eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzyna Śląska › Budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych i kulturalnych na terenie Gminy Jaworzyna ŚląskaOgłoszenie z dnia 2022-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych i kulturalnych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 9

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzyna Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-140

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@jaworzyna.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jaworzyna.net/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych i kulturalnych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d701c5c-752f-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020750

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności zadawanie pytań, umieszczanie zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie publikowanego postępowania za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS pod adresem https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej OPEN NEXUS, określone w regulaminie portalu dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie portalu dostępnym pod w/w adresem.
7. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów.
8. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików opracowanej przez platformę zakupową OPEN NEXUS, dzieląc je na mniejsze paczki po np. 75 MB każda – link do instrukcji:
https://docs.google.com/document/d/1kdC7je8RNO5FSk_N0NY7nv1Xj1WYJza-CmXvYH8evhk/edit;
9. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
10. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania.
11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez opcję "Wyślij wiadomość" jako załączniki. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójta Gminy Jaworzyna Śląska
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem hebrowski@wp.pl jest Pan Patryk Hebrowski
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisanych ustawy p.z.p. związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 1, będącej częścią projektu budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych
i kulturalnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021, jest budowa gminnego ogólnodostępnego przyszkolnego kompleksu terenowych urządzeń sportowych w Jaworzynie Śląskiej na działce ewidencyjnej nr 672/9 obręb Jaworzyna Śląska – miasto.
Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
1) zagospodarowanie obszaru dz. nr 672/9 na przyszkolny teren rekreacyjno spacerowy poprzez budowę ogólnodostępnego przyszkolnego kompleksu terenowych urządzeń sportowych w podziale na 6 stref połączonych alejkami komunikacyjnymi o nawierzchni żwirowo - piaskowej z oświetleniem oraz z powierzchniowym odprowadzeniem wód opadowych.
Strefa nr 1: skatepark nieogrodzony o nawierzchni betonowej z montażem małej architektury jak ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery i stacja naprawy rowerów. Powierzchnia skateparku: 642,8 m2; powierzchnia granitowa elementów skateparku: 17,2 m2; powierzchnia chodnika z płyt betonowych: 74,3m2; powierzchnia skarp gruntowych 112,0 m2.
Strefa nr 2: nieogrodzona siłownia zewnętrzna z nawierzchnia trawiastą z 6 urządzeniami siłowymi;
Strefa nr 3: ogrodzony plac z urządzeniami do ćwiczeń tzw. street workoutu o nawierzchni piaskowej z ławkami i pojemnikami na odpady;
Strefa nr 4: częściowo ogrodzony plac o nawierzchni piaskowej i trawiastej z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych z ławkami i pojemnikami na odpady;
Strefa nr 5: nieogrodzony plac postojowy o nawierzchni szutrowej na 15 pojazdów samochodowych;
Strefa nr 5.a: nieogrodzona zatoka postojowa o nawierzchni szutrowej na 13 pojazdów samochodowych;
Strefa nr 6: nieogrodzona leśna ścieżka sprawnościowa o nawierzchni żwirowo – piaskowej
w formie ścieżki zdrowia z 10 urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych na nawierzchni trawiastej w trzech wariantach trudności i długości;
Teren stref od 1 do 6 tereny przyległe podlegają wyrównaniu terenu, skarpowaniu i wykonaniu lub uzupełnieniu nawierzchni trawiastej wraz z montażem tablic z regulaminami korzystania z urządzeń. Ponadto w ramach zamówienia należy wykonać 4 punkty oświetleniowe skatepark, 4 punkty oświetleniowe wzdłuż alejek komunikacyjnych oraz 4 punkty monitoringu wizyjnego oparte na urządzeniach akumulatorowych z bezprzewodowym przesyłem danych. Wykonanie nasadzeń zieleni we wskazanych lokalizacjach wg opracowania projektowego.
2) Budowę skateparku o łącznej powierzchni 846,3 m2. Skatepark należy wykonać
