eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruchnik › Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2022-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pruchnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900424

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Pruchnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-560

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 166236113

1.5.8.) Numer faksu: 166236125

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@gminapruchnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33561702-77a2-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00022575

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007307/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminapruchnik.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminapruchnik.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu musi posiadać aktywne konto na portalu oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie poinformowany o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na
rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożenia oferty, komunikacją z zamawiającym za pośrednictwem konta, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma ZakupowaMarketplanet +48 22 576 87 90, e-mail: oneplace@marketplanet.pl w godz.: 9:00 – 17:00; 8. Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy Zakupowej: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; Zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; Włączona obsługa JavaScript; Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 9. Dopuszczalne formaty przesyłanych
danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 10. W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny): dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 11. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. Informacje na temat komunikowania się, korespondencji elektronicznej, wymagań technicznych i organizacyjnych zawarto w dokumentacji SWZ, w tym w rozdziale V.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Pruchniku ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik; ..... iod@gminapruchnik.pl*; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IZ 271/3/2022 prowadzonym w
TRYBIE PODSTAWOWYM (poniżej progów unijnych); odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”......................więcej informacji na temat klauzuli RODO znajduje się w rozdziale XXI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
.......więcej informacji na temat klauzuli RODO (ograniczeń stosowania) znajduje się w rozdziale XXI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ 271/3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi ok. 1 496 812 kWh i ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ilość pobrana przez
zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych. Szczegółowe informacje o punktach poboru energii, ich danych technicznych, grupach taryfowych oraz szacowanym zużyciu rocznym energii, znajdują
się w załączniku nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o których mowa w art. 441 ustawy Pzp. 1.1. Zastosowanie przez zamawiającego prawa opcji związane jest z przewidywanym przez zamawiającego zwiększeniem punktów poboru energii, zużyciem energii elektrycznej na poziomie wyższym niż założony - przewiduje się do 5 % zamówienia podstawowego. Więcej informacji na temat opcji zawarto w dokumentacji SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w rozdziale XVI SWZ. Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2020, poz. 833 ze zm.). W przypadku składania oferty
wspólnej np. w ramach konsorcjum ww. dokument składa ten z wykonawców, który będzie odpowiadał za realizację dostaw objętych uprawnieniem. 1.3 Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej 1 dostawę. Za jedną dostawę (lub usługę) Zamawiający uzna dostawę (lub usługę) zrealizowaną lub realizowaną na podstawie jednej umowy, trwającej nie krócej niż 12 miesięcy, której przedmiotem była lub jest dostawa (lub usługa) energii elektrycznej w ilości co najmniej 1 200 000,00 kWh w okresie 12 miesięcy. W sytuacji, gdy Wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wykaże
dostawę (lub usługę) będącą w trakcie realizacji, Zamawiający wymaga, aby na dzień składania ofert, była ona realizowana przez okres co najmniej 12 miesięcy i w ilości co najmniej 1 200 000,00 kWh. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania. Zamawiający dokona oceny braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako
najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
6.1 na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 2) Wykaz dostaw (lub usług) wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się o lub ciągłych, również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy (lub usługi) zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających,
czy te dostawy (lub usługi) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy (lub usługi) zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczony wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu. Zamawiający nie określa wzoru wykazu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5. Wykonawca składa ofertę w postaci Załącznika nr 1 - Formularz ofertowy wraz z Załącznikiem nr 3 - oświadczenie z art. 125 ust. 1 oraz załącznikiem nr 8 – kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY i ewentualnie dołącza, jeśli dotyczy załączniki nr 4,5,6 do SWZ. 6.Wszystkie dokumenty stanowiące treść oferty powinny być dołączone do oferty za pośrednictwem platformy
zakupowej („dodaj dokument”), pojedynczo lub skompresowane do jednego pliku archiwum np. (ZIP), odpowiednio podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 7. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy, 􀀁􀀁 Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ ych się o udzielenie zamówienia publicznego. 􀀁􀀁 W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum)
wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli każdego ze wspólników. 8. Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wymaga wykazania, że posiadają one taki charakter, tj. wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W
przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany przekazać je w wydzielonym pliku i oznaczyć je podczas składania oferty na Platformie. Zamawiający nie będzie prowadził żadnego postępowania wyjaśniającego w sprawie skuteczności bądź nie zastrzeżenia przez Wykonawcę określonych informacji jako tajemnice
przedsiębiorstwa. Skuteczność zastrzeżenia tajemnicy będzie badane wyłącznie na podstawie dokumentów przekazanych przez wykonawcę w chwili składania oświadczenia o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Skuteczne wypełnienie dyspozycji art. 18 ust. 3 ustawy PZP spoczywa na Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.... szczegóły opisano w rozdziale VIII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z treścią art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy..... szczegółowo rodzaj i zakres zmian został opisany w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ - między innymi w paragrafie 11.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://gminapruchnik.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe. Standardy jakościowe zostały opisane w § 38 – 43 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93 poz. 623 z późn. zm.).
2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. czynności wymagających koncesji na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3. Ze względu na charakter zamówienia – DOSTAWY art. 95 ust. 1 ustawy Pzp nie ma zastosowania.
4. (1)Termin realizacji przedmiotu umowy: do 12 miesięcy od dnia 01.03.2022, lecz nie dłużej niż do 28.02.2023 r. z zastrzeżeniem pkt 2.
(2) Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia, jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD z jednoczesnym wydłużeniem terminu realizacji do 12 miesięcy włącznie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.