eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Śląska › Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania "Budowa Szkoły Podstawowej na Winnej Górze w Środzie Śląskiej"Ogłoszenie z dnia 2022-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania
„Budowa Szkoły Podstawowej na Winnej Górze w Środzie Śląskiej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Środa Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 5

1.5.2.) Miejscowość: Środa Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@srodaslaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://srodaslaska.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania
„Budowa Szkoły Podstawowej na Winnej Górze w Środzie Śląskiej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f5c0be7-778d-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00022367

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002626/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa Szkoły Podstawowej na Winnej Górze w Środzie Śląskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Środa Śląska https://srodaslaska.logintrade.net/rejestracja

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Środa Śląska https://srodaslaska.logintrade.net/rejestracja

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Środa Śląska https://srodaslaska.logintrade.net/rejestracja/. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Środa Śląska: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SIWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Środa Śląska:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
a dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
b dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
c dla Windows 8: Internet Explorer 11
d dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
II Dopuszczalne formaty przesyłanych danych
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
III Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP 271.8-6/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego związanego z „Budową Szkoły Podstawowej na Winnej Górze w Środzie Śląskiej”, które będzie realizowane w latach 2022 – 2023 (przewidziany w umowie termin uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie przypada na 15.07.2023).

Podpisana z Wykonawcą prac budowlanych umowa zakłada zamówienie podstawowe, tj. budowę szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu i zamówienie opcjonalne, tj. budowę sali gimnastycznej. Niniejsze zamówienie dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego przewiduje nadzór nad przebiegiem inwestycji związanej z zakresem podstawowym.

