie kosztorysów inwestorskich, STWiORB i przedmiarów : 2 kpl. w wersji papierowej, 1 kpl. w wersji elektronicznej na pendrive dla każdej lokalizacji oddzielnie;
e) wykonanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez Starostę Powiatu Zawierciańskiego w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

f) uzgodnienia i opinie dołączone do wszystkich egzemplarzy dokumentacji projektowej.
g) uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i opinii , w tym uzgodnienia z konserwatorem zabytków dla skweru przy figurze Św. Jana;
h) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę oddzielnie dla każdej lokalizacji.

3. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 2 koncepcje rewitalizacji.
3.1. Rozwiązania koncepcyjne Placu Jurajskiego oraz znajdującego się na nim budynku, muszą nawiązywać do historii miejsca oraz uwzględniać jego położenie tj. bezpośrednie sąsiedztwo historycznych ruin zamku.
3.2. Rozwiązania koncepcyjne skweru przy figurze Św. Jana Nepomucena muszą nawiązywać do historii miejsca oraz muszą być uzgodnione z konserwatorem zabytków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
Dla części nr 1: jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy/rewitalizacji obiektu;
Dla części nr 2: jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy/rewitalizacji obiektu, będącego pod opieką konserwatora zabytków;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie i wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (ze szczególnym uwzględnieniem wymogu Zamawiającego określonego w Dziale XV ust. 1 pkt 4 SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z ustawą Pzp i SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy pzp oraz
w przypadku:
1) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy (aneks terminowy), które może nastąpić w następujących przypadkach:
a) wystąpienie „siły wyższej” rozumianej jako wydarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia i poza kontrolą stron umowy np. powodzie, pożary, epidemie, zamieszki, akty wandalizmu, strajki, zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów oraz inne podobne zdarzenia poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy a powodujące niemożliwość bądź znaczne utrudnienie wywiązania się z umowy. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas trwania okoliczności podyktowanych lub wynikających z siły wyższej,
b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji zadania),
c) zmiany w przepisach prawnych powodującej konieczność pozyskania nieprzewidzianych wcześniej uzgodnień, opinii, warunków, decyzji i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia lub sporządzenia dodatkowych opracowań lub zmiany sporządzonego opracowania – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny na pozyskanie dodatkowych dokumentów lub wprowadzenie zmian,
d) wystąpienia innych trudności powodujących konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia, np. przedłużające się procedury uzyskania dokumentów potrzebnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania tych okoliczności.
2) zmiany postanowień umowy, których konieczność wprowadzenia jest wynikiem zmian obowiązującego prawa bądź działań organów państwowych, samorządowych, sądowych lub administracyjnych;
3) zmiany § 7 ust. 1 umowy w zakresie wskazanych podwykonawców, rezygnacji z podwykonawców, zmiany wskazanego zakresu podwykonawstwa, wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego potencjał Wykonawca powoływał się w zakresie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2;
4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, która polegać będzie na:
a) podwyższeniu wynagrodzenia o wartość procentowego wzrostu stawki podatku VAT
lub
b) obniżeniu wynagrodzenia o wartość procentowego obniżenia stawki podatku VAT.
2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Stron na jej dokonanie.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają (pod rygorem nieważności) zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu.
4. Ze względu na fakt obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w chwili zawierania niniejszej umowy stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, stan ten nie będzie uznawany przy realizacji umowy za stan siły wyższej lub jako nadzwyczajna zmiana stosunków spełnienia świadczenia (Rebus sic stantibus), do czasu jego odwołania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl, Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortal.u

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.