w technologii monolitycznej – przeszkody w formie elementów żelbetowych, płyt lub ścian zbrojonych siatką stalową, elementów granitowych i stalowych. Szczegóły wykonania wg załączonego opracowania projektowego (projekt budowlany oraz projekt wykonawczy). Elementy betonowe skateparku muszą być trwale powiązane zbrojeniem z posadzką betonową skateparku. Wszystkie elementy stalowe muszą być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Wszystkie elementy łukowe i pochylnie do wykonania w technologii torkretowania na mokro, a wykończenie betonowych powierzchni elementów ręcznie zacierane stalową pacą. Wszystkie powierzchnie elementów jezdnych muszą być zatarte na gładko. Zestawienie przeszkód na skateparku: Wallride (nr 1), Manualpad (nr 2), Bank (nr 3), Rail (nr 4), Grindbox (nr 5), Wave (nr 6), Hubba (nr 7), Volcano (nr 8), Quartercorner (nr 9) i Auarterpipe (nr 10) . W ramach zamówienia należy zamontować elementy malej architektury – ławki (8 szt.) i kosze na odpady (4 szt.).
3) Budowa siłowni zewnętrznej o powierzchni całkowitej 122,4m2. W ramach zakresu należy oczyścić i zniwelować teren. Nawierzchnię terenu, na którym będą montowane urządzenia siłowni zewnętrznej, należy wykonać jako trawiastą poprzez rozmieszczenie humusu, zagęszczenie mechaniczne terenu oraz obsianie trawą. Urządzenia do fundamentowania i montażu:
 narciarz 1 szt.
 twister i wahadło 1 szt.
 steper, biegacz i odwodziciel 1 szt.
 wyciskanie i wyciąg 1 szt.
 biegacz 1 szt.
 wioślarz 1 szt.
W ramach zamówienia należy zamontować elementy malej architektury – ławki (2 szt.) i kosze na odpady (1 szt.).
4) Budowa street workoutu o powierzchni 207,0 m2. W ramach zamówienia należy wykonać korytowanie, krawężnikowanie i wykonanie nawierzchni piaskowej, fundamentowanie i montaż urządzenia street workout XXL. Zestaw treningowy powinien składać się
z elementów minimum: 12 drążków o długości od 1,2 do 2 m; 2 poręczy o długości około 1,8 – 2 m; 2 drabinek poziomych długich; 2 drabinek pionowych; 2 slupów rurowych, 2 ławek skośnych z drabinką, 3 poręczy wysokich; 3 poręczy średnich; 2 poręczy niskich; 1 drążka typu żmijka; 1 liny do wspinania i 1 kompletu kółek gimnastycznych. Maksymalna strefa bezpieczeństwa dla urządzenia 1520 x 1360 cm. Teren należy ogrodzić ogrodzeniem modułowym o wysokości 150 cm, wraz z montażem 3 furtek wejściowych.
5) Montaż urządzeń sprawnościowych w zakresie:
 urządzenie typu mini park linowy (8 modułów) 1 szt.
 zestaw sprawnościowy składający się z przejść, elementów wspinaczkowych
i zjeżdżalni (1 kompl.)
 trampolina o wymiarach 180 x 180 cm (2 szt.)
Zakres obejmuje korytowanie, krawężnikowanie i wykonanie nawierzchni piaskowej, ( częściowo nawierzchnię należy wykonać jako trawiastą poprzez rozmieszczenie humusu, zagęszczenie mechaniczne terenu oraz obsianie trawą), fundamentowanie i montaż urządzeń, częściowe wykonanie ogrodzeń modułowych o wysokości 1,50 m wraz z montażem
5 furtek wejściowych. W ramach zamówienia należy zamontować elementy malej architektury – ławki (4 szt.) i kosze na odpady (2 szt.).
6) Budowa strefy postojowej o powierzchni 285,6m2 dla 15 pojazdów oraz budowa zatoki postojowej o powierzchni 174m2 dla 13 pojazdów. Nawierzchnia szutrowa – korytowanie do głębokości 45 cm oraz wykonanie warstw nawierzchni:
 nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 (10 cm)
 podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/63 (20 cm)
 warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe – mieszanka związana cementem (15 cm)
7) Budowa ścieżki sprawnościowej o 3 stopniach trudności z 10 terenowymi urządzeniami sprawnościowymi. Powierzchnia ścieżki 2 867,6 m2; powierzchnia ścieżki sprawnościowej o nawierzchni piaskowo - żwirowej 230,1m2; długość ścieżki ok. 230 mb. Należy teren całego zagajnika oczyścić, usunąć samosiejki oraz gruz i kamienie, ukształtować skarpy oraz obsiać trawą. Nawierzchnię piaskowo - żwirowa ścieżki należy wykonać poprzez korytowanie o głębokości 35 cm i wykonać następujące warstwy:
 żwir z piaskiem (15 cm)
 warstwa podkładowa z kamienia podkładowego (15 cm)
 warstwa piaskowo żwirowa ( 5 cm)
 geowłóknina na gruncie rodzimym.
Ścieżki obustronnie krawężnikowane, z wyjątkiem stref bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń sportowych oraz skarp wymagających wykonania stopni terenowych zabezpieczonych krawędziakami drewnianymi.
Wzdłuż ścieżki należy zamontować urządzeni sprawnościowe typu:
 drabinka pozioma o długości ok. 200cm i wysokości nie większej niż 190 cm;
 slalom w postaci 8 drewnianych słupków o wysokości 30cm.;
 równoważnia łamana złożona z 3 drewnianych równoważni usytuowanych prostopadle względem siebie. Maksymalna wysokość nad gruntem 50 cm.
 równoważnia skośna złożona z drewnianej równoważni o różnej wysokości nad gruntem. Maksymalna wysokość nad gruntem 60 cm.
 drabinka krzyżakowa w postaci sześcioszczeblowej drewnianej drabiny dwustronnej. Maksymalna wysokość drabiny nad gruntem 190 cm.
 zestaw do przeskoków różnej wysokości nad gruntem. Maksymalna wysokość na gruntem 80 cm.
 drążki gimnastyczne do ćwiczeń w zwisie w postaci drewnianej konstrukcji
i pochwytów stalowych umieszczonych na 3 różnych wysokościach. Maksymalna wysokość nad gruntem 180cm.
 walec w postaci walca ruchomego z pochwytami. Maksymalna wysokość walca nad gruntem 60cm.
 belka do przeskoków na sprężynach – maksymalna wysokość belki nad gruntem 50cm.
 ścianka z drabinką jednostronna drabinka z 7 szczeblami i jednostronna ścianka wspinaczkowa. Maksymalna wysokość ścianki i drabinki nad gruntem 200 cm.

