eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przeniesienie urządzeń i wyposażenia laboratoryjnego OL Poznań do nowej siedziby Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu - nr spr. ZP-DL-119/21Ogłoszenie z dnia 2021-03-26

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00023340 z dnia 2021-03-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeniesienie urządzeń i wyposażenia laboratoryjnego OL Poznań do nowej siedziby Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu - nr spr. ZP-DL-119/21

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017196300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szczęśliwicka 34

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-353

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 225722325

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@udt.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.udt.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Osoba Prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeniesienie urządzeń i wyposażenia laboratoryjnego OL Poznań do nowej siedziby Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu - nr spr. ZP-DL-119/21

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2d8f6c8-8ade-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023340

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00019871/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.35 Przeniesienie urządzeń i wyposażenia laboratoryjnego OL Poznań do nowej siedziby

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.udt.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.udt.gov.pl/przetargi

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).2. Zamawiający korzysta tylko z takich narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 346 ze zm.), z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemuprzechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają Wykonawcom dostępu do postępowania.3. Przekazywanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl, zapewniającej zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ichpoufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.4. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.5. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta. Zamawiający zaleca założenie Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, w tym celu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu.7. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.8. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje9. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;d) włączona obsługa JavaScript;e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę orazdokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwerasynchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.10. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB.11. W sprawach technicznych związanych z funkcjonowaniem i obsługą platformy zakupowej należy korzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy. Centrum Wsparcia Klienta dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00 pod numerem 22 101 02 02 lub za pośrednictwem adresu e-mail: cwk@platformazakupowa.pl12. W postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego korespondencja elektroniczna (inna niż oferty i załączniki do oferty) przekazywana jest wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: przetargi@udt.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa jako Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353;b) Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl);c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie i realizacje zamówienia publicznego.d) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;e) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;f) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;g) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;h) Posiadają Państwo:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, z zastrzeżeniem wymagania wskazanego w art. 75 ustawy Pzp;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 3 ustawy Pzp- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Państwa, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;i) Nie przysługuje Państwu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danychosobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-DL-119/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 – przeniesienie urządzeń i wyposażenia laboratoryjnego niewymagających specjalistycznych usług towarzyszących – 1; Przedmiot zamówienia obejmuje usługę przeniesienia urządzeń i wyposażenia laboratoryjnego z siedziby Działu Badań Laboratoryjnych w Poznaniu przy ul. Małeckiego 29 do nowej siedziby w Poznaniu przy ul. Ostrowskiej 388.Czynności związane z przeniesieniem urządzeń i wyposażenia, tj. ich demontaż, przewóz, wyładunek i wniesienie do wskazanego miejsca, a jeśli to dotyczy również montaż, nastąpią w sposób umożliwiający ich ponowne uruchomienie - zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do Projektowanych Postanowień Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi

98392000-7 - Usługi relokacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji etapu II w dniach, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 – przeniesienie urządzeń i wyposażenia laboratoryjnego wymagających specjalistycznych usług towarzyszących – 2; Przedmiot zamówienia obejmuje usługę przeniesienia urządzeń i wyposażenia laboratoryjnego z siedziby Działu Badań Laboratoryjnych w Poznaniu przy ul. Małeckiego 29 do nowej siedziby w Poznaniu przy ul. Ostrowskiej 388.Czynności związane z przeniesieniem urządzeń i wyposażenia, tj. ich demontaż, przewóz, wyładunek i wniesienie do wskazanego miejsca, a jeśli to dotyczy również montaż, nastąpią w sposób umożliwiający ich ponowne uruchomienie. Po wykonaniu tych czynności urządzenia i wyposażenie zostaną sprawdzone lub wzorcowane (dotyczy części nr 2), zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do Projektowanych Postanowień Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi

98392000-7 - Usługi relokacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji etapu II w dniach, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1. nie podlegają wykluczeniu;1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp:a) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej odnoszącej się do doświadczenia Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:- dla części nr 1 - jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. przeniesienie urządzeń pomiarowych i wyposażenia (w tym: transport, pakowanie, załadunek, rozładunek i rozpakowanie oraz rozmieszczenie urządzeń pomiarowych) o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto;- dla części nr 2 - jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. przeniesienie urządzeń pomiarowych i wyposażenia (w tym: transport, pakowanie, załadunek, rozładunek i rozpakowanie oraz rozmieszczenie urządzeń pomiarowych) o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto;W przypadku, gdy Wykonawca nadal wykonuje usługę (usługi okresowe lub ciągłe) wartość jej realizacji, na dzień składania ofert musi wynosić nie mniej niż:- dla części nr 1 – 10 000 zł brutto.- dla części nr 2 – 20 000 zł brutto.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskażą w ofercie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.b) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej odnoszącej się do dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum dwoma osobami przeznaczonymi do realizacjiprzedmiotu zamówienia, które wykonywały czynności:- dla części nr 1 - przy przynajmniej dwóch pakowaniach, załadunku, rozładunkui rozpakowywaniach oraz rozmieszczeniu urządzeń pomiarowych oraz jedna osoba, która wykonywała funkcję koordynatora usługi, tj. koordynacja nad pakowaniem, załadunkiem, transportem, rozładunkiem i rozpakowaniem oraz rozmieszczeniem urządzeń pomiarowych. Osoba pełniąca tę funkcję powinna posiadać wykształcenie techniczne minimum średnie oraz minimum 3-letnie doświadczenie w serwisowaniu urządzeń pomiarowych (wymuszającychi mierzących).- dla części nr 2 - przy przynajmniej dwóch pakowaniach, załadunku, rozładunkui rozpakowywaniach oraz rozmieszczeniu urządzeń pomiarowych oraz jedna osoba, która wykonywała funkcję koordynatora usługi, tj. koordynacja nad pakowaniem, załadunkiem, transportem, rozładunkiem i rozpakowaniem oraz rozmieszczeniem urządzeń pomiarowych. Osoba pełniąca tę funkcję powinna posiadać wykształcenie techniczne minimum średnie oraz minimum 3-letnie doświadczenie w serwisowaniu urządzeń pomiarowych (wymuszającychi mierzących).W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskażą w ofercie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wykaz osób stanowi załącznik do SWZ.c) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnejnie mniejszej niż:- dla części nr 1 – 100 000 zł; - dla części nr 2 – 900 000 zł;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:a) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzeczktórego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert);Uwaga:Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności, doświadczenia, wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; b) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, które należy złożyć wraz z ofertą: a) Formularz oferty (wypełniony i podpisany) - wzór zał. do SWZ b) Formularz cenowy dla części nr 1 i nr 2 (wypełniony i podpisany) - wzór zał. do SWZ c) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) - wzór zał. do SWZ d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór zał. do SWZ e) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór zał. do SWZ f) Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy).W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. g) Oświadczenia i / lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa OPEN NEXUS: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Realizacja przedmiotu umowy (w części nr 1 i nr 2) nastąpi w dwóch etapach:Etap I: do 4 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy;Etapu II: realizacja uzależniona jest od terminu zakończenia przez Zamawiającego przebudowy części laboratoryjnej budynku przy ul. Ostrowskiej 388, rozpocznie się na podstawie zgłoszeniaZamawiającego, przy czym musi zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2021 r. Długość czasu realizacji Etapu II jest punktowane w kryterium oceny ofert.
2021-03-26 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.