eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cedynia › Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394ZOgłoszenie z dnia 2022-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CEDYNIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Cedynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-520

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 41 44 006

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cedynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cedynia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7572ea3-7795-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00023724

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cedynia.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, za pomocą formularza „Korespondencja”, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@cedynia.pl, przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem „Formularza składania oferty”, dostępnego na Platformie Zakupowej, w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i innych dokumentów zamówienia;
2) Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, na pendrive) nie będzie brana pod uwagę,
3) Adres strony internetowej: https://cedynia.ezamawiajacy.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą przygotowuje się i składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym (przy użyciu profilu zaufanego) lub podpisanej przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem osobistym).
2) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy na Platformie Zakupowej na subdomenie: https://cedynia.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
4) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
5) Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
6) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Rejestracja na Platformie jest bezpłatna.
7) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca może skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Cedynia reprezentowany przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, email: cedynia@cedynia.pl;
2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,
3) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy,
4) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: - przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, - do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,
5) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
7) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
8) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w
art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INF.271.2.2022.PB.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja, obejmująca przebudowę drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z.
2. Niniejsze zamówienie realizowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z (droga wojewódzka nr 124, działki nr 310 obręb Cedynia 3 oraz 265, 323, 318/1, 32 obręb Osinów Dolny), w województwie zachodniopomorskim, powiecie gryfińskim, gminie Cedynia.
4. Inwestycja polega na budowie drogi rowerowej o długości ok. 2990,589m oraz szerokości 2,5m, a także przebudowa istniejących zjazdów. W ramach inwestycji planuje się także wykonanie nowych zjazdów. Nawierzchnia ścieżki rowerowej oraz zjazdów wykonane zostaną jako utwardzone ulepszone (beton asfaltowy). Wody opadowe z powierzchni drogi rowerowej odprowadzane zostaną za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na tereny zielone.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie koniecznych rozbiórek (nawierzchni, krawężników, obrzeży, barier, ścianek czołowych),
2) wykonanie koryta,
3) zagęszczenie podłoża pod podbudowę,
4) wbudowanie warstwy filtracyjnej,
5) wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem,
6) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
7) wykonanie balustrad zabezpieczających (minimalne wysokości balustrad wynoszą 1,2 m przy ścieżkach rowerowych),
8) wymianę konstrukcji peronu z kostki betonowej,
9) wymianę konstrukcji zatoki autobusowej z kostki betonowej,
10) remont przepustów w dostosowaniu do nowoprojektowanych skarp, wymiana ścianki czołowej przepustu,
11) budowę nawierzchni ścieżki rowerowej,
12) budowę zjazdów,
13) dokonanie przycięć/wycięć istniejących gałęzi drzew i krzewów w celu uzyskania wymaganej skrajni,
14) wyprofilowanie rowów wraz z humusem i obsianiem,
15) zapewnienie powierzchniowego odprowadzenia wód deszczowych w tereny chłonne odprowadzające,
16) i wszystkie inne prace , w tym prace przygotowawcze i prace towarzyszące, które wynikają z dokumentacji projektowej
i wszystkie inne prace, w tym prace towarzyszące, które wynikają z dokumentacji projektowej.
6. W ramach realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu kompletu dokumentów (wszystkie załączniki do wniosku), niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego wniosku w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Szczecinie celem zakończenia robót budowlanych.
7. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót, dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna, stanowiąca załącznik do SWZ oraz wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928472-7 - Oznakowanie

