eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krynica-Zdrój › Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Gminy Krynica-Zdrój.Ogłoszenie z dnia 2023-01-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Gminy Krynica-Zdrój.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490025799

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37

1.5.2.) Miejscowość: Krynica-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-380

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 18 471 28 71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mpgk-krynica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk-krynica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_krynica_zdroj

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka z o.o. ze 100% udziałem Gminy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Gminy Krynica-Zdrój.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b6acc3c-724c-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00022796

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474438/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.03.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 128460,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 przedmiotu zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie miejscowości Tylicz, Muszynka.”

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług polegajacych na zimowym utrzymaniu dróg na terenie miejscowości Tylicz oraz Muszynka. Łączna długośc dróg do zimowego utrzymania wynosi: 13,769 km.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) zapobieganie powstawaniu śliskości, a zwłaszcza gołoledzi,
2) likwidację powstałej śliskości,
3) odśnieżanie,
4) patrolowanie dróg,
5) prowadzenie punktu informacji i łączności z Zamawiającym.
Odśnieżanie winno obejmować: jezdnię, pobocza bitumiczne, utwardzone
i gruntowe, opaski ziemne, zatoki autobusowe, parkingi będące częścią pasa drogowego, skrzyżowania itd.
Zamawiający zapewnia materiał niezbędny do prawidłowego wykonania usługi w niżej wymienionych ilościach:
- piasek 60 ton,
- sól drogowa 9 ton.
Szczegółowo zakres zamówienia określają dla części 1 przedmiotu zamówienia projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6.1 do SWZ oraz opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7.1 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 marca 2023 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 63060,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 przedmiotu zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie miejscowości Mochnaczka Niżna, Mochnaczka Wyżna.”

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług polegajacych na zimowym utrzymaniu dróg na terenie miejscowości Mochnaczka Nizna oraz Mochnaczka Wyżna. Łączna długośc dróg do zimowego utrzymania wynosi: 11,022 km.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) zapobieganie powstawaniu śliskości, a zwłaszcza gołoledzi,
2) likwidację powstałej śliskości,
3) odśnieżanie,
4) patrolowanie dróg,
5) prowadzenie punktu informacji i łączności z Zamawiającym.
Odśnieżanie winno obejmować: jezdnię, pobocza bitumiczne, utwardzone
i gruntowe, opaski ziemne, zatoki autobusowe, parkingi będące częścią pasa drogowego, skrzyżowania itd.
Zamawiający zapewnia materiał niezbędny do prawidłowego wykonania usługi w niżej wymienionych ilościach:
- piasek 15 ton,
- sól drogowa 3 tony.
Szczegółowo zakres zamówienia określają dla części 2 przedmiotu zamówienia projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6.2 do SWZ oraz opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7.2 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 marca 2023 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 38580,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 przedmiotu zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie miejscowości Krynica-Zdrój, ul. Słotwińska.”

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg na terenie miejscowości Krynica-Zdrój, ul.Słotwińska. Łączna długość dróg do zimowego utrzymania wynosi: 3,700 km.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) zapobieganie powstawaniu śliskości, a zwłaszcza gołoledzi,
2) likwidację powstałej śliskości,
3) odśnieżanie,
4) patrolowanie dróg,
5) prowadzenie punktu informacji i łączności z Zamawiającym.
Odśnieżanie winno obejmować: jezdnię, pobocza bitumiczne, utwardzone
i gruntowe, opaski ziemne, zatoki autobusowe, parkingi będące częścią pasa drogowego, skrzyżowania itd.
Materiał niezbędny do prawidłowego wykonania usługi zapewnia Wykonawca.
Szczegółowo zakres zamówienia określają dla części 3 przedmiotu zamówienia projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6.3 do SWZ oraz opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7.3 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 marca 2023 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 26820,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Art. 255. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;
- w prowadzonym postępowaniu wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 53459,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 53459,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 53459,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dariusz Setlak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 120163367

7.3.3) Ulica: Mochnaczka Niżna 144

7.3.4) Miejscowość: Mochnaczka Niżna

7.3.5) Kod pocztowy: 33-383

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 53459,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-03-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Art. 255. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;
- w postępowaniu pn: Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Gminy Krynica-Zdrój, dla części 3 przedmiotu zamówienia pn: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie miejscowości Krynica-Zdrój, ul.Słotwińska nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.