eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Książki › "Budowa Remizy Strażackiej wraz ze świetlicą w Książkach"Ogłoszenie z dnia 2022-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa Remizy Strażackiej wraz ze świetlicą w Książkach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KSIĄŻKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bankowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Książki

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-222

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 566888167

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: danuta.rychlik@gminaksiazki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gm-ksiazki.rbip.mojregion.info/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa Remizy Strażackiej wraz ze świetlicą w Książkach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5242a518-7469-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00021941

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010459/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa remizy strażackiej wraz ze świetlicą w Książkach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gm-ksiazki.rbip.mojregion.info/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny
jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: danuta.rychlik@gminaksiazki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: . W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż ofert - które mogą być
przekazywane jedynie w sposób wskazany w pkt 8 SWZ) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
a) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal;
lub
b) poczty elektronicznej na adres poczty Zamawiającego: danuta.rychlik@gminaksiazki.pl
Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do
utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty,
oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym
zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią.
18. W przypadku korzystania z rozwiązania wskazanego w pkt 17 lit a) SWZ dokumenty elektroniczne,
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
19. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą
poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 17 lit b) SWZ adres poczty elektronicznej.
20. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania
opisane zostały w Instrukcji użytkownika.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Książki. Możesz się z nim kontaktować w
następujący sposób: listownie na adres siedziby: 87-222 Książki, ul. Bankowa 4, e-mailowo
sekretariat@gminaksiazki.pl;, telefonicznie 56 6888 167
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony
danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo.ug@gminaksiazki.pl
1) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu realizacji
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia publicznego,
2. art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą tj. zawarcie odpłatnej umowy zawieranej między zamawiającym a
wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana (też umowa o
podwykonawstwo),
3. art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do
przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu,
adresu e-mail.
Zgodnie z zapisami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora mają Państwo prawo do:
a) dostępu do treści danych, jednakże jeżeli spełnienie obowiązku prawa dostępu do danych osobie
której dane dotyczą, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu;
b) sprostowania danych;
c) usunięcia danych, jeżeli:
1)wycofają zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
2) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były
przetwarzane;
3) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
d) ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:
1) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
osoby, której dane dotyczą; wystąpienie osoby z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych
dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
5. Podanie Twoich danych:
a) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich
danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego
zobowiązują go przepisy prawa,
b) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym
momencie.
6. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.
Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi:
Budowa remizy strażackiej wraz ze świetlicą w Książkach– zgodnie z dokumentacją techniczną oraz Przedmiarem robót (element załącznika nr 5 do SWZ)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Dokumentacja techniczna (załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji) oraz Wzór umowy (załącznik Nr 7 do niniejszej specyfikacji).
UWAGA!!! PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ PRZEDMIAREM ROBÓT (element załącznika Nr 5 do SWZ) ORAZ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ORAZ STWiORB (element załącznika Nr 5 do SWZ) W ZAKRESIE W JAKIM POKRYWA SIĘ ONA Z PRZEDMIAREM ROBÓT.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wymagane jest wykazanie przez wykonawcę wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 2 roboty budowlane (w ramach max. 2 umów/kontraktów) polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji obiektów za kwotę łączną minimum 3.000.000,00 zł brutto w zakres, których wchodziło:
* wybudowanie budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 90 m2 wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i sanitarną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

5.1 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
5.1.1 wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 2 roboty budowlane (w ramach max. 2 umów/kontraktów) polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji obiektów za kwotę łączną minimum 3.000.000,00 zł brutto w zakres, których wchodziło:
* wybudowanie budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 90 m2 wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i sanitarną, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (załącznik nr 3) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Na ofertę składa się również pozostałe, wymagane specyfikacją dokumenty, oświadczenia jeżeli dotyczą one wykonawcy - składane przez wykonawcę w sytuacjach i na zasadach określonych
w specyfikacji

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego będzie wynikać zakres umocowania.
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem jako
reprezentantem wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust 1-4.
6. Przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia będą zobowiązani przedstawić zamawiającemu kopię umowy
regulującą współpracę tych wykonawców.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt 7 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 6.
9. Składając ofertę wspólnie (art. 58 ustawy Pzp) przez dwóch lub więcej wykonawców należy
wpisać dane konsorcjum z zaznaczeniem słowa „konsorcjum", tak aby z treści tego zapisu
jednoznacznie wynikało, kto składa ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ określa rodzaj, zakres, charakter oraz
warunki wprowadzania zmian postanowień zawartej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.