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45243510-0 - Budowa nasypów

45247110-4 - Budowa kanałów

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria według wzoru C+GR+D i przyjętą metodę oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika Budowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,
tj.: posiadają doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie i/lub przebudowie drogi i/lub ścieżki rowerowej i/lub ciągu pieszo-rowerowego - o długości minimalnej 1000 metrów.
- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi w całości spełniać jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów wiedzy i doświadczenia członków konsorcjum, w celu wspólnego spełniania warunku udziału w postępowaniu. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotu udostępniającemu mu zasoby wiedzy i doświadczenia.
- W przypadku gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują, albo będą dysponować minimum:
- jedną osobą Kierownika Budowy, posiadającą łącznie:
• uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 t.j.) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r., poz. 220 t.j.).
• oraz posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w branży drogowej;
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby.
Zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania przez wykonawcę jedną osobą na więcej niż jedno stanowisko, pod warunkiem spełniania warunku doświadczenia i uprawnień przez tą osobę.
Ww. osoba powinna biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazana osoba nie wykazuje się biegłą znajomością języka polskiego wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy, w celu realizacji zamówienia.
3. Informacje dodatkowe:
Uwaga - ilekroć w swz jest mowa o:
- „Budowie lub przebudowie” należy przez to rozumieć odpowiednio budowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.)
- „Kierowniku Budowy” lub „Kierowniku Robót” należy przez to rozumieć kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie, na podstawie art. 117 ust. 4 pzp, wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy, wg wzoru przekazanego przez zamawiającego. Dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, wg wzoru przekazanego przez zamawiającego. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Zobowiązanie należy złożyć wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
3) wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia dokument składa pełnomocnik wykonawców. Należy pamiętać, że dowody należytego wykonania inne, niż pochodzące od podmiotu, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, mogą zostać przedstawione zamawiającemu wyjątkowo, wyłącznie w sytuacji, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie uzyskać dokumentów od tego podmiotu. W wykazie robót wykonawca poda takie roboty, które odpowiadają warunkowi udziału w postępowaniu, opisanemu przez zamawiającego, np., rodzaj i inne wymagane parametry potrzebne do oceny, daty i miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których były one wykonywane. Jeśli w ramach wykazywanej inwestycji wykonawca, oprócz robót, odpowiadających warunkowi udziału w postępowaniu, wykonywał jeszcze inne roboty, powinien w wykazie wpisać wartość tylko tych robót, które odpowiadają warunkowi udziału w postępowaniu albo łączną wartość robót oraz wartość robót odpowiadających warunkowi udziału w postępowaniu.
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W wykazie wykonawca powinien jednoznacznie wpisać jakimi uprawnieniami dysponuje wskazana osoba, nie zaś jedynie wpisać numer uprawnień, gdyż zamawiający nie jest w stanie samodzielnie ich zweryfikować.
W odniesieniu do doświadczenia osoby wymienionej w wykazie, wystarczające będzie dla zamawiającego potwierdzenie przez wykonawcę posiadanie wymaganego doświadczenia, (np. 5 lat, 7 lat, powyżej 20 lat). Zamawiający nie wymaga wpisywania w wykazie dat.
5) Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, wymienionych w pkt 3) i 4) na podstawie art. 274 ust. 2 Pzp – gdyż jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, związanego z możliwością negocjacji

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty, według wzoru udostępnionego przez zamawiającego;
2) pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiIDG);
3) oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące:
a) o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców w zakresie braku podstaw do wykluczenia;
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu wszystkich wykonawców występujących, wraz ze złożeniem oświadczenia z art. 117 ust. 4 ustawy pzp

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale, podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, podpisami zaufanymi lub przy użyciu dowodów osobistych z warstwą elektroniczną (tzw. podpisami osobistymi), przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może także zostać złożone w elektronicznej kopii, potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
4. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
b) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamówienie będą mogli wykonywać ci z wykonawców, którzy wykazali doświadczenie, do realizacji danego zamówienia, oraz kwalifikacje zawodowe, opisane w treści Rozdziału VI ust. 3 i 4 niniejszej swz.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmiany waloryzacyjne, zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej, zmianę harmonogramu, zmianę sposobu rozliczania się Zamawiającego z Wykonawcą, zmianę terminu wykonania zamówienia, zmianę podwykonawców lub personelu wykonawcy, zmianę technologii.
2. Z uwagi na ograniczenie ilości znaków w niniejszym ogłoszeniu, zmiany umowy zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji warunków zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://cedynia.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy zagraniczni:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się także wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawcy ci zobowiązani są do złożenia dokumentów i oświadczeń, wymienionych w treści rozdziału VII ust. 1 niniejszej SWZ.
2) Zamawiający nie wymaga złożenia od wykonawców zagranicznych dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, gdyż od wykonawców polskich zamawiający także nie wymaga złożenia tych podmiotowych środków dowodowych.
2. Informacje na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
2) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4)Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na konto Zamawiającego w BS Chojna/O Cedynia nr 88 9370 1017 0100 0185 2001 0003, tytuł przelewu: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z”.
6) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, treść gwarancji/poręczenia powinna wskazywać Gminę Cedynia jako beneficjenta gwarancji/poręczenia.
7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
8) Z uwagi na limit znaków w formularzu ogłoszenia, szczegółowe postanowienia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera SWZ i załącznik do swz- wzór umowy.
3. Zamawiający przewiduje rozliczenie w częściach zgodnie z załącznikiem nr 2 - wzór umowy, tj.:
1) wypłata wynagrodzenia ze środków własnych Zamawiającego w wysokości nie niższej niż 5% kwoty wynagrodzenia.
2) wypłata wynagrodzenia Wykonawcy z płatności promesy nastąpi w dwóch transzach: pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia, druga transza po zakończeniu realizacji Inwestycji, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia.
3) W celu zachowania zasady dotyczącej maksymalnej wysokości ostatniej transzy wynagrodzenia, zamawiający przewiduje również możliwość wypłaty Wykonawcy rozliczeniowej (dodatkowej) transzy wynagrodzenia.
4) Z uwagi na limit znaków w formularzu ogłoszenia, szczegółowe postanowienia dotyczące rozliczenia i płatności za wykonanie umowy zawiera załącznik do swz- wzór umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.