W rozgałęzieniach leśnej ścieżki sprawnościowej należy zamontować 4 drewniane totemy
w postaci słupów o wysokości 200cm nad gruntem z oznaczeniami A, B, C, D.

8) Wykonanie alejek komunikacyjnych obsługujących cały teren sportowo - sprawnościowy o nawierzchni żwirowo piaskowej z obrzeżami betonowymi. Powierzchnia ścieżek do uporządkowania, wyrównania terenu i urządzenia zielenią: 2 019 m2. Powierzchnia ścieżki sprawnościowej piaskowo - żwirowej: 261,5 m2. Powierzchnia koryt betonowych odwadniających ścieżki: 23,3 m2. Teren należy odchwaścić oraz wyciąć samosiejki wraz z usunięciem ewentualnych kamieni i gruzu.
9) Montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów, która powinna mieć obudowę stalową, zabezpieczoną antykorozyjnie. Podstawowe wyposażenie stacji do naprawy rowerów: wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, klucz nastawny, zestaw imbusów w rękojeści 2-8 mm, łyżki do opon, pompka z adapterem na wszystkie zawory, zestaw montażowy (4xkotwy M10, 80mm) i śruby zabezpieczające z grotami.
10) Budowa oświetlenia terenu poprzez budowę linii kablowej oświetlenia eN, budowę 8 słupów oświetleniowych: a) o wysokości min. 4m nad powierzchnią terenu (szt. 4) oraz min. 10 m nad powierzchnią terenu (szt. 4). Na słupach o wysokości 4 m zastosować oprawy ledowe parkowe o minimalnych parametrach: LED 38W 3800 lm, 3500 K. Na slupach o wysokości 10 m zastosować naświetlacze ledowe montowane po dwie sztuki na słupie o minimalnych parametrach: LED 300W 32000 lm, 4000 K, Ra większe niż 70 IP65S. Na dwóch słupach oświetleniowych skateparku zamontować dwie kamery obrotowe, akumulatorowe,
z bezprzewodowym przesyłem danych wraz z montażem dodatkowych anten nadawczo odbiorczych wraz z okablowaniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 314 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G)- waga kryterium 40%.

