eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dozór oraz ochrona osób i mienia w obiekcie magazynowo biurowym Archiwum Państwowego w Poznaniu w 2022 rokuOgłoszenie z dnia 2022-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dozór oraz ochrona osób i mienia w obiekcie magazynowo biurowym Archiwum Państwowego w Poznaniu w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ARCHIWUM PAŃSTWOWE W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001169

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 23 Lutego 41/43

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-967

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: archiwum@poznan.ap.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.ap.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie archiwami państwowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dozór oraz ochrona osób i mienia w obiekcie magazynowo biurowym Archiwum Państwowego w Poznaniu w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccacc4a4-5c01-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00022716

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00311773/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ADM.26.9.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem ochrony i dozoru jest obiekt administracyjno-biurowy Archiwum Państwowego w Poznaniu ul. 23 Lutego 41/43, 60-967 Poznań. Obiekt stanowi własność Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu wieczystym Archiwum Państwowego w Poznaniu
ul. 23 Lutego 41/43, 60-967 Poznań. Budynek składa się z 1 kondygnacji podziemnej i 4 kondygnacji nadziemnych w tym: parter z wejściem głównym do budynku, portiernią, pomieszczeniami biurowymi oraz Pracownią Naukową dostępną dla użytkowników i gości Archiwum, na I piętrze zlokalizowana jest pracownia reprografii, pomieszczenia biurowe oraz magazyny archiwalne, na II piętrze zlokalizowana jest pracownia konserwacji materiałów archiwalnych oraz magazyny archiwalne oraz na III piętrze zlokalizowane są magazyny archiwalne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 247828,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 254285,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 247828,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Ochrony Osób i Mienia PHU MEDUZA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7810047770

7.3.3) Ulica: Krośnieńska 24

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-162

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Grupa Interwencyjna SUFO

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 247828,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-01-01

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.