eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dmosin › Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Dmosin oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin w roku 2022Ogłoszenie z dnia 2022-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Dmosin oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dmosin

1.3.) Oddział zamawiającego: Zamówienia Publiczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148213

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dmosin 9

1.5.2.) Miejscowość: Dmosin

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-061

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dmosin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dmosin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Dmosin oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65537cce-7836-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00024011

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011319/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Dmosin i jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin w okresie 01.03.2022 – 31.12.2022 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAP: /dmosin/SkrytkaESP
e-mail: inwestycje@dmosini.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki Zamawiającego: /dmosin/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej, e-mail: inwestycje@dmosin.pl (użycie poczty elektronicznej do komunikacji nie dotyczy składania ofert oraz innych dokumentów wymienionych w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie).
4.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
4.7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
4.10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
4.13. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami – w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji – odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy.
4.15. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę na wskazany powyżej adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
4.16. Dopuszczalne jest wyłącznie składanie dokumentów określonych w ww. rozporządzeniu w formatach plików przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, sekretariat@dmosin.pl; inwestycje@dmosin.pl tel. 46 874 73 77, 46 874 74 85.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Dmosin oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin w roku 2022 ” znak ZP.271.TP.2.2022, zawarcia i wykonania umowy oraz prowadzenia dokumentacji z nią związanej tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z ustawą Prawo zamówień publicznych.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp.
 Podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe przetwarzane będą okres wskazany w obowiązujących przepisach tj.
 protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
 Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, protokół postępowania wraz z załącznikami przechowuje przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 dokumentacja konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1 Ustawa pzp).
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
 prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 prawo sprostowania oraz uzupełnienia danych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
 prawo do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
 prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje:
 prawo do usunięcia danych
 prawo do przenoszenia danych
 prawo wniesienia sprzeciwu
9. W ramach działalności Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.TP.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

18.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego, w okresie od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.), wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz załącznikiem nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.
18.2. Zamawiający działa w imieniu własnym oraz jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego w imieniu wszystkich jednostek organizacyjnych.
18.3. Zamawiający oraz jednostki organizacyjne zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
18.4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego słownika zamówień (CPV):
09000000-3 – produkty naftowe, paliwa, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 – elektryczność
18.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ, stanowiącym integralną część niniejszej SWZ.
18.6. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektów Zamawiającego, w okresie od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 655 653 kWh - zał. nr 1 do SWZ.
18.7. Zamawiający oświadcza, że:
18.7.1. procedura wyboru dostawcy energii elektrycznej w formie przetargu odbywa się po raz kolejny;
18.7.2. zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej z Green SA, obowiązującą do 28-22-2022 r., zgodnie z zał. Nr 1 do SWZ;
18.7.3. zawarł umowy świadczenia usługi dystrybucji z PGE Dystrybucja SA, na czas nieokreślony;
18.7.4. prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowi jedynie wartość przybliżoną, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zmianie. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy wskazanej w Załączniku nr 1 do SWZ) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, zaś Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować ceny energii zaoferowane w przetargu;
18.7.5. dla 29 PPE nastąpiła zmiana taryfy C11 na C12a od sierpnia 2021 r., więc podano jedynie całodobowe zużycie energii na tych PPE;
18.7.6. uległa zmianie taryfa PPE PLZELD040786080157 (poz. 16 w Zał. nr 1 do SWZ) z C21 na C12a od sierpnia 2021 r., więc podano jedynie całodobowe zużycie energii na tym PPE;
18.7.7. wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy, udostępni dane PPE w formie elektronicznej, niezwłocznie po zawarciu umowy.
18.8. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.
18.9. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana, wskazana w opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ, w szczególności spowodowaną zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE. Zamawiający zapłaci tylko za pobraną energię, na podstawie odczytów OSD i do wystawienia tylko takich faktur będzie uprawniony wykonawca.
18.10. Dostawca energii zobowiązany jest posiadać umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla obiektu Zamawiającego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia i na czas nie krótszy niż do 31-12-2022 r.
18.11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne zobowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.
18.12. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zamówienia.
18.13. Przedmiot zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, zaś usługi dystrybucji energii elektrycznej będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – dane OSD zawarte są w Załączniku nr 1 do SWZ.
18.14. Zamawiający według swojej najlepszej wiedzy zawarł w Załączniku nr 1 do SWZ wszystkie niezbędne dane umożliwiające skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Na podstawie tych danych Wykonawca dokona zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wykonawca nie będzie wymagał od Zamawiającego uzupełnienia lub przekazania jakichkolwiek innych informacji dodatkowych. Wyjątkiem będą informacje wyraźnie wskazane jako niezbędne przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub dotychczasowego Sprzedawcę.
18.15. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.
18.16. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży stanowiącej Załącznik nr 7 do SWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową.
18.17. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
18.17.1. Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.
18.17.2. Złożenia oświadczenia o nieprzedłużaniu obowiązującej umowy z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji, zgodnie z warunkami tych umów, dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 2 do umowy oraz nowych punktów poboru, zgodnie z harmonogramem wypowiadania umów zawartym w załączniku nr 1 do umowy (Załącznik nr 1 do SWZ).
18.17.3. Przygotowania stosownych dokumentów i dokonania uzgodnień w celu zawarcia przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, na warunkach dotychczas obowiązującej umowy z dystrybutorem, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez OSD zgłoszenia zmiany sprzedawcy, o którym mowa w pkt 23.2.
18.17.4. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy - dotyczy punktów poboru ujętych w załączniku nr 2 do umowy (Załącznik nr 1 do SWZ).
18.17.5. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zgłoszeniem Sprzedawcy dla nowych punktów poboru energii elektrycznej, na które Zamawiający otrzymał od OSD numer umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
18.18. W Załączniku nr 1 do SWZ wskazano aktualne parametry (grupa taryfowa/moc umowna), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej.
18.19. Waga kryterium ceny, przekraczająca 60% została określona w oparciu o art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, a przedmiot zamówienia stanowi energia elektryczna i tym samym jest to zamówienie o określonych parametrach jakościowych, zaś sam przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny. Natomiast standardy jakościowe, związane zarówno z produkcją jak i dostawą energii, są regulowane powszechnie obowiązującymi przepisami, co pozwala stwierdzić, iż w tym przypadku spełniona jest przesłanka, o jakiej mówi art. 246 ust. 2 ustawy Pzp. Zatem zastosowanie kryterium ceny jako jedynego przy dostawie energii elektrycznej nie wiąże się z ryzykiem pojawienia się dodatkowych kosztów w trakcie realizacji zamówienia, co uprawnia do stwierdzenia, iż jest to świadczenie, które może być nabywane przy kryterium ceny określonym na poziomie 100%.
Dostawa energii elektrycznej jest świadczeniem, którego standardy jakościowe są regulowane m.in. przepisami takimi jak Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623) (dalej: Rozporządzenie). Rozporządzenie to określa m.in. sposób prowadzenia obrotu energią elektryczną, warunki świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenia ruchu sieciowego, eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego i połączeń międzysystemowych. Rozporządzenie reguluje także kwestie dotyczące parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. § 38 tego rozporządzenia określa m.in., parametry jakościowe energii elektrycznej w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń, które winny być zawarte w ściśle określonych przedziałach wskazanych w rozporządzeniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-03-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