1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Gwarancja (G) – waga 40%
1.1. Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert
w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór:
Długość gwarancji w ofercie badanej
Ocena punktowa = -------------------------------------------------- x 40 pkt
Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy)

1.2. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru robót inwestycyjnych). Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 2, będącej częścią projektu budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych i kulturalnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Jaworzyna Śląska w 9 lokalizacjach:
1) Jaworzyna Śląska ul. Piaskowa dz. nr 537/1; 537/2; ul. Słoneczna dz. nr 783/2, 542/1, 542/2, 542/3; ul. Spacerowa dz. nr 539, 533/1, 534/2;
2) Milikowice ul. Spacerowa dz. nr 238, ul. Lazurowa dz. nr 102, ul. Błękitna dz. nr 118;
3) Tomkowa dz. nr 167 oraz 171;
4) Bagieniec dz. nr 165, 164/1;
5) Piotrowice Świdnickie dz. nr 1216;
6) Pastuchów ul. Fabryczna dz. nr 334, 331/2, 331/1, 330/6;
7) Pasieczna dz. nr 276;
8) Witków dz. nr 333/1 (droga do cmentarza);
9) Nowice dz. nr 278
oraz pojedyncze punkty oświetleniowe typu hybrydowego na terenie gminy.
Zakres niniejszej części planuje się zlecić Wykonawcy w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”, poprzez wykonanie dokumentacji projektowej odrębnie dla każdej lokalizacji wraz
z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji przy zachowaniu wszelkich wymogów prawa budowlanego i warunków technicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
1) wykonanie mapy do celów projektowych,
2) opracowanie koncepcji zasilania, obliczeń i wizualizacji natężenia oświetlenia, sposobu wykonania wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów i urządzeń oświetlenia ulicznego będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.
3) wykonanie projektu budowlanego, z podziałem na części, tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, w ilości po 3 egzemplarze każdej części, w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format pdf) wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, projekt budowlany wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609) wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi otrzymanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 314 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G)- waga kryterium 40%.

1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Gwarancja (G) – waga 40%
1.1. Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert
w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór:
Długość gwarancji w ofercie badanej
Ocena punktowa = -------------------------------------------------- x 40 pkt
Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy)

1.2. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru robót inwestycyjnych). Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 3, będącej częścią projektu budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych
i kulturalnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska w 3 lokalizacjach:
1) Droga gminna w Bagieńcu dz. nr 165 w zakresie opracowania pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie robót budowanych na podstawie zaakceptowanej
i zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Przebudowa drogi na długości ok. 280 mb
o nawierzchni gruntowej (stan istniejący) docelowo o nawierzchni z betonu asfaltowego. Nawierzchnia docelowo ograniczona z jednej strony korytkiem betonowym na ławie betonowej w celu odprowadzenia wód opadowych. Wykonanie konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obciążeń ruchu dla KR1. W ramach zamówienia należy przebudować zjazdy, przebudować pobocza oraz wykonać odwodnienie drogi.
2) Droga gminna w Milikowicach dz. nr 118 (ul. Błękitna) w zakresie opracowania pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami
i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie robót budowanych na podstawie zaakceptowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Przebudowa drogi na długości ok. 380 mb o nawierzchni gruntowej (stan istniejący) docelowo o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W ramach zamówienia należy przebudować zjazdy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wykonać odwodnienie drogi.
3) Droga gminna w Milikowicach dz. nr 102 (ul. Lazurowa) w zakresie opracowania pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami
i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie robót budowanych na podstawie zaakceptowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Przebudowa drogi na długości ok. 470 mb o nawierzchni gruntowej (stan istniejący) docelowo o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W ramach zamówienia należy przebudować zjazdy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wykonać odwodnienie drogi.
Zakres niniejszej części planuje się zlecić Wykonawcy w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”, poprzez wykonanie dokumentacji projektowej odrębnie dla każdej lokalizacji wraz
z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji przy zachowaniu wszelkich wymogów prawa budowlanego i warunków technicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
1) wykonanie map do celów projektowych odrębnie dla każdej lokalizacji,
2) opracowanie koncepcji sposobu wykonania przebudowy dróg wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.
3) wykonanie projektu budowlanego, z podziałem na części, odrębnie dla każdej lokalizacji, tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, w ilości po 3 egzemplarze każdej części, w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format pdf) wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi
i uzgodnieniami, projekt budowlany wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609) wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi otrzymanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
4) opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zaprojektowanych robót budowlanych i instalacyjnych w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 314 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G)- waga kryterium 40%.

