eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Instytutu Psychiatrii i NeurologiiOgłoszenie z dnia 2022-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Instytutu Psychiatrii i Neurologii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Psychiatrii i Neurologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288509

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sobieskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-957

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mariolak@ipin.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ipin.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Instytutu Psychiatrii i Neurologii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94fbf0ef-7779-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00021391

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ipin.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ipin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:  stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 56 KB/s,
 komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 10; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Chrome; Mozilla Firefox
 Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/TP/7/50/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

III. Zakres przedmiotu zamówienia:

1. Usługa konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych typu split, central wentylacyjnych, agregatów chłodu, wentylatorów, nawilżaczy parowych, osuszaczy oraz rekupatora w obiektach Instytutu Psychiatrii i Neurologii zgodnie z załącznikiem „ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH NA TERENIE INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE.”.
2. Zakres przeglądu klimatyzatorów obejmuje następujące czynności:
• sprawdzenie poprawności działania funkcji klimatyzatora - kontrola podstawowych parametrów urządzenia,
• sprawdzanie połączeń elektrycznych,
• czyszczenie filtrów przy użyciu środków grzybobójczych i bakteriobójczych,
• czyszczenie, mycie i dezynfekcja (odkażanie przeciwgrzybiczne) jednostek wewnętrznych,
• czyszczenie i mycie ciśnieniowe skraplaczy jednostek zewnętrznych oraz obudów,
• sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej wraz z ewentualnym uzupełnieniem ubytków eksploatacyjnych czynnika chłodniczego,
• sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny,
• sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzeń,
• sprawdzenie funkcjonowania klimatyzacji w rożnych trybach pracy oraz jej regulacja,
• w razie konieczności wymiana drobnych elementów urządzenia (przewodów elektrycznych, uszczelek, zacisków, drobnych elementów sygnalizacyjnych, żarówek, diod, bezpieczników itp.).
3. Koszt wykonania w/w czynności konserwacyjnych tj. dojazdu do siedziby Zamawiającego, materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji urządzeń (czynnik chłodniczy, filtry, płyn bakteriobójczy, oleje, smary, powietrze sprężone) oraz związane z wymianą drobnych elementów (przewodów elektrycznych, uszczelek, zacisków, drobnych elementów sygnalizacyjnych, żarówek, diod, bezpieczników itp.) Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej za konserwację.
4. Zakres prac stanowi załącznik „ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH NA TERENIE INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE.”
5. Prace będą dokonywane 1 raz w miesiącu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
6. Wykonawca zobowiązany jest do napraw uszkodzonych urządzeń. Czas reakcji na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 2 godziny od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę awarii.
7. Wykonawca po zakończonej konserwacji w przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia sporządzi szczegółowy kosztorys jego ewentualnej naprawy.
8. Po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu ewentualnych napraw Zamawiający podejmie decyzję, czy zleci naprawę Wykonawcy.
9. W ramach umowy konserwacyjnej Zamawiający przewiduje osobną pule pieniężną na ewentualne naprawy.
10. Zabiegi konserwacyjne urządzeń wymienionych w załączniku „ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH NA TERENIE INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE” winny być dokonywane przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy, posiadających uprawnienia/kwalifikacje z zakresu chłodnictwa i elektryki wymagane przepisami prawa, a także przeszkolone w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt i narzędzia.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe w związku z prowadzonymi pracami, zarówno na terenie objętym pracami, jak i przyległym, w tym również za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia.
12. Prace związane z realizacją usługi Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
13. Wykonawca będzie stosował przy przeglądach oraz konserwacji urządzeń części zamienne, które posiadają wymagane prawem polskim i europejskim świadectwa jakości, certyfikaty, w tym bezpieczeństwa oraz spełniające odpowiednie normy techniczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podjęcia wykonania naprawy urzkodzonych urządzeń

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się posiadaniem
• certyfikatu do serwisowania urządzeń chłodniczych, o których mowa w Ustawie z 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.u 2020r poz. 2065 z dnia 23.11.2020r)
• Świadectwo kwalifikacji E-2 uprawniające do obsługi eksploatacyjnej urządzeń klimatyzacji, wentylacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW (Dz.U Nr 89 poz. 828 i Nr 129 poz. 1184 oraz nr 141 poz. 1189)
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert usługi wydawnicze dla co najmniej 1 usługę polegającą na serwisowaniu i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji o wartości co najmniej 100 000 tyś brutto.
2. Dysponuje osobami skierowanymi do bezpośredniej realizacji zamówienia tj. wskazanie 2 osób posiadających odpowiednie kwalifikacji zawodowe, doświadczenie i uprawnienia: tj. aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 i 2 (rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U Nr 89, poz. 828) lub równoważne;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ipin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.