24.1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
24.2. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeśli wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
24.3. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie, warunek dotyczy uprawnień, o których mowa powyżej, zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do realizacji których te uprawnienia są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 26.7.1.2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ.
26.7.1.3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
26.8. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
27. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 26.7. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
28. Podmiotowe środki dowodowe oraz dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Jeżeli podmiotowe środki dowodowe, dokumenty lub oświadczenia, są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 26.7.1.1. aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
3.4.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3.4.2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3.5. Potencjał podmiotu trzeciego
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na którego potencjał wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym:
a. cena jednostkowa umowna ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, zgodnie z obowiązującym prawem i od dnia wejścia nowych regulacji w życie.
i. cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) wyliczona zgodnie z § 5, będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym,
ii. cena jednostkowa za 1 kWh brutto wyliczona zgodnie z § 5, będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym,
b. termin płatności może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów w sposób uniemożliwiający dotrzymanie przez którąkolwiek ze stron terminu płatności określonego w § 7 ust. 1 wzoru umowy,
c. zwiększeniu lub zmniejszeniu może ulec liczba Punktów Poboru Energii elektrycznej (PPE) lub wielkość poboru energii elektrycznej, przy czym zmiana ilości PPE wynikać może np. z budowy nowych PPE, likwidacji PPE, zmiany stanu prawnego PPE, zmiany w zakresie odbiorcy/płatnika, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia PPE przez Zamawiającego, zaś ilość faktycznie pobranej energii elektrycznej wynikać będzie z sumy wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wszystkich PPE, w okresie obowiązywania umowy,
d. zmiany grup taryfowych i wielkości mocy zamówionych,
e. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
f. oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
2. Inicjatorem dokonania zmian w umowie jest Zamawiający.
3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu jej stron, wyrażoną na piśmie , w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności tej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób składania ofert: za pośrednictwem niniportalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl. Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-26 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.