1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Gwarancja (G) – waga 40%
1.1. Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert
w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór:
Długość gwarancji w ofercie badanej
Ocena punktowa = -------------------------------------------------- x 40 pkt
Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy)

1.2. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru robót inwestycyjnych). Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 4, będącej częścią projektu budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych i kulturalnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych obejmuje m. in.:
1) Budowę odcinka sieci wodociągowej o średnicy DN 110mm PEHD 100 SDR17 RC zakończonego zasuwą wraz z hydrantem nadziemnym Dn 80 mm w działkach ewidencyjnych nr 248 oraz 253/5 obręb Jaworzyna Śląska. Sieć należy włączyć poprzez zamontowanie trójnika kołnierzowego (należy zamontować również zasuwę DN100 oraz blok oporowy) do istniejącej sieci wodociągowej Dn160 z rur PCV zlokalizowanej w pasie drogi gminnej gruntowej. Na odejściu na hydrant należy wykonać odcinek sieci DN90mm z PE. Przed hydrantem należy zamontować zasuwę DN80mm z obudową, trzpieniem i skrzynka uliczna. Skrzynkę uliczną należy posadowić na stabilnym betonowym podłożu.
Długość sieci:
DN110 – 79,7 m; DN90 – 4,6 m.
2) Budowę odcinka sieci wodociągowej o średnicy DN110mm z rur PE100 SDR 17 zakończonego zasuwą wraz z hydrantem nadziemnym DN80mm w działce ewidencyjnej nr 318 obręb Witków. Sieć należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej DN110 z PCV zlokalizowanej w drodze gminnej gruntowej poprzez kształtkę żeliwną. Na odejściu zamontować hydrant nadziemny DN80mm. Przed hydrantem należy zamontować zasuwę DN80mm z obudową, trzpieniem i skrzynka uliczna. Skrzynkę uliczną należy posadowić na stabilnym betonowym podłożu.
Długość sieci: DN110 – 151,3 m; DN80 – 0,6 m.
3) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
 próbę ciśnienia,
 płukanie i dezynfekcja sieci,
 opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
 organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
 uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania wraz z poniesieniem opłat za jej wydanie i zajęcie pasa drogowego,
 zapewnienie przejezdności ulic, dojazdów i dojść do posesji w czasie prowadzonych robót,
 ustanowienie kierownika budowy z uprawnieniami wymaganymi Prawem budowlanym,
 pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego,
 organizację terenu budowy,
 zapewnienie rzeczoznawcy ppoż. oraz dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 przeprowadzenie badań archeologicznych i zapewnienie osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje o których mowa w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z warunkami ujętymi w Decyzji nr 682/2020 na pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych DWKZ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu (dotyczy sieci wodociągowej w dz. nr 318 w Witkowie),
 dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
 wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów, w tym badanie wody i wydajność hydrantów,
 wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
Wyżej wymieniony zakres przedmiotu zamówienia objęty jest przyjętymi zgłoszeniami budowy, na które organ nie wniósł sprzeciwu w terminie określonym Prawem budowlanym nr WB.6743.373.2020.2.JRB z dnia 06.07.2020r. oraz WB.6743.1.15.2021.bN z dnia 18.02.2021r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 314 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G)- waga kryterium 40%.

