eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › Zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego PARK AVIA, Stadionu Miejskiego, Kortów Tenisowych oraz Obszaru Parkowego Zielony LOF w ŚwidnikuOgłoszenie z dnia 2022-01-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego PARK AVIA, Stadionu Miejskiego, Kortów Tenisowych oraz Obszaru Parkowego Zielony LOF w Świdniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Świdnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019359

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 751 76 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@e-swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego PARK AVIA, Stadionu Miejskiego, Kortów Tenisowych oraz Obszaru Parkowego Zielony LOF w Świdniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af756f4c-5999-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020594

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004073/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie obiektu Park Avia - Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy ul.Fabrycznej w Świdniku

2.3.2 Zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego w Świdniku

2.3.3 Zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie kortów tenisowych w Świdniku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIZP.Z.271.63.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2896032,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie w 2022r. następujących obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Świdnika:

- Część I: Zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Świdniku – PARK AVIA. Zarządca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego, zgodnego z obowiązującym stanem prawnym i przeznaczeniem obiektu, funkcjonowania Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej 3 w Świdnik - PARK AVIA, o powierzchni 23 767,96 m2 zlokalizowanego na działkach nr 148/3, nr 148/4 i nr 150/4 położonych przy ul. Fabrycznej 3 w Świdniku.
Do obowiązków Zarządcy należy między innymi:
1. Bieżące administrowanie Parkiem AVIA.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji Parku AVIA.
3. Zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej Parku AVIA.
4. Wykonywanie czynności i obowiązków przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i przepisach wykonawczych związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
5. Zapewnienie pełnej dostępności Parku AVIA oraz sprawności wszystkich instalacji i urządzeń.
6. Zapewnienie korzystania zainteresowanym podmiotom z krytej pływalni i basenu zewnętrznego wyłącznie na zasadach komercyjnych (odpłatnie).
7. Zapewnienie korzystania zainteresowanym podmiotom z boisk o nawierzchni piaszczystej i syntetycznej, placu sprawnościowego, siłowni zewnętrznej – nieodpłatnie.

- Część II: Zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego w Świdniku. Zarządca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego, zgodnego z obowiązującym stanem prawnym i przeznaczeniem obiektu, funkcjonowania Stadionu Miejskiego w Świdniku, zlokalizowanego na działkach nr 139/1, nr 139/3, nr 139/4 i nr 140 położonych przy ul. Sportowej 2 w Świdniku o powierzchni 39 677 m2.
Do obowiązków Zarządcy należy miedzy innymi:
1. Zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury sportowej dla wszystkich zainteresowanych podmiotów na zasadach komercyjnych.
2. Opracowywanie i aktualizowanie harmonogramu korzystania z obiektów znajdujących się na Stadionie.
3. Zapewnienie możliwości przeprowadzania rozgrywek sportowych, meczów i innych imprez wg wcześniej ustalonego harmonogramu.
4. Udostępnianie Stadionu organizatorom imprez masowych pod warunkiem posiadania przez nich stosownych zezwoleń określonych przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).

- Część III:Zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie Kortów Tenisowych w Świdniku. Zarządca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego, zgodnego z obowiązującym stanem prawnym i przeznaczeniem obiektu, funkcjonowania Kortów Tenisowych w Świdniku zlokalizowanego na działkach nr 148/3 i nr 148/4 położonych przy ul. Fabrycznej 5 w Świdniku.
Do obowiązków Zarządcy należy między innymi:
1. Zapewnienie możliwości korzystania z Kortów Tenisowych zainteresowanym osobom i podmiotom na zasadach komercyjnych.
2. Zapewnienie możliwości przeprowadzania rozgrywek sportowych, meczów tenisowych wg ustalonego harmonogramu.
3. Eksponowanie i zapewnienie przestrzegania zapisów Regulaminu korzystania z Kortów Tenisowych uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Świdnik.

- Część IV: Zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie Obszaru Parkowego Zielony LOF w Świdniku. Zarządca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego, zgodnego z obowiązującym stanem prawnym i przeznaczeniem, funkcjonowania Zielonego LOFu, o powierzchni 12 618 m2 wraz z terenem przyległym, zlokalizowanym na działkach nr 148/3 i nr 148/4 położonych przy Alei Lotników Polskich i ul. Strażackiej w Świdniku
Do obowiązków Zarządcy należy miedzy innymi:
1) Bieżące administrowanie Zielonym LOFem;
2) Opracowanie wymaganych przepisami prawa instrukcji i regulaminów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zielonego LOFu, których koszty – po ich uprzednim uzgodnieniu i zaakceptowaniu – zobowiązuje się ponieść Zamawiający;
3) Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji Zielonego LOFu, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na jego obszarze oraz stałego nadzoru nad bezpieczeństwem mienia;
4) Zapewnienie stałej obsługi Zielonego LOFu przez osoby stosownie wykwalifikowane, w szczególności w zakresie obsługi i użytkowania instalacji, urządzeń i obiektów;
5) Zapewnienie możliwości korzystania z Zielonego LOFu dla wszystkich zainteresowanych podmiotów na równych zasadach, nieodpłatnie i niekomercyjnie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3162120 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3162120 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3162120 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Sp z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 366067087

7.3.3) Ulica: Wyspiańskiego 27

7.3.4) Miejscowość: Świdnik

7.3.5) Kod pocztowy: 21-040

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3162120 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamówienie podzielone było na 4 części dla których zawarto odrębne umowy. Wartość poszczególnych części zamówienia (brutto): część I: 2350000 zł, cześć II: 505000 zł część III: 130000 zł, cześć IV: 177120 zł.
2. Zamówienia udzielono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu z wolnej ręki:
1) Zamawiający jest organem założycielskim gminnej spółki Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiada w niej 100% udziałów. Gmina Miejska Świdnik jako jedyny Wspólnik powołuje członków Rady Nadzorczej, którzy sprawują bezpośredni nadzór nad działalnością Zarządu oraz powołują i odwołują członków Zarządu, co potwierdza spełnianie warunku sprawowania nad spółką kontroli, polegającej na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
2) 100% działalności spółki "MKS AVIA Świdnik" dotyczy wykonania zadań powierzonych przez Zamawiającego;
3) w spółce "MKS AVIA Świdnik" nie ma udziału kapitału prywatnego.
Łączne spełnienie ww. przesłanek pozwala na udzielenie temu Wykonawcy zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie powołanego w podstawie prawnej przepisu.
3.Ogłoszenie zamieszczono na podstawie art. 216 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.