eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wielkopolski-StaniewOgłoszenie z dnia 2021-03-26


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00023433 z dnia 2021-03-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wielkopolski-Staniew

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250864824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Transportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzdkrotoszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdkrotoszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wielkopolski-Staniew

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c05fe21-8e02-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023433

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013347/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa ściezki pieszo-rowerowej Koźmin Wielkopolski-Staniew

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_krotoszyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_krotoszyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej w języku polskim przy użyciu środkówkomunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy Zakupowej (zwanej dalej „Platforma”) podadresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_krotoszyn2. Za pośrednictwem Platformy i formularza„Wyślij wiadomość do zamawiającego” odbywa się komunikacja wykonawcy z zamawiającym wpostępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań,odpowiedzi na pytania, modyfikacji, przekazywanie wezwań i zawiadomień w ramach prowadzonegopostępowania.3. Środkiem komunikacji elektronicznej służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jestjego prawidłowe złożenie na Platformie, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnymz niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.4. Za datęprzekazania (wpływu)oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ichprzesłania za pośrednictwem Platformy poprzez funkcję „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, poktórej pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiającydopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres pocztyelektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: biuro@pzdkrotoszyn.pl5. Zamawiającybędzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty” wszelką korespondencję, której zgodnie zobowiązującymi przepisami, adresatem jest konkretny wykonawca.6. Wykonawca jako podmiotprofesjonalny ma obowiązek na bieżąco monitorować wszelką korespondencję umieszczaną przezzamawiającego w zakładce „komunikaty” i bezpośrednio na Platformie. System powiadomień możeulec awarii lub powiadomienie może trafić co folderu SPAM. 7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentówelektronicznych (Dz. U. z 2017 poz.1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”),określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl,tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min 2 GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych-MS Windows 7 ,MAC Os x 10 4, Linuxlub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku InternetExplorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript.,e) zainstalowany program AdobeAcrobat Reader lub inny obsługujący format plików PDF,f) Platforma działa według standarduprzyjętego w komunikacji sieciowej-kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przezplatformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnegoserwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego”a) Akceptuje warunki korzystania zplatforma zakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem wzakładce ”Regulamin” oraz uznaje go wiążący ,b) Zapoznał się do Instrukcji składania ofert/wnioskówdostępne linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view/.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_krotoszyn