1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Gwarancja (G) – waga 40%
1.1. Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert
w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór:
Długość gwarancji w ofercie badanej
Ocena punktowa = -------------------------------------------------- x 40 pkt
Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy)

1.2. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru robót inwestycyjnych). Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 5, będącej częścią projektu budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych i kulturalnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest przebudowa świetlicy przy ul. Tomkowa nr 8 (dz. nr 50/1) obręb Tomkowa – świetlica wiejska
Powyższe planuje się zlecić w ramach niniejszego postepowania Wykonawcy w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami
i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie robót budowanych na podstawie zaakceptowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektową należy wykonać we wszystkich branżach: konstrukcyjni architektonicznej, sanitarnej oraz elektrycznej. Stan istniejący budynku został opisany w PFU, będącym załącznikiem do niniejszej SWZ. Powierzchnia zabudowy: 227,56 m2; kubatura: 1780m3; powierzchnia użytkowa:195,80m2. W ramach zadania należy wykonać:
 mapy do celów projektowych,
 opracowanie koncepcji sposobu przebudowy świetlicy wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego,
 projekt budowlany z podziałem na części tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny w każdej branży budowlanej (architektoniczno budowlany, sanitarny, elektryczny) w ilości po 4 egz. każdy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,
 projekt wykonawczy dla każdej z branż w ilości 2 egz. w formie papierowej i 1 egz.
w formie elektronicznej,
 szczegółową specyfikację techniczną wykonani i odbioru robót w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 uzyskanie opinii/decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzgodnienia projektowanych robót na obiekcie,
 zgłoszenia robót bądź uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
w formie decyzji administracyjnej,
 wykonanie kosztorysu w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz
w formie elektronicznej,
 wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z wykonaną i zatwierdzona dokumentacja projektową.
Szczegółowy zakres planowanych robót (przebudowy) został opisany w Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232460-4 - Roboty sanitarne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 314 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G)- waga kryterium 40%.

1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Gwarancja (G) – waga 40%
1.1. Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert
w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór:
Długość gwarancji w ofercie badanej
Ocena punktowa = -------------------------------------------------- x 40 pkt
Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy)

1.2. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru robót inwestycyjnych). Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 6, będącej częścią projektu budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych i kulturalnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest przebudowa świetlicy Bolesławice 50 (dz. nr 204) obręb Bolesławice – świetlica wiejska
Powyższe planuje się zlecić w ramach niniejszego postepowania Wykonawcy w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bolesławicach nr 50 (dz. nr 204) obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie robót budowanych na podstawie zaakceptowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektową należy wykonać we wszystkich branżach: konstrukcyjni architektonicznej, sanitarnej oraz elektrycznej. Stan istniejący budynku został opisany w PFU, będącym załącznikiem do niniejszej SWZ. Powierzchnia zabudowy: 293,46m2; powierzchnia użytkowa: 479,37m2; kubatura: 2573,60m3. Budynek jest wielofunkcyjny. W obiekcie znajdują się pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej (parter), świetlicy środowiskowej (parter) oraz świetlicy wiejskiej (wejście odrębne klatka schodowa i cała kondygnacja I piętra). Przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie przebudowę pomieszczeń świetlicy wiejskiej. W ramach zadania należy wykonać:
 mapy do celów projektowych,
 opracowanie koncepcji sposobu przebudowy świetlicy wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego,
 projekt budowlany z podziałem na części tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny w każdej branży budowlanej (architektoniczno budowlany, sanitarny, elektryczny) w ilości po 4 egz. każdy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,
 projekt wykonawczy dla każdej z branż w ilości 2 egz. w formie papierowej i 1 egz.
w formie elektronicznej,
 szczegółową specyfikację techniczną wykonani i odbioru robót w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 zgłoszenia robót bądź uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
w formie decyzji administracyjnej,
 wykonanie kosztorysu w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz
w formie elektronicznej,
 wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z wykonaną i zatwierdzona dokumentacja projektowa;
Szczegółowy zakres planowanych robót (przebudowy) został opisany w Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232460-4 - Roboty sanitarne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 314 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G)- waga kryterium 40%.