2.2. Obowiązki i upoważnienie Zleceniobiorcy oraz sposób realizacji zamierzenia

1. Do obowiązków Zleceniobiorcy jako Inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności i obowiązków przypisanych Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w odnośnych przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Do obowiązków Zleceniobiorcy należą między innymi:
1) Zapewnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia budowlane:
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego ( koordynator zespołu ), posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) Inspektor nadzoru branży sanitarnej – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) Inspektor nadzoru branży elektrycznej – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
d) Inspektor nadzoru branży drogowej – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie,
e) Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej (teletechnicznej) – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie,
f) Kosztorysanci branżowi – celem co kwartalnych weryfikacji możliwych wniosków waloryzacyjnych Wykonawcy lub weryfikacji spełnienia przesłanek ewentualnej waloryzacji na zlecenie Zamawiającego.
2) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie należytej kontroli prawidłowości wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej;
3) Reprezentowanie Zamawiającego przed instytucjami i urzędami, w przypadku kiedy w toku zadania inwestycyjnego zajdzie taka potrzeba,
4) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności w celu zapobiegania zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
5) Zatwierdzanie materiałów do wbudowania w obiekcie;
6) Wnioskowanie do Zamawiającego o konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu oznaczonego w umowie na wykonanie zadania oraz sporządzanie wraz z Kierownikiem budowy protokołów konieczności na okoliczność wykonania zamówień uzupełniających, zamówień dodatkowych, zaniechania wykonania robót, określonych Dokumentacją projektową, oraz wykonania robót zamiennych i przedstawianie protokołów konieczności do zaakceptowania Zamawiającemu;
7) Weryfikowanie zaproponowanych przez Wykonawcę robót zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części,
8) Sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i montowanych urządzeń technicznych; kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających będzie odbywało się poprzez przystąpienie do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy robót do dziennika budowy.
9) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP.
10) Sprawdzanie czy kierownictwo budowy/robót i Podwykonawcy posiadają akceptację Zamawiającego do realizacji zadania.
11) Uczestniczenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inspektorów branżowych w naradach technicznych i radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę Robót oraz sporządzanie notatek z narad technicznych i rad budowy.
12) Zapewnienie pobytu na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego co najmniej dwa razy w tygodniu lub częściej w miarę potrzeb oraz pobytu inspektorów branżowych w miarę potrzeb wynikających z harmonogramu robót.
13) Uczestniczenie w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym - potwierdzenie gotowości robót do odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz udział w czynnościach tych odbiorów.
14) Kontrolowanie i potwierdzanie ilości faktycznie wykonanych robót.
15) Potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót.
16) Sprawowanie kontroli co miesięcznych lub co dwutygodniowych rozliczeń Wykonawcy robót i potwierdzanie należnego mu wynagrodzenia na Zestawieniu wartości wykonanych robót w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo finansowym budowy.
17) Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Składanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania robót oraz występujących trudnościach i ryzykach w realizacji umowy na wykonanie robót w terminie do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
18) Rozliczenie umowy na wykonanie robót w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę Robót w terminie 14 dni roboczych od sporządzenia protokołu inwentaryzacji zadania.
19) Przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu raportu końcowego z realizacji robót w terminie 15 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
20) Zawiadamianie organów nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia przepisów: Prawa budowlanego.
21) Weryfikacja wniosków waloryzacyjnych Wykonawcy oraz weryfikacja spełnienia przesłanek ewentualnej waloryzacji na zlecenie Zamawiającego.
22) Wszystkie ważne informacje i decyzje niezbędne do realizacji projektu przekazywane między Inspektorem nadzoru, a Wykonawcą robót budowlanych oraz usług niezbędnych do realizacji inwestycji wymagają formy pisemnej. Wszystkie pisma do Wykonawcy winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu.
3. Zleceniobiorca jest w granicach upoważnienia nadanego niniejszą umową, przedstawicielem Zamawiającego w zakresie czynności faktycznych związanych z realizacją umowy zawartej z wykonawcą robót dla projektu wymienionego w § 1 umowy.
4. Zleceniobiorca, pełniąc funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu własnym i na rzecz Zamawiającego, przy czym nie dysponuje środkami przeznaczonymi przez Zamawiającego na sfinansowanie projektu wymienionego w § 1 umowy.
5. Zleceniobiorca nie jest upoważniony do:
1) Zwolnienia wykonawcy inwestycji wymienionej w § 1 umowy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. Nie może także powierzyć lub wyrazić w imieniu Zamawiającego zgody na wykonywanie nadzorowanych robót budowlanych przez wykonawców, lub podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu;
2) Żądania od wykonawcy robót wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub podjęcia decyzji w sprawie zaniechania wykonania części robót objętych umową o roboty budowlane, Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu trzech dni roboczych), poinformować o tym Zamawiającego.
6. Zleceniobiorca będzie wykonywał powierzone czynności w wymiarze czasu zapewniającym skuteczny nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, przy czym w ciągu tygodnia dokona minimum dwukrotnej wizyty na budowie, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy.
7. Stosownie do art. 8b ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę strony ustalają, że Zleceniobiorca będzie prowadził w formie pisemnej rejestr czasu pracy przeznaczonego na świadczenie usług objętych niniejszą umową. Z końcem każdego miesiąca obowiązywania umowy, Zleceniobiorca przedłoży ten rejestr Zamawiającemu celem potwierdzenia przez liczby godzin poświęconych na świadczenie usług w danym miesiącu.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej załącznik do SWZ, w skład której wchodzi: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzja pozwolenia na budowę, warunki techniczne i uzgodnienia przyłączenia do sieci zewnętrznej, inne decyzje i uzgodnienia zawarte w dokumentacji projektowej i przetargowej oraz decyzje i wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedmiar robót oraz wzór umowy. Ponadto jako załącznik do SWZ zostaną udostępnione pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego, które zostały opublikowane w ramach postępowania na wyłonienie Wykonawcy budowy Szkoły Podstawowej na Winnej Górze oraz wzór umowy Wykonawcą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania związanego z budową szkoły podstawowej oraz obiektów towarzyszących, w szczególności budową sali gimnastycznej przewidzianej do realizacji w ramach prawa opcji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kluczowej kadry kierowniczej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu do budowy z siedziby koordynatora zespołu do placu budowy (Cd) – odległość przy założeniu jazdy 50 km/h – 5%.