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizując obowiązki, o których mowa w art. 13,rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz. Urz. UE L 2016.119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:1. AdministratoremPaństwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie ulica Transportowa 1, 63-700Krotoszyn, tel. 62 722 65 31, e:mail: biuro@pzdkrotoszyn.pl ; www.pzdkrotoszyn.pl,2.. Inspektoremochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Krotoszynie jest Pan Łukasz Rabenda,e-mail: iod@bhp.krotoszyn.net.pl, tel. 62 722 65 31, z którą można kontaktować się we wszystkichsprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych zprzetwarzaniem danych osobowych.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zprzetwarzaniem danych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której danedotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy wpostępowaniu pn.: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wielkopolski-Staniew prowadzonym wtrybie podstawowym bez negocjacji;4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lubpodmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy zdnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.2019 ze zm.) ,dalej„ustawą Pzp”;5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ustawy Pzpprzez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwaniaumowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. Obowiązekpodania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiemokreślonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego;7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będąpodejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;8. Posiadają Pani/Pana:a) Napodstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) napodstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych**c) podstawie art. 18RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zzastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;d) prawo do wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danychosobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.9. Nie przysługuje Pani/Pana:a) wzwiązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo doprzenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODOprawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzaniaPani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO. 10. Przysługuje Pani/Panu prawowniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danychosobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd OchronyDanych Osobowych w Warszawie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD- 03/109 /2021 , l.dz. 1461/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacjarobót budowlanych polegających na : Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wielkopolski-Staniew na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy Prostej * Roboty pomiarowe przy liniowychrobotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym : 285 m, * Mechaniczne karczowaniem pni ośrednicy 66-75 cm:7,00 szt, * Roboty remontowe – cięcie piłą asfaltu- nawierzchni bitumicznej nagłębokość do 5 cm: 285,00 m, * Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennejnieregularnej, kostki betonowej: 186,80 m2, * Roboty ziemne wykonywane koparkami pod ściek:43,32 m3, * Warstwy odsączające z piasku o grubości 10 cm pod ściek: 114,00 m2 * Podbudowybetonowe C8/10 gr. 20 cm: 114,00 m2, * Ściek z 4 rzędów z kostki brukowej betonowej szarejgrub. 8 cm: 114,00 m2 * Krawężniki betonowe 15x30 cm: 285,00 m * Ława pod krawężnikibetonowa C8/10 z oporem: 21,38 m3, * Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznychmieszanką mineralno-asfaltową: 28,50 t, * Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm zosadnikiem bez syfonu z przykanalikierm: 5,00 szt, * Roboty ziemne pod ścieżkę: 507,30 m3 *Warstwy odsączające z piasku grub. 10 cm: 741,00 m2, * Warstw górna podbudowy z kruszywłamanych 0/63 mm gr. 15 cm: 741,00 m2 * Skropienie emulsją w ilości 0,7 kg/ m2 : 741,00 m2, *Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 5 cm (warstwa ścieralna z Ac 8S50/70 : 741,00 m2, * Krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm bez ław: 285,00 m * Chodniki zkostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm: 46,00 m2 * Krawężniki betonowe wtopione12x25 cm : 57,60 m, * Ława pod krawężniki betonowa C8/10 z oporem: 3,571 m3 *Inwentaryzacja powykonawcza: 1,00 kplSzczegółowy zakres robót dla ww. zakresu robótbudowlanych stanowi załącznik 2 do SWZ. - kosztorys ofertowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214ust. 1 pkt 7 dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawyPzp. Zakres powyższego zamówienia będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności: - roboty budowlane zakresienawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej , wjazdów do posesji oraz podbudowy do wysokości 20 %wartości zamówienia podstawowego.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może żądać odWykonawcy złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ,lub podmiotowych środkówdowodowych.3. Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkamifinansowymi na jego realizację, a umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji cenowych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert woparciu o kryteria podane w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu.2.Zamawiający dokona oceny ofert napodstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową, w oparciu okryteria oceny ofert i ustaloną punktację. Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi100 pkt. (100% = 100 pkt). Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriówoceny ofert:(A) - Cena ofertowa brutto, waga kryterium 60 % (B) - Gwarancja jakości na robotybudowlane, waga kryterium 40 %Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.(A) Kryterium - cena ofertowa brutto:Oferta z najniższą ceną ofertową brutto otrzyma maksymalną ilośćpunktów, tj.: 60. Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością dodwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru: C min P = -------------------------x 60pkt. Cobgdzie:P – ilość punktów za kryterium cenyCmin – najniższa cena ofertowa bruttoCob – cena bruttooferty badanej(B) Kryterium - gwarancja jakości na roboty budowlane:Punkty w kryterium zostanąprzyznane w oparciu o zapisy poniższej tabeli:Okres udzielonej gwarancji jakości w miesiącach Liczbaprzyznanych punktów (G)36 miesięcy – okres minimalny 20 pkt48 miesięcy 40 pktJeżeli Wykonawcapoda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg zasady 1rok = 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji,Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 36 - miesięczny okres gwarancji i przyzna 20pkt, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, okres ten zostanie uwzględniony w umowie. Wprzypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego maksimum, Zamawiającydo oceny ofert przyjmie 60 miesięcy i przyzna 40 pkt., natomiast do umowy zostanie wpisany okresgwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.UWAGA: Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganegominimum spowoduje odrzucenie oferty.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy,który spełni wszystkie postawione w SWZ wymagania oraz uzyska największą liczbę punktów (P)stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczony zgodniez poniższym wzorem:P = C + Ggdzie :C – liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w kryterium„Cena oferty brutto”G – liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w kryterium „gwarancja jakościna roboty budowlane”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniuoraz spełniająokreślone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzieleniezamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:a) zdolności dowystępowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższymzakresie.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ileto wynika z odrębnych przepisów :Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.c)sytuacji ekonomicznej lub finansowej, co oznacza, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięwykonawcy, którzy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wzakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjnąnie mniejszą niż 100.000,00 zł .d) zdolności technicznej lub zawodowej co oznacza, że oudzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że􀀀 Posiadają wiedzę idoświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wykonali należycie, zgodnie zprzepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, conajmniej dwie roboty drogowe/brukarskie, polegające w szczególności na budowie/remonciechodnika, parkingu, placów, dróg, ścieżek pieszo-rowerowych z kostki betonowej, kostkigranitowej lub z nawierzchni bitumicznych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł bruttokażde świadczenie;􀀀 Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:a) minimumjedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wspecjalności drogowej wymaganymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz.1333 z późn zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcjitechnicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), lub odpowiadające im ważneuprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązującychprzepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, októrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunkówudziału w postępowaniu. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ;Zamawiający wzywaWykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, niekrótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ichskładania, tj.: 􀀀 na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 108 ust 1 pkt 5 ustawyPzp:Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innymWykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupykapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnieod innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Załącznik nr 7 􀀀 na potwierdzeniebraku podstaw wykluczenia z art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp:Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.􀀀 na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zart. 109 ust 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp:Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych woświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia zpostępowania wskazanych przez zamawiającego.􀀀 na potwierdzenie spełnienia warunków udziału wpostępowaniu:a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnościcywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumęgwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) wraz z tym dokumentemnależy przedłożyć dowód opłaty. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć ww.dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganego przez zamawiającego,wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienieopisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.b) Wykaz robót budowlanychwykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiotzamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzeczktórych roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te robotybudowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonanezgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o którychmowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robotybudowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterzewykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. (co najmniejdwie roboty o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każde świadczenie)c) Wykaz osób,skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówieniapublicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dodysponowania tymi osobami.d) Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robótbudowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, w którychwykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub CentralnejEwidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagająwpisu do rejestru lub ewidencji,2.Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowejw rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r.,poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie oprzynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymiprzygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.Załącznik nr 7