1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Gwarancja (G) – waga 40%
1.1. Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert
w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór:
Długość gwarancji w ofercie badanej
Ocena punktowa = -------------------------------------------------- x 40 pkt
Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy)

1.2. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru robót inwestycyjnych). Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 7, będącej częścią projektu budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych i kulturalnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest przebudowa świetlicy w Piotrowice Świdnickie 12 (dz. nr 212) obręb Piotrowice Świdnickie – świetlica środowiskowa.
Powyższe planuje się zlecić w ramach niniejszego postepowania Wykonawcy w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Pomieszczenie świetlicy środowiskowej znajduje się na kondygnacji parteru. Pomieszczenie świetlicy środowiskowej o powierzchni użytkowej: 63,13m2 do której przynależy pomieszczenie toalet o powierzchni użytkowej 9,12m2 oraz przedsionek
o powierzchni: 3,54m2. Wysokość pomieszczenia świetlicy środowiskowej H=3,15m.
W ramach zadania należy wykonać:
 opracowanie koncepcji sposobu przebudowy świetlicy wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego,
 projekt budowlany wielobranżowy określający zakres remontu z wszelkimi uzgodnieniami i opiniami w ilości po 4 egz. każdy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej
 projekt wykonawczy dla każdej z branż w ilości 2 egz. w formie papierowej i 1 egz.
w formie elektronicznej,
 zgłoszenie robót bądź uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
w formie decyzji administracyjnej,
 wykonanie kosztorysu w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz
w formie elektronicznej,
 wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z wykonaną i zatwierdzona dokumentacja projektowa;
Szczegółowy zakres planowanych robót (remontu) został opisany w Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ.

Zakres niniejszej części planuje się zlecić Wykonawcy w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”, poprzez wykonanie dokumentacji projektowej odrębnie dla każdej lokalizacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji przy zachowaniu wszelkich wymogów prawa budowlanego i warunków technicznych.
dostawę wyposażenia meblowego w zakresie:

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232460-4 - Roboty sanitarne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 314 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G)- waga kryterium 40%.

1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Gwarancja (G) – waga 40%
1.1. Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert
w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór:
Długość gwarancji w ofercie badanej
Ocena punktowa = -------------------------------------------------- x 40 pkt
Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy)

1.2. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru robót inwestycyjnych). Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 złotych w przypadku składnia oferty na część I, na część II i III 100 000 złotych na część IV, V, VI, VII 50 000 złotych

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220) w przypadku składnia oferty na część III lub część IV część V, część VI lub część VII
b) dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) w przypadku składnia oferty na część III
c) dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) w przypadku składnia oferty na część I, część V, część VI lub część VII
d) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220)w przypadku składnia oferty na część I na część II część V, część VI lub część VII
e) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220)w przypadku składnia oferty na część II
f) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) w przypadku składnia oferty na część V, część VI lub część VII
g) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane projektowania w specjalności drogowej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) w przypadku składnia oferty na część III
h) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
-w przypadku składnia oferty na część I co najmniej na jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie skateparku o wartości 1000 000 zł brutto
-w przypadku składnia oferty na część II co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót dotyczących budowy/przebudowy/rozbudowy oświetlenia drogowego o wartości minimum 500 000 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)
-w przypadku składnia oferty na część III co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót dotyczących budowy/przebudowy/rozbudowy drogi o wartości minimum 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)
-w przypadku składnia oferty na część IV co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót dotyczących budowy/przebudowy/rozbudowy sieci wodociągowej o wartości minimum 70 000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
-w przypadku składnia oferty na część V co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót dotyczących budowy/przebudowy/rozbudowy obiektów kubaturowych wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan i elektryczną o wartości minimum 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)
-w przypadku składnia oferty na część VI co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót dotyczących budowy/przebudowy/rozbudowy obiektów kubaturowych wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan i elektryczną o wartości minimum 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)
-w przypadku składnia oferty na część VII co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót dotyczących budowy/przebudowy/rozbudowy obiektów kubaturowych wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan i elektryczną o wartości minimum 100 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)
Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych, powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SWZ);
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz
z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi (załącznik nr 8 do SWZ.)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 3 do SWZ);
6) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ);
7) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ);
8) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
4) Dowód wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium
w wysokości:
Na część I 15 000 złotych
Na część II 6 000 złotych
Na część III 6 000 złotych
Na część IV 1200 złotych
Na część V 3000 złotych
Na część VI 3000 złotych
Na część VII 1500 złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto PKOBP S.A. Numer konta : 81 1020 5226 0000 6102 0727 7645 w tytule przelewu podając: „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Jaworzyna Śląska” Część [należy wskazać numer części, której dotyczy]

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Jaworzyna Śląska
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5.1., 5.2., 5.3., 5.4 5.5., 5.6., 5.7.do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.