eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Szkolenia zawodowe - podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniówOgłoszenie z dnia 2022-01-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Szkolenia zawodowe – podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodwego i Ustawicznego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384091947

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 426 53 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ckziu.gniezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ckziu.gniezno.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.powiat-gniezno.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkolenia zawodowe – podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe58e9a0-5161-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020651

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00171659/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Szkolenia zawodowe - podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Zawodowy sukces – nowa jakość w zawodzie” nr RPWP.08.03.01-30-0027/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego do potrzeb rynku, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00290696/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CKZiU.272.6.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 38202,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) CZĘŚĆ I: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów – szkolenia zawodowe - monter instalacji PV.

a) Przedmiot zamówienia:
Celem szkolenia jest uzupełnienie przez uczestników nabytej w szkole wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych i uprawnień zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie.
Przedmiotem części jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia montera instalacji PV. Szkolenie to kwalifikuje do bezpiecznego i skutecznego montażu efektywnych systemów fotowoltaicznych skupiających się na praktycznych umiejętnościach montażowych elektrowni fotowoltaicznych – na szkoleniu montażu (krok po kroku) instalacji dachowej/gruntowej w różnych wariantach. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez UDT lub równoważnym i uzyskaniem certyfikatu / świadectwa / zaświadczenia potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Certyfikaty / świadectwa / zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w Polsce oraz na terenie UE.

Zakres programowy szkolenia:
• podstawy prawne dotyczące stosowania systemów fotowoltaicznych,
• podstawowe właściwości fizyczne i zasada działania systemów fotowoltaicznych,
• zasady doboru systemów fotowoltaicznych,
• montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego,
• wydajność systemów fotowoltaicznych,
• czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

b) Uczestnicy:
• liczba uczestników: 5 uczniów szkół ponadpodstawowych;
• wskazana liczba uczestników jest szacunkowa. Zamawiający dopuszcza ograniczenie liczby uczestników. Wykonawcy należy się wynagrodzenie za faktycznie przeszkolone osoby. Zamawiający gwarantuje następującą liczbę uczestników: 4.

c) Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa.

d) Liczba godzin zajęć: 40 h wg następującego podziału: 20 h zajęć teoretycznych, 20 h zajęć praktycznych.
Przewidziane są średnio 4 godziny zajęć dziennie, co przedkłada się na 10 dni szkoleniowych.
Długość przerw jest ustalana w sposób indywidualny i elastyczny przez Wykonawcę (czas trwania przerwy nie jest wliczany w czas realizacji zajęć).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji zatwierdzenia programu we właściwym Urzędzie Dozoru Technicznego.
Maksymalny dopuszczalny poziom nieobecności Uczestnika określa Wykonawca (jednak nie może być on większy niż 20%).

e) Miejsce przeprowadzenia zajęć: pracownie CKZiU w Gnieźnie, ul. Słowackiego 45/47 lub inne, po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Zamawiający dopuszcza organizację zajęć praktycznych w miejscu innym niż pracownie CKZiU w Gnieźnie. Wykonawca jest odpowiedzialny za dowiezienie uczniów do miejsca prowadzonych zajęć i odwiezienie do CKZiU po ich zakończeniu.

f) Pracownie udostępniane przez Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia do przeprowadzenia zajęć pracownie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z wyposażeniem.

g) Szczegółowe wymogi dot. materiałów dla uczestników zapewnianych przez Wykonawcę:
• Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe (zawierających pełną treść objętą programem szkolenia w wersji papierowej: podręcznik i / lub skrypt) – dla każdego uczestnika;
• Wykonawca zapewnia materiały zużywalne na zajęciach (przewody elektryczne, kable solarne, systemy mocujące, łączniki, szyny, uchwyty, mocowania PV, kątowniki itp.).

h) Wykonawca zapewnia badania lekarskie dla każdego uczestnika szkolenia umożliwiające uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego możliwość przystąpienia do szkolenia. Wykonawca skieruje uczestników projektów na badania lekarskie przed rozpoczęciem kursu;

i) Szczegółowe wymogi dot. środków ochrony osobistej zapewnianych przez Wykonawcę:
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia następujących środków ochrony osobistej dla każdego uczestnika na czas trwania szkolenia:
• ubrania robocze, tj. bluza, spodnie, buty – 1 komplet;
• kamizelka odblaskowa – 1 szt.,
• rękawice robocze – 1 para,
• okulary ochronne – 1 szt.,
• mydło – 1 szt.,
• pasta myjąca min. 500 g - 1 szt.,
• ręcznik papierowy (rolka) – 4 szt.

j) Informacje dot. egzaminu:
W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego przed odpowiednim organem, w tym kosztów dojazdu uczestników na egzamin. Wykonawca pokrywa koszt jednokrotnego podejścia uczestnika do egzaminu (Wykonawca nie pokrywa kosztów ewentualnych egzaminów poprawkowych).