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 6.780,00 zł(słownie: sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związaniaofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawyPzp.Przedłużenie związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniemokresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium naprzedłużony okres związania ofertą.Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy wjednej lub kilku następujących formacha) pieniądzu,b) gwarancjach bankowychc) gwarancjachubezpieczeniowychd) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości. (Dz. U. z 2020 poz. 299).Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca sięprzelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP O/Krotoszyn 59 1020 2267 00004402 0004 2317 z adnotacją: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wielkopolski-Staniew.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznaniarachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje narachunku bankowym. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którychmowa w pkt 4 ppkt b- c, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lubporęczenia w postaci elektronicznejZamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpieniaustawowych podstaw do jego zatrzymania. określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2) W przypadku o którymmowa powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniuo udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawiezamówienia publicznego.3) Zamawiający nie może wymagać od Wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożeniaoferty.4) Jeżeli została wybrana oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówieniapublicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.5) Zamawiający możeokreślić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełnienia przez Wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli jest touzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne. 6) Warunek dotyczący uprawnieńdo prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeśli conajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadauprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizujeroboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.7) Wodniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lubdoświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać nazdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacjiktórych te zdolności są wymagane.8) W przypadku, o którym mowa w pkt 6) i 7) – Wykonawcywspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z któregowynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Treśćoświadczenia stanowi załącznik 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.2. Zamawiający i wykonawcawybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniuumowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej „umową”, w celu należytegowykonania zamówienia.3. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formypisemnej.4. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art.454 i art. 455 ustawy Pzp.5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy wzakresie wskazanym w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SWZ).6. Zmiana umowy wymagapod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Ponadto zamawiający przewidujemożliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści na podstawie którejdokonano wyboru wykonawcy, w przypadku:a) działania siły wyższej, mającej bezpośredniwpływ na termin wykonania robót(np. klęski żywiołowe, strajki),o ilość dni w których teokoliczności wystąpią,b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodującychkonieczność przerwania robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisem do dziennikabudowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizacjęzamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią, c). zmiany kluczowego personeluZamawiającego lub Wykonawcy- spełniającego wymagania zawarte w SWZ /po uzgodnieniu zZamawiającym/, d). konieczność wykonania rozliczenia robót zamiennych, a nie ujętych wprzedmiarze robót Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy ookres niezbędny do realizacji w/w robót i/lub zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, e).wykonania robót dodatkowych o ile stały się niezbędne i zostały spełnione przesłanki ustawowemającewpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powodujekonieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej. Zmawiający dopuszcza przedłużenieterminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót. Zamawiający zmieniwysokość wynagrodzenia wykonawcy.W przypadku wystąpienia robót niezbędnych do realizacjiumowy, a nieujętych przedmiarze robót, Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia.Podstawą wyliczenia wynagrodzenia za te roboty będzie:a) cena uzyskana poprzez porównaniedo cen jednostkowych podobnych robót podstawowych określonych w kosztorysie ofertowymWykonawcy,b) w przypadku braku w podstawowym kosztorysie ofertowym pozycji, której cenęmożna zastosować do wyceny nowej roboty, to cenę tej roboty należy wyliczyć w oparciu o cenęrynkową danych robót z zastrzeżeniem, że cena nie może przekroczyć średniej stawki z cennikaSEKOCENBUD za kwartał poprzedzający sporządzenie wyceny. Każda zmiana musi byćpoprzedzona sporządzeniem protokołu konieczności oraz protokołu z negocjacji.Wszelkiezmiany niniejszej umowy i jej załączniki wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy,pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_krotoszyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-14 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-03-26 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.