eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racibórz › "Bieżąca pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz przydrożnej, koszenie nieużytków, toalety, pl. zabaw i wybiegu dla psów oraz utrzym ścieżek rowerow na wałach przeciwpow"Ogłoszenie z dnia 2022-01-18

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
”Bieżąca pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz przydrożnej, koszenie nieużytków, toalety, pl. zabaw i wybiegu dla psów oraz utrzym ścieżek rowerow na wałach przeciwpow”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Racibórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258397

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Króla Stefana Batorego 6

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 755 07 10

1.5.8.) Numer faksu: 32 755 07 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.raciborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipraciborz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.raciborz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

”Bieżąca pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz przydrożnej, koszenie nieużytków, toalety, pl. zabaw i wybiegu dla psów oraz utrzym ścieżek rowerow na wałach przeciwpow”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eca8e1eb-5996-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00023766

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/S 243-641835

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

a) Zamawiający sprawuje nad PK Sp. z o.o. kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawow. nad własnymi jednost., poleg. na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej os. prawnej. Spółka powołana jest do wykon. podst. zadań Gminy, w zakresie jej statutowych zad. Spółka jest gospodarczo oraz organiz. zależna od Zamawiającego oraz ściśle mu podległa. Zamawiający powołuje Radę Nadzorczą spółki.b) Ponad 90% działalności kontrolow. os. prawnej dotyczy wyk. zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę. Średni przychód osiągnięty przez PK w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowl. w okresie 3 lat poprzedzających zamówienie przekroczył 90%, co przedstawia oświadczenie spółki. Przedstawiony przychód uwzględnia całą działalność
organu kontrolow. Ponad 90% przychodu generowane jest w ramach zad. stanowiących zad.powierzone spółce przez Zamawiającego.c) W kontrolow. os. prawnej nie ma bezpośr. udziału kapitału prywatnego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.86.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2109773,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bez względu na metodę oraz niezależnie
od miejsca lokalizacji usług, dostaw oraz robót na terenach parków, skwerów i zieleńców miejskich oraz w zieleni gminnych pasów drogowych w Raciborzu związanych
z bieżącym utrzymaniem zieleni oraz małej architektury i elementów wyposażenia terenów oraz koszenia trawników i łąk w parkach, na zieleńcach, skwerach oraz pasach zieleni przydrożnej, koszenia nieużytków, koszenia placu zabaw oraz wybiegu i toalety dla psów, utrzymanie ścieżek rowerowych na wałach przeciwpowodziowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45236290-9 - Naprawa terenów rekreacyjnych

50870000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1927900,31 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1927900,31 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1927900,31 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6390001529

7.3.3) Ulica: Kaspra Adamczyka 10

7.3.4) Miejscowość: Racibórz

7.3.5) Kod pocztowy: 47-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1927900,31 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.