eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świecie nad Osą › Stworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo - Etap IIOgłoszenie z dnia 2022-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Stworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo – Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118678

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świecie nad Osą 1

1.5.2.) Miejscowość: Świecie nad Osą

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-341

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: (56) 466-106-13

1.5.8.) Numer faksu: (56) 466-16-21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@swiecienadosa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiecienadosa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Stworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo – Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0119d2e8-7857-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00023958

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023729/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Stworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo - Etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

PROW na lata 2014 - 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.swiecienadosa.bip.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.swiecienadosa.bip.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROIP.271.Plac Linowo.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 408479,21 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo – Etap II na działce o nr ewid. 137, obręb Linowo; gm. Świecie nad Osą.

Przedmiot zamówienia i jego lokalizacja
Jako zagospodarowanie części działki przewiduje wykonanie następujących elementów:
- płyta żelbetowa o wymiarach 5,50x3,50m
- ogrodzenie panelowe – 186,170mb, 2 furtki – 1,00m
- lampy solarne – 3 szt
- amfiteatr ze sceną i zadaszeniem sceny – 1 kpl
- tereny zielone – trawniki – 75,80 m2
- chodniki, ciągi piesze z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej

OPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA.
Płyta żelbetowa
Zaprojektowano płytę żelbetową o wymiarach 5,50x3,50m w następującym układzie warstw:
- płyta z betonu B20 – gr. 30cm zbrojona siatką prętów fi12 krzyżowo w odstępie co 25cm
- podkład z betonu B10 – gr. 10cm
- podkład z piasku - gr. 10cm
- zagęszczony grunt rodzimy

Ogrodzenie panelowe.
Parametry techniczne projektowanego obiektu (dane liczbowe):
- wysokość ogrodzenia (podstawowe) - 1,53 m
- długość całkowita ogrodzenia – 186,170 mb
Pozostałe elementy:
- furtki - 2 szt - szer. 1,00m.
Ogrodzenie wysokości 1,53m bez cokołu, przęsła w module co 2,50m. Słupki przęseł oraz bram/furt z rur stalowych obliczonych konstrukcyjnie i dobranych przez producenta ogrodzenia panelowego. Słupki od góry zamknięte okrągłymi zwieńczeniami, kapturkami odpowiednio do przekrojów słupków wg rysunków ogrodzenia.
- poziom posadowienia dostosowany do projektowanego terenu;
- fundamenty furtek o przekroju 35x35cm wylewane na miejscu z betonu C20/25, niezbrojone;
- fundamenty słupków ogrodzenia 35x35cm wylewane na miejscu z betonu C20/25, niezbrojone;
- panel ogrodzeniowy zgrzewany punktowo, kolor ciemno zielony RAL 6005;
- furtka ogrodzeniowa – szerokości 1,00m w osiach słupków. Do furtki zastosować zestaw zawiasowo-zamkowy;
- uchwyty i wkładki zamków barwy srebrzystej, satynowanej / matowej, odporne na działanie warunków atmosferycznych;
- zawiasy furt uniemożliwiające ich demontaż;

Lampy solarne.
Projektuje się jako oświetlenie terenu lampy solarne w ilości 3 szt o następujących parametrach technicznych:
Słup – stal ocynkowana malowana w kolorze czarnym
Klosz – typu kula
Wysokość słupa – 4,0m
Źródło światła – 2 żarówki LED 6W
Strumień świetlny – 1100lm
Czas pracy – 8 – 12 h
Moc paneli – 160W
Wymiary paneli – 1480x680x35mm
Typ akumulatora – żelowy
Pojemność akumulatora – 80Ah
Sposób włączania – czujnik zmierzchowy

Amfiteatr ze scena i zadaszeniem sceny.
Lokalizacja, ukształtowanie przestrzenne.
Amfiteatr zlokalizowano w północnej części terenu. Amfiteatr zaprojektowano na planie koncentrycznym, gdzie środek stanowi scena w kształcie okręgu, natomiast widownia ukształtowana została na fragmencie okręgu, wykorzystując jednocześnie korzystne w tym miejscu ukształtowanie terenu.
Scena amfiteatru zadaszona wiatą o konstrukcji drewnianej.
Podłoga sceny, półkoliste rzędy siedzisk widowni zaprojektowano jako wykonane z drewna w kolorze ciemno brązowym. Pozostałe elementy zaprojektowano jako wykonane w kolorze naturalnego betonu.