k) Pozostałe informacje:
Zamawiający zapewnia:
• catering dla uczestników (w czasie przerwy kawowej – zgodnie z przyjętym harmonogramem szkoleń);
• materiały szkoleniowe: teczkę, notatnik oraz długopis dla każdego uczestnika.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 15704,40 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) CZĘŚĆ II: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów – szkolenia zawodowe – technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

a) Przedmiot zamówienia:
Celem szkolenia jest uzupełnienie przez uczestników nabytej w szkole wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych i uprawnień zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie.
Przedmiotem części jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia technologa robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami G-1E. Szkolenie winno zakończyć się zdobyciem zaświadczenia oraz nabyciem uprawnień G-1E (SEP lub równoważne) zgodnie z Ustawą z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych.

Zakres programowy szkolenia:
• szkolenie bhp i ppoż,
• maszynoznawstwo budowlane,
• podstawy glazurnictwa i posadzkarstwa,
• podstawy murarstwa i tynkarstwa,
• podstawy robót malarskich i tapeciarskich,
• kalkulacja kosztów,
• rysunek techniczny,
• materiałoznawstwo budowlane,
• technologia wykonywania robót wykończeniowych,
• montaż sufitów powieszanych,
• zajęcia praktyczne,
• ogólne zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
• ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych,
• ochrona przeciwpożarowa w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych,
• zasady organizacji prac przy urządzeniach elektroenergetycznych,
• techniczne warunki budowy i eksploatacji (instalacje elektryczne, stacje, rozdzielnice i kable elektroenergetyczne; transformatory, kondensatory; silniki elektryczne, spawarki).

b) Uczestnicy:
• liczba uczestników: 8 uczniów szkół ponadpodstawowych;
• wskazana liczba uczestników jest szacunkowa. Zamawiający dopuszcza ograniczenie liczby uczestników. Wykonawcy należy się wynagrodzenie za faktycznie przeszkolone osoby. Zamawiający gwarantuje następującą liczbę uczestników: 7.

c) Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa.

d) Liczba godzin zajęć: 160 h wg następującego podziału: 80 h zajęć teoretycznych, 80 h zajęć praktycznych.
Przewidziane są średnio 4 godziny zajęć dziennie, co przedkłada się na 40 dni szkoleniowych.
Długość przerw jest ustalana w sposób indywidualny i elastyczny przez Wykonawcę (czas trwania przerwy nie jest wliczany w czas realizacji zajęć).
Maksymalny dopuszczalny poziom nieobecności Uczestnika określa Wykonawca (jednak nie może być on większy niż 20%).

e) Miejsce przeprowadzenia zajęć: pracownie CKZiU w Gnieźnie, ul. Słowackiego 45/47.

f) Pracownie udostępniane przez Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia do przeprowadzenia zajęć pracownie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z wyposażeniem.

g) Szczegółowe wymogi dot. materiałów dla uczestników zapewnianych przez Wykonawcę:
• Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe (zawierających pełną treść objętą programem szkolenia w wersji papierowej: podręcznik i / lub skrypt) – dla każdego uczestnika;
• Wykonawca zapewnia materiały zużywalne na zajęciach (zaprawa, wapno, klej, płytki ceramiczne fugi, farby, gips, przewody, puszki, gniazda, profile, wieszaki, wkrętaki, panele, listwy, silikony itp.)

h) Wykonawca zapewnia badania lekarskie dla każdego uczestnika szkolenia umożliwiające uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego możliwość przystąpienia do szkolenia. Wykonawca skieruje uczestników projektów na badania lekarskie przed rozpoczęciem kursu;

i) Szczegółowe wymogi dot. środków ochrony osobistej zapewnianych przez Wykonawcę:
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia następujących środków ochrony osobistej dla każdego uczestnika na czas trwania szkolenia:
• kamizelka odblaskowa – 1 szt.,
• rękawice robocze – 1 para,
• okulary ochronne – 1 szt.,
• mydło – 1 szt.,
• pasta myjąca min. 500 g - 1 szt.,
• ręcznik papierowy (rolka) – 4 szt.

j) Informacje dot. egzaminu: nie dotyczy.

k) Pozostałe informacje:
Zamawiający zapewnia:
• catering dla uczestników (w czasie przerwy kawowej – zgodnie z przyjętym harmonogramem szkoleń);
• materiały szkoleniowe: teczkę, notatnik oraz długopis dla każdego uczestnika.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 22498,40 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3100 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3100 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3100 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6211138690

7.3.3) Ulica: Ogrodowa

7.3.4) Miejscowość: Pleszew

7.3.5) Kod pocztowy: 63-300

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone dla danej części zamówienia oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.