eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzierzgoń › Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Dzierzgoń w roku 2022Ogłoszenie z dnia 2022-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Dzierzgoń w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dzierzgoń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747833

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Dzierzgoń

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-440

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 55 276 25 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dzierzgon.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzierzgon.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5791031033

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Plac Wolności 1

1.11.4.) Miejscowość: Dzierzgoń

1.11.5.) Kod pocztowy: 82-440

1.11.6.) Województwo: pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.11.9.) Numer telefonu: 55 276 23 86

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: mops.dzierzgon@wp.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://mops.dzierzgon.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Dzierzgoń w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ce52011-784c-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00023738

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_dzierzgon

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_dzierzgon

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Marta Budzińska, tel. 55 276 23 86
2. W celu skrócenia czasu udzielania odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz infor-macje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formula-rza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platforazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komuni-kat, ze wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednic-twem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczą odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komuni-katy”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wy-konawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzenia komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiado-mień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumen-tów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamó-wienia publicznego lub konkursie (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzę-towo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Osx10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wer-sja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Dodatkowe informacje w przedmiotowej kwestii - zgodnie z opisem zawartym w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej RODO - informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Dzierzgonia, z upoważnienia którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu z siedzibą Pl. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, NIP:579 103 10 33, REGON:170276300, strona internetowa: http://mops.dzierzgon.pl, e-mail: mops.dzierzgon@wp.pl, tel. 55 276 23 86
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dzierzgoń jest Pan Dariusz Klimowski; adres e-mail: IOD@fioi.org; telefon: 55 239 48 74;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOŻYWIANIE DZIECI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY DZIERZGOŃ W ROKU 2022”, prowadzonym na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), dalej ustawa Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; ⃰⃰ ⃰
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; ⃰⃰ ⃰ ⃰
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zgodnie z przytoczonymi jw. przepisami RODO, po stronie Wykonawcy także powstaje obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od wykonawców, gdy zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.6.01.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest usługa cateringu polegająca na zbiorowym żywieniu dzieci w pla-cówkach oświatowych z terenu Miasta i Gminy Dzierzgoń w roku 2022.
2. Usługa cateringu – dożywiania obejmuje przede wszystkim:
2.1. Przygotowanie posiłków z komponentów zakupionych przez Wykonawcę w postaci:
a) zupy z pieczywem ( 1 porcja zupy gramatura min. 250 g; 1 porcja pieczywa mieszanego min. 80 g.)
lub
b) danie drugie, z zastrzeżeniem, iż:
- danie mięsne lub rybne winno się składać z : porcji mięsa lub ryby (z wykluczeniem pangi) o gramaturze minimum 100 g po obróbce, z dodatku w postaci ziemniaków lub ryżu lub kaszy o gra-maturze minimum 200 g po obróbce; surówki (warzywa w formie gotowanej lub/i surowej) o grama-turze minimum 100 g po obróbce oraz kompotu przygotowanego z owoców sezonowych lub napoju, wody – 200 ml,
- danie półmięsne - typu gulasz lub potrawka z dodatkami, makaron z mięsem mielonym, pyzy z mięsem, pierogi z mięsem, gołąbki itp. o gramaturze minimalnej 250 g po obróbce z ewentualnym dodatkiem w postaci surówki (warzywa w formie gotowanej lub/i surowej) o gramaturze minimum 100 g po obróbce oraz kompotu z owoców sezonowych, napój, woda – 200 ml,
- danie jarskie – typu naleśniki z serem lub konfiturą, kopytka w sosie, pierogi, pyzy, knedle, danie z makaronem lub ryżem o gramaturze minimum 250 g po obróbce oraz kompotu z owoców sezono-wych, napój, woda – 200 ml.
- w oparciu o jadłospis przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Wykonawca gwarantuje, że wszystkie gotowe obiady dostosowane będą do wieku rozwojowego, uwzględniając potrzeby żywieniowe dzieci i młodzieży, a więc będą zawierać zachowane normy ka-lorii, składniki pokarmowe, wartości odżywcze i mineralno-witaminowe obowiązujące przy żywieniu dzieci i młodzieży według wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia.
2.2. W ramach niniejszego zamówienia zakłada się przygotowanie posiłku w postaci zupy z pieczy-wem (pierwsze danie) – 87 razy, natomiast drugie danie - 84 razy.
2.3. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przygoto-wanych przez siebie posiłków do niżej wymienionych szkół oraz oddziałów przedszkolnych dla na-stępującej szacunkowej liczby dzieci:
a) Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu, : ok. 150 uczniów; od-dział przedszkolny: ok. 40 dzieci
b) Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bruku, ok. 30 uczniów;
c) Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bągarcie, ok. 32 uczniów ; oddział przedszkolny: ok. 10 dzieci
Łączna ilość dzieci korzystająca z obiadów w roku 2022 wyniesie szacunkowo około 262 dzieci.
Pozostałe szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia - zgodnie z opisem zawartym w rozdziale VII SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-02-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas transportu posiłku

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu , o ile zostały one określone.
1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.
1.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają decyzję właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że Wykonawca spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia w zakresie obiektu kuchni oraz samochodu transportowego, którym będzie wykonywana usługa.
Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
1.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.
1.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wyżej wymieniony warunek, jeżeli Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia minimum jednym samochodem osobowo-dostawczym lub innym pozwalającym na dowóz przygotowanych posiłków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznym;
b) wykonał w okresie min ½ roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienia o wartości nie niżej niż 25 000,00 zł brutto polegającej na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla dzieci/młodzieży uczęszczających do przedszkoli/szkół.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunków przez Wykonawców.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych i zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do grupy kapitałowej – w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami informacyjnymi potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualna decyzja/decyzje właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że Wykonawca spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia w zakresie obiektu kuchni oraz samochodu transportowego, którym będzie wykonywana usługa.
Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
2. Wykaz usług, które wykonał Wykonawca w okresie mini. 1/2 roku, min ½ roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienia o wartości nie niżej niż 25 000,00 zł brutto polegającej na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla dzieci/młodzieży uczęszczających do przedszkoli/szkół.
Z załączeniem dowodów określających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez pod-miot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
3. Wykaz narzędzi –wyposażenie zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie dysponowania zasobami - minimum jeden samochód osobowo-dostawczy lub inny pozwalający na dowóz przygotowanych posiłków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznym

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie-lenie zamówienia wynika z dołączonej do oferty umowy regulującej współpracę Wykonawców bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o za-mówienie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w SWZ.
5. Zgodnie z art. 117 ustawy Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 2 spełniony jest jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane, natomiast w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, usługi do realizacji których zdolności są wymagane. W przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie należy załączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych.
2. Dokonanie zmian umowy możliwe będzie również w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej projektowanymi postanowieniami.
3. Siła wyższa rozumiana jaka zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, takim, nad którym człowiek nie panuje oraz nie może zapobiec jego skutkom, uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ. Termin „siła wyższa” nie obejmuje sytuacji, którym można było zapobiec wiedząc o naturze tego zjawiska za siłę wyższą nie uznaje się między innymi: brak środków u Wykonawcy, czy niedotrzymanie zobowiązań kontrahentów lub podwykonawców. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób , niezwłocznie po facie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć do-wody na poparcie zaistnienia siły wyższej. Nie można powoływać się na silę wyższą w przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie przedstawienia dowodów, o których mowa powyżej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-26 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na portalu platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_dzierzgon

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-26 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.