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
Wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą  niż 1.000.000,00 zł.
2.4 Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1). - w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie zrealizował co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie nowych lub przebudowie istniejących budynków o wartości robót budowlanych minimum po 20.000.000 zł dla każdej roboty.
2). - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w szczególności w specjalnościach:
. konstrukcyjno - budowalnej,
. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
. inżynieryjnej drogowej,
. telekomunikacyjnej,
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

Lp.
Funkcja
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
Liczba osób
1.
Inspektor nadzoru inwestorskiego – koordynator zespołu inspektorów nadzoru
Kwalifikacje:
Posiada uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej*;
Doświadczenie:
Ubiegający się o zamówienie wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie uczestniczył jako inspektor nadzoru inwestorskiego w realizacji robót budowlanych w dwóch obiektach odpowiadających przedmiotowi zamówienia – (wykonanie robót przy przebudowie, rozbudowie lub budowie budynków w ramach jednego zamówienia o powierzchni użytkowej min. 4000 m2 i o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł brutto).
1
2.
Inspektor nadzoru branży sanitarnej
Kwalifikacje:
Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*;
Doświadczenie:
Ubiegający się o zamówienie wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie uczestniczył jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy w branży sanitarnej przy realizacji robót budowlanych na co najmniej dwóch obiektach odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – (wykonanie robót przy przebudowie, rozbudowie lub budowie budynków w ramach jednego zamówienia o powierzchni użytkowej min. 4000 m2 i o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł).
1
3.
Inspektor nadzoru branży elektrycznej
Kwalifikacje:
Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*;
Doświadczenie:
Ubiegający się o zamówienie wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie uczestniczył jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik robót w branży elektrycznej przy realizacji robót budowlanych na co najmniej dwóch obiektach odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – (wykonanie robót przy przebudowie, rozbudowie lub budowie budynków w ramach jednego zamówienia o powierzchni użytkowej min. 4000 m2 i o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł).
1
4.
Inspektor nadzoru branży drogowej
Kwalifikacje:
Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie*;
Doświadczenie:
Ubiegający się o zamówienie wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie uczestniczył jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik robót w branży drogowej przy realizacji robót budowlanych na co najmniej dwóch obiektach odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – (wykonanie robót przy budowie dróg o powierzchni min. 1000 m2 i o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł).
1
5.
Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej (teletechnicznej)
Kwalifikacje:
Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie*;
Doświadczenie:
Ubiegający się o zamówienie wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie uczestniczył jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik robót w branży telekomunikacyjnej przy realizacji robót budowlanych na co najmniej dwóch obiektach odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – (wykonanie robót przy przebudowie, rozbudowie lub budowie budynków w ramach jednego zamówienia o powierzchni użytkowej min. 4000 m2 i o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł).
1
6.
Kosztorysanci
branżowi
Kwalifikacje:
Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie*;
Doświadczenie:
Ubiegający się o zamówienie wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie uczestniczył jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik robót w branży telekomunikacyjnej przy realizacji robót budowlanych na co najmniej dwóch obiektach odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – (wykonanie robót przy przebudowie, rozbudowie lub budowie budynków w ramach jednego zamówienia o powierzchni użytkowej min. 4000 m2 i o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł).
1

* zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, albo odpowiadające równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
W/w uprawnienia mogą znajdować się w posiadaniu jednej lub więcej osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia - na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz. IV, pkt 2.4

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SWZ.
2. Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
7.526,00 PLN
2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3 Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)
4 Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu musi być na wskazanym koncie w dniu i godzinie składania ofert wskazanym w dalszej części SWZ.
5 Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, Gmina Środa Śląska; Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska Bank PKO BP nr konta 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898 z zaznaczeniem: wadium na Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa Szkoły Podstawowej na Winnej Górze w Środzie Śląskiej”
6 WZP 271.8-......./22
7 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1)upływu terminu związania ofertą;
2)zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3)unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1)wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2)wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
10 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1)upływu terminu związania ofertą;
2)zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3)unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11 Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2)którego oferta została odrzucona;
3)po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4)po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Oświadczenie z art. 117 ust. 4- Załącznik nr 6 do SWZ (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się w postępowaniu o udzielenie zamówienia np. Konsorcjum, spółka cywilna).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, w szczególności:
1. Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, np. działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie umownym, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
2. Wystąpienia siły wyższej tj. wydarzenia nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występującej po podpisaniu umowy, a powodującego niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu.
3. Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
4. W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu.
5. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019), niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa

w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Zleceniobiorcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
d) okoliczności, o których mowa w pkt a-c w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
7. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Zleceniobiorca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy.
8. Warunki zmiany umowy wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://srodaslaska.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-25 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Całkowity opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ oraz dokumentacji technicznej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.