eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szamotuły › Przebudowa dróg gminnych z płyt betonowych w układzie pasowym na terenie miasta i gminy Szamotuły (Gąsawy: ul. Figowa, Lipnica: ul. Rolnicza i odc. Brzozowej i odc. drogi w Koźlu)Ogłoszenie z dnia 2022-01-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych z płyt betonowych w układzie pasowym na terenie miasta i gminy Szamotuły (Gąsawy: ul. Figowa, Lipnica: ul. Rolnicza i odc. Brzozowej i odc. drogi w Koźlu)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Szamotuły

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 26

1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48612927576

1.5.8.) Numer faksu: +48612920072

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@szamotuly.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/szamotuly

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

: https://platformazakupowa.pl/pn/szamotuly

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych z płyt betonowych w układzie pasowym na terenie miasta i gminy Szamotuły (Gąsawy: ul. Figowa, Lipnica: ul. Rolnicza i odc. Brzozowej i odc. drogi w Koźlu)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2332a22e-2a94-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020571

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004551/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa dróg gminnych II - drogi z płyt w układzie pasowym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00228332/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WI.271.12.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 425141,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia „Przebudowa dróg gminnych z płyt betonowych w układzie pasowym na terenie miasta i gminy Szamotuły (Gąsawy: ul. Figowa, Lipnica: ul. Rolnicza i odc. ul. Brzozowej i odc. drogi w Koźlu)”

Zakres prac obejmuje:
1. Gąsawy, ul. Figowa - odcinek drogi ca 750,00 mb;
2. Lipnica, ul. Rolnicza i odc. ul. Brzozowej - ca 332,00 mb
3. Koźle, odc. drogi ca 60,00 mb;
Zakres prac obejmuje:
- korytowanie istniejącej drogi gruntowej utwardzonej kruszywem,
- wykonanie podsypki piaskowej o grubości 10cm,
- ułożenie dwóch pasów z płyt betonowych o wymiarach 120x80x16cm
- wypełnienie kruszywem nowym lub z rozbiórki z domieszką nowego łamanego (minimalna grubość wierzchniej warstwy 6cm) z zamiałowaniem kruszywem 0/5,
- ułożenie w rejonie skrzyżowań i zjazdów publicznych dla wykształcenia powierzchni do skrętów nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 120x80x16cm
- profilowanie pozostałego zakresu istniejącej nawierzchni z kruszywa i uporządkowanie terenu.
Uwaga:
W związku z faktem, że roboty będą prowadzone w ruchu ulicznym,
przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu budowy.
Wyłoniony w przetargu Wykonawca po zawarciu umowy ma obowiązek przed przystąpieniem do prac niezwłocznie opracować i przedstawić
do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
a) Dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do SWZ;
b) Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 11 do SWZ
c) Przedmiar robót – załącznik nr 12 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 518730,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 547534,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 518730,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 301451132

7.3.3) Ulica: Krótka 1

7.3.4) Miejscowość: Kwilcz

7.3.5) Kod pocztowy: 64-420

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 518730,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.