Układ funkcjonalny
Amfiteatr posiada częściowo zadaszoną, otwartą scenę, o powierzchni 188,60m² podniesioną w stosunku do poziomu terenu o 25cm. Widownia na 240 miejsc została ukształtowana promieniście, z 3 rzędami w kształcie wycinka okręgów, z przewyżką 30cm każdy. Amfiteatr jest obiektem otwartym, bez stałego zaplecza scenicznego. Organizacja imprez będzie wymagała każdorazowo instalowania odpowiednich dekoracji, urządzeń oświetleniowych, nagłośnienia bądź ekranu filmowego. Na poziom sceny zaprojektowano wejście schodowe na planie okręgu widowni. Z tyłu sceny zaprojektowano podjazd – pochylnię do wwiezienia sprzętu lub dekoracji, jednocześnie umożliwiając wjazd osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
Rozwiązania materiałowe elementów budowlanych.
Ogólny opis konstrukcji.
Konstrukcja podłogi sceny na legarach i belkach drewnianych, osadzonych na żelbetowych słupkach i ścianach fundamentowych. Widownia z żelbetowych elementów wylewanych na budowie, na nasypie z zagęszczanych warstw pospółki.
Warunki gruntowe, posadowienie.
W miejscu projektowanej lokalizacji występują proste warunki gruntowe. Teren zaliczony został do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Proste warunki gruntowe - występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych do powierzchni terenu, nie obejmujących gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
Kategoria geotechniczna:
Pierwsza kategoria geotechniczna - obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów, takie jak:
• lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
• ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2 m,
• wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy do wysokości 3 m wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów,
Izolacje przeciwwilgociowe.
Izolacja elementów żelbetowych od strony gruntu – wszystkie elementy żelbetowe, konstrukcji sceny, słupki pod belki podłogowe, poniżej poziomu terenu, oraz elementy wylewane widowni stykające się z gruntem – izolowane emulsją bitumiczną.
Izolacja elementów drewnianych – na wszystkich stykach drewna z żelbetem należy stosować przekładki z gumy antywibracyjnej ryflowanej.
Elementy drewniane zabezpieczyć środkami grzybo i pleśniobójczymi, zabezpieczyć środkami ochrony drewna.
Wykończenie zewnętrzne.
Wykończenie sceny amfiteatru.
Betonowe elementy sceny – beton architektoniczny – charakterystyka: beton wodoszczelny /stopień10/, powierzchnia jednolita, gładka, bez raków, z szalunków ze sklejki wodoodpornej, naturalny kolor betonu.
Zabezpieczenie drewnianej konstrukcji sceny – wszystkie drewniane elementy konstrukcji impregnowane solnymi preparatami zawierającymi biocydy w celu uzyskania odporności pożarowej i ochrony przed grzybami, pleśnią i owadami.
Podłoga sceny – deski gr. 3,2cm z drewna sosnowego - głęboko penetrująca impregnacja tungowym preparatem olejowym przeznaczonym do zabezpieczania zarówno twardych jak i miękkich gatunków drewna używanego na zewnątrz. Preparat na bazie oleju uzyskiwanego z nasion orzechów Tungowca w kolorze brązowym.
Elementy stalowe – po oczyszczeniu do I stopnia czystości PN-70 / H – 09750, dwukrotna powłoka malarska, grubość powłoki 60 mikronów, farba chlorokauczukowa, kolor biały.
Wykończenie elementów widowni.
Siedziska widowni – drewniane elementy siedzeń gr. 5cm z drewna sosnowego - głęboko penetrująca impregnacja tungowym preparatem olejowym przeznaczonym do zabezpieczania zarówno twardych jak i miękkich gatunków drewna używanego na zewnątrz. Preparat na bazie oleju uzyskiwanego z nasion orzechów Tungowca w kolorze brązowym.
Elementy stalowe mocowania siedzeń – po oczyszczeniu do I stopnia czystości PN-70 / H – 09750, dwukrotna powłoka malarska, grubość powłoki 60 mikronów, farba chlorokauczukowa, kolor szary RAL9006.
Wszystkie łączniki, śruby, wkręty – ocynkowane.

Tereny zielone – trawniki.
Do założenia 75,80m² powierzchni trawnika. Projektowany trawnik wykonać zachowując następującą kolejność działań:
- przygotowanie terenu pod założenie trawnika, odchwaszczenie terenu i jego oczyszczenie z kamieni, korzeni, chwastów itp.,
- spulchnienie ziemi glebogryzarką,
- wyrównanie terenu przy pomocy grabi i deski.
- rozłożenie cienkiej warstwy torfu odkwaszonego,
- rozrzucenie nawozu mineralnego (teren nawozimy nawozami wieloskładnikowymi w ilości 4-6kg/100m², pozostawiamy na około 2 tygodnie)
- wygrabienie i uwałowanie
Po 10-14 dniach glebę ponownie grabimy niszcząc wschodzące chwasty.
- wysiew nasion (przystępujemy do siewu nasion, gdy gleba jest wilgotna oraz przy bezwietrznej pogodzie. Nasiona dzielimy na dwie części i wysiewamy „na krzyż” pamiętając o ich mieszaniu w siewniku. Norma wysiewu w zależności od rodzaju mieszanki wynosi ok. 1kg na 40m².
- przykrycie nasion cienką warstwą mieszanki ziemi z torfem odkwaszonym,
- wygrabienie,
- uwałowanie.

Chodniki, ciągi piesze.
Zaprojektowano chodniki, ciągi piesze jako utwardzenia z kostki betonowej gr. 6 cm w następującym układzie warstw:
- kostka brukowa betonowa „cegiełka” koloru siwego grubości 6cm
- podsypka cementowo - piaskowa – gr. 3 cm
- warstwa odsączająca z piasku – gr. 10cm

Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa załączona do niniejszej SWZ.

Uwagi końcowe
Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią obowiązującą w budownictwie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu oraz przy zachowaniu przepisów bhp.

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji w terenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45237000-7 - Roboty budowlane w zakresie scen

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Przedmiotem niniejszych zamówień będą roboty budowlane tożsame z robotami wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych).
2. Wartość zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego
3. Zamówienia będą mogły zostać udzielone na następujących warunkach:
1) zostaną udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
2) zamówienia muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
3) zamówienia zostaną udzielone po dokonaniu negocjacji z wykonawcą na podstawie odrębnie zawartej umowy/zlecenia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ Część III - projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.