eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szamotuły › "Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejących przejść dla pieszych na ul. Dworcowej, 3 Maja i skrzyżowaniu ulic Sportowej i Staszica w miejscowości Szamotuły"Ogłoszenie z dnia 2022-01-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejących przejść dla pieszych na ul. Dworcowej, 3 Maja i skrzyżowaniu ulic Sportowej i Staszica w miejscowości Szamotuły”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Szamotuły

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 26

1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48612927576

1.5.8.) Numer faksu: +48612920072

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@szamotuly.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/szamotuly

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-59a48929-38af-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejących przejść dla pieszych na ul. Dworcowej, 3 Maja i skrzyżowaniu ulic Sportowej i Staszica w miejscowości Szamotuły”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59a48929-38af-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020565

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004551/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejących przejść dla pieszych na ul. Dworcowej, 3 Maja i skrzyżowaniu ulic Sportowej i Staszica w miejscowości Szamotuły

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00252087/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WI.271.17.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 409200 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej:
Część 1: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej w miejscowości Szamotuły”
W ramach realizacji inwestycji wykonane zostaną następujące prace:
- posadowienie 2 szt. słupów stalowych ocynkowanych wraz z oprawami oświetleniowymi w technologii LED,
- zabudowa skrzynki sterownika,
- budowa kanalizacji kablowej,
- obniżenie krawężników na szerokości przejścia dla pieszych oraz wykonanie rampy do istniejącej wysokości chodnika,
- instalacja na słupach detektorów dla pieszych,
- instalacja pulsarów, aktywnego oświetlenia barwy żółtej nad znakami D-6,
- montaż linii świetlnych wzdłuż krawężników przejścia dla pieszych,
- instalacja mat z fakturami bezpieczeństwa przed przejściami dla pieszych,
- aktualizacja oznakowania poziomego.
- oznakowanie poziome i pionowe znajdujące się w sąsiedztwie przejścia dla pieszych podlega wyłącznie odnowieniu.

Cześć 2: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejącego przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja w miejscowości Szamotuły
W ramach realizacji inwestycji wykonane zostaną następujące prace:
- posadowienie 2 szt. słupów stalowych ocynkowanych wraz z oprawami oświetleniowymi w technologii LED,
- zabudowa skrzynki sterownika,
- budowa kanalizacji kablowej,
- instalacja w jezdni aktywnych punktowych elementów odblaskowych,
- instalacja na słupach detektorów dla pieszych,
- instalacja pulsarów, aktywnego oświetlenia barwy żółtej nad znakami D-6b,
- montaż linii świetlnych wzdłuż krawężników przejścia dla pieszych,
- instalacja mat z fakturami bezpieczeństwa przed przejściami dla pieszych,
- aktualizacja oznakowania poziomego.
- oznakowanie poziome i pionowe znajdujące się w sąsiedztwie przejścia dla pieszych podlega wyłącznie odnowieniu.

Cześć 3: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejącego czterech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Staszica w miejscowości Szamotuły
W ramach realizacji inwestycji wykonane zostaną następujące prace:
- posadowienie 8 szt. słupów stalowych ocynkowanych wraz z oprawami oświetleniowymi w technologii LED,
- zabudowa skrzynki sterownika,
- budowa kanalizacji kablowej,
- instalacja w jezdni aktywnych punktowych elementów odblaskowych,
-instalacja na słupach detektorów dla pieszych,
- instalacja pulsarów, aktywnego oświetlenia barwy żółtej nad znakami D-6 oraz D-6b,
- instalacja na znaków aktywnych typu U-5a wraz z C-9,
- montaż linii świetlnych wzdłuż krawężników przejścia dla pieszych,
- instalacja mat z fakturami bezpieczeństwa przed przejściami dla pieszych,
- aktualizacja oznakowania poziomego.
- oznakowanie poziome i pionowe znajdujące się w sąsiedztwie przejścia dla pieszych podlega wyłącznie odnowieniu.

Zakres prac obejmuje:
- budowę aktywnego oznakowania na 6 przejściach dla pieszych przy ulicach: 3 Maja, Sportowej/Staszica i Dworcowej/Młyńskiej w miejscowości Szamotuły,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia lub dostosowanie istniejącego oświetlenia przejścia dla pieszych, dojścia do przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania, zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Cz. 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4),
- budowę / rozbudowę / przebudowę chodników (dróg dla pieszych) lub ścieżek pieszo-rowerowych (dróg dla pieszych i rowerów) stanowiących dojścia do przejścia dla pieszych, na długościach nie mniejszych, niż obszar przejścia dla pieszych, o parametrach zgodnych z zapisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
- wyposażenie przejścia dla pieszych w rampy krawężnikowe, zgodnie z podrozdziałem 14.2 wytycznych (WR-D-41-3),
- wyposażenie przejścia dla pieszych w system fakturowych oznