eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Syców › Ręczny zbiór szyszek z drzew stojących metodą bezkolcową z wyłączonych drzewostanów nasiennych, plantacji nasiennych oraz plantacyjnej uprawy nasiennej dla Nadleśnictwa SycówOgłoszenie z dnia 2022-01-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ręczny zbiór szyszek z drzew stojących metodą bezkolcową z wyłączonych drzewostanów nasiennych, plantacji nasiennych oraz plantacyjnej uprawy nasiennej dla Nadleśnictwa Syców

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250519435

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 14

1.5.2.) Miejscowość: Syców

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 785 21 27

1.5.8.) Numer faksu: 62 785869032

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sycow@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sycow.poznan.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ręczny zbiór szyszek z drzew stojących metodą bezkolcową z wyłączonych drzewostanów nasiennych, plantacji nasiennych oraz plantacyjnej uprawy nasiennej dla Nadleśnictwa Syców

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a9a8b7b-75e2-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013063/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ręczny zbiór szyszek z podziałem na zadania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej sycow@poznan.lasy,gov.pl i/lub robert.wiatrak@poznan.lasy.gov.pl
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 21. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający
informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Syców.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pani Agnieszka Sikorza którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można
skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
agnieszka.sikora@rodo.pl lub telefonicznie pod numerem + 48 605 236 634

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 170000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia ręczny zbiór szyszek z wyłączonych drzewostanów nasiennych
1. Ręczny zbiór 3000 kg szyszek sosny zwyczajnej z Wyłączonych Drzewostanów Nasiennych zlokalizowanych na terenie Leśnictwa Smardze. Przewidywany termin wykonania od dnia zawarcia umowy do 23.03.2022 oraz od 01.11.2022 do 31.12.2022 w zależności od zapotrzebowani.
Opis metodyki zbiorów
a. Ręczny zbiór szyszek z drzew stojących (w przypadku wyłączonych drzewostanów nasiennych ch), może odbywać się tylko metodami alpinistycznymi przy użyciu drabinek i lin – nie dopuszcza się stosowania drzewołazów i kolcy (metod uszkadzających drzewa).
b. W przypadku zbioru szyszek z wyłączonych drzewostanów nasiennych niedopuszczalne jest odcinanie lub obłamywanie gałęzi w celach zbioru
c. Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona przy użyciu własnego sprzętu.
d. Szczegółowy rozmiar, lokalizacja oraz terminy wykonania prac, wynikające z przyjętej oferty zostaną określone w zleceniach na wykonanie prac, sporządzanych przez koordynatora – Panią Danutę Kasimir i/lub osobę ją zastępującą i/lub właściwego terytorialnie leśniczego.
e. Zamówienie musi być wykonane ściśle wg wskazówek i poleceń upoważnionych pracowników Nadleśnictwa Syców tj. Pani Danuty Kasimir (koordynator), właściwych terytorialnie leśniczych lub innej osoby wg kompetencji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami odnoście genetyki leśnej.
f. Zebrany materiał podlega ręcznemu załadunkowi oraz ręcznemu rozładunkowi. Przechowywanie i transport zebranego materiału musi odbywać się ściśle według zaleceń osoby reprezentującej Nadleśnictwo Syców.
g. Zebrany materiał musi być dostarczany do siedziby Nadleśnictwa Syców do godziny 15:00, co najmniej raz w tygodniu. Wszelkie prace muszą być wykonywane po uzgodnieniu z osobą reprezentującą Nadleśnictwo Syców – Panią Danutą Kasimir (koordynator) oraz właściwym terytorialnie leśniczym.
h. Cena ofertowa musi zostać określona za 1 kg zebranych pełnowartościowych szyszek z drzewostanów nasiennych. Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z organizacją zbierania tj. transport, worki raszlowe, sprzęt, wyżywienie, zakwaterowanie, koszt zabezpieczenia i transportu zebranego materiału, ważenie szyszek i wszelkie inne wg potrzeb wykonawcy.
i. Rozliczenie usługi zbioru z poszczególnych drzewostanów dokonane zostanie na podstawie rzeczywistej masy pozyskanych szyszek oraz cen jednostkowych za kg szyszek określonych przez Wykonawcę w formularzu cenowym
j. Zamawiający informuje, że przewiduje w trakcie realizacji zamówienia możliwość zmiany zakresu, lokalizacji i rozmiaru wykonywanych prac, wynikającej z przyczyn organizacyjnych, technologicznych, gospodarczych, ekonomicznych lub innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, klęsk żywiołowych. Wymienione zmiany (zakres, lokalizacja, rozmiar prac) mogą powodować również zmianę należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
k. Za spełnianie i przestrzeganie obowiązujących wymagań oraz przepisów związanych z BHP odpowiada wykonawca.
Część II zmówienia ręczny zbiór szyszek z plantacji nasiennych oraz plantacyjnej uprawy nasiennej zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Syców.
1. Ręczny zbiór szyszek sosny pospolitej w ilości ok 3000 kg z plantacji nasiennej zlokalizowanej na terenie leśnictwa Smardze oraz z plantacji nasiennej zlokalizowanej na terenie leśnictwa Międzybórz. Termin wykonania od od dnia zawarcia umowy do 23.03.2022 oraz od 01.11.2022 do 31.12.2022 w zależności od zapotrzebowania.

Opis metodyki zbiorów
a) Ręczny zbiór szyszek z plantacji nasiennych może się odbywać tylko i wyłącznie przy użyciu drabin, podnośników hydraulicznych oraz samobieżnych platform, nie dopuszcza się alpinistycznych metod i z użyciem lin, drzewołazów i kolcy (metod uszkadzających drzewa).
b) W przypadku zbioru szyszek z plantacji nasiennych niedopuszczalne jest odcinanie lub obłamywanie gałęzi w celach zbioru
c) W przypadku zbioru szyszek tego samego gatunku z plantacji o różnych lokalizacjach, zbioru należy dokonać oddzielnie dla każdej lokalizacji i dokonać odrębnego opisu każdej zebranej partii zgodnie z wskazówkami koordynatora lub innej uprawnionej osoby.. Nie dopuszcza się mieszania zebranych partii szyszek z różnych lokalizacji.
d) Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona przy użyciu własnego sprzętu.
e) Szczegółowy rozmiar, lokalizacja oraz terminy wykonania prac, wynikające z przyjętej oferty zostaną określone w zleceniach na wykonanie prac, sporządzanych przez koordynatora – Panią Danutę Kasimir i/lub osobę ją zastępującą i/lub właściwego terytorialnie leśniczego.
f) Zamówienie musi być wykonane ściśle wg wskazówek i poleceń upoważnionych pracowników Nadleśnictwa Syców tj. Pani Danuty Kasimir (koordynator), właściwych terytorialnie leśniczych lub innej osoby wg kompetencji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami odnoście genetyki leśnej.
g) Zebrany materiał podlega ręcznemu załadunkowi oraz ręcznemu rozładunkowi. Przechowywanie i transport zebranego materiału musi odbywać się ściśle według zaleceń osoby reprezentującej Nadleśnictwo Syców.
h) Zebrany materiał musi być dostarczany do siedziby Nadleśnictwa Syców do godziny 15:00, co najmniej raz w tygodniu. Wszelkie prace muszą być wykonywane po uzgodnieniu z osobą reprezentującą Nadleśnictwo Syców – Panią Danutą Kasimir (koordynator) oraz właściwym terytorialnie leśniczym.
i) Cena ofertowa musi zostać określona za 1 kg zebranych pełnowartościowych szyszek z drzewostanów nasiennych. Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z organizacją zbierania tj. transport, worki raszlowe, sprzęt, wyżywienie, zakwaterowanie, koszt zabezpieczenia i transportu zebranego materiału, ważenie szyszek i wszelkie inne wg potrzeb wykonawcy.
j) Rozliczenie usługi zbioru z poszczególnych drzewostanów dokonane zostanie na podstawie rzeczywistej masy pozyskanych szyszek oraz cen jednostkowych za kg szyszek określonych przez Wykonawcę w formularzu cenowym
k) Zamawiający informuje, że przewiduje w trakcie realizacji zamówienia możliwość zmiany zakresu, lokalizacji i rozmiaru wykonywanych prac, wynikającej z przyczyn organizacyjnych, technologicznych, gospodarczych, ekonomicznych lub innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, klęsk żywiołowych. Wymienione zmiany (zakres, lokalizacja, rozmiar prac) mogą powodować również zmianę należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
l) Za spełnianie i przestrzeganie obowiązujących wymagań oraz przepisów związanych z BHP odpowiada wykonawca.


Podane dla obu części przewidywane terminy zbiorów mogą ulec nieznacznym wahaniom w zależności od warunków pogodowych oraz od kształtowania się cyku dojrzewania szyszek gatunków drzew objętych zbiorem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77200000-2 - Usługi leśnictwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77200000-2 - Usługi leśnictwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3.4. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty, („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatyczych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 3.5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
3.6. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.6 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 3.5. objęte będą prace obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 i lub 3A do SWZ, które wynikają z planów urządzenia lasu obowiązujących na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Syców bądź które w związku z zagwarantowaniem prawidłowej gospodarki leśnej stały się konieczne do wykonania w następstwie lub w związku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi.
3.7. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 3.5. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3.8. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.5. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
3.9. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.5. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 11.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1- oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia, oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia - otrzyma największą ilość punktów.
11.4. Zgodnie z art. 223 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poprawi,
1) oczywiste omyłki pisarskie oraz
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11.4.1. W przypadku, o którym mowa w ww. pkt 11.4. ppkt 3), zamawiający wyznaczy wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
11.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału, lub notarialnie poświadczonej kopii (dokumentów lub oświadczeń) zgodnie z § 9 ust 7 Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11.5.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
11.6. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje równocześnie i niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania, zgodnie z art. 253 ust 1 ustawy Pzp.
11.7. Jednocześnie Zamawiający udostępni informacje m.in. o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania zgodnie z art. 253 ust. 2 Ustawy Pzp na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.mops.wroclaw.pl/?app=przetargi oraz www.mops.wroclaw.pl /przetargi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
1) W zakresie zdolności zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) Dla części I zamówienia - wykonał (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej jedną usługę (zadanie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. ręcznym zbiorze szyszek z drzew stojących metodą bezkolcową z wyłączonych drzewostanów nasiennych i/lub drzewostanów zachowawczych z o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, które to usługi zostały wykonane należycie.
b) Dla część II zamówienia - wykonał (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej jedną usługę (zadanie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. ręcznym zbiorze szyszek z drzew stojących metodą bezkolcową na plantacjach nasiennych i plantacyjnych uprawach nasiennych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, które to usługi zostały wykonane należycie.
Uwaga: Dla wartości wyrażonych w innej walucie niż PLN Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu wszczęcia postępowania)
2) Warunek w zakresie potencjału technicznego, dla części I – zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
3) Warunek w zakresie potencjału technicznego, dla część II zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
co najmniej 1 szt. podnośnika hydraulicznego samojezdnego lub platformy sadowniczej samobieżnej o minimalnym wysięgu 12 metrów.
4) Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,, dla części I i II, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
co najmniej 1 osobą, posiadającą aktualne orzeczenie lekarskie do braku przeciwwskazań do pracy na wysokościach oraz wymagane uprawnienia, zgodnie z „Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” (Zarządzenie Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.04.2012r.) albo odpowiadające im inne uprawnienie dopuszczone prawem lub dyrektywami.
Uwaga: W przypadku składania oferty przez tego samego Wykonawcę na wszystkie części zamówienia , Wykonawca, w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia, może w celu spełnienia tego warunku, wykazać w załączniku nr 4A do SWZ, tą sama osobę do każdej z części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 - do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 125 ust. 3 tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiajągo podmiotowe środki dowodowe.
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, (załącznik nr 2.1. do SWZ), oraz oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp (załącznik nr 2 do SWZ) podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby- jeżeli dotyczy.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp (załącznik nr 2 do SWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1. wykazu sług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których sługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie – załącznik nr 4 do SWZ.– odpowiednio dla każdej z części ,
7.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 4A do SWZ odpowiednio dla każdej z części.
7.3. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia dla części i i ii zamówienia – Załącznik nr 4A do SWZ,
7.4. Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 5 do SWZ (dotyczy tylko części II).
7.5. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - z uwzględnieniem zapisów zawartych w Załączniku nr 2 do SWZ - CZ. III. Oświadczenie dotyczące podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
6.2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia, których wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.5. W przypadku, o którym mowa w ww. pkt 6.4. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynikać winno, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy ( załącznik nr 2.2. do SWZ) - jeżeli dotyczy.
6.6. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (na wezwanie Zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały określone w załączniku nr do SWZ - Projekt umowy, paragraf 16 (zmiany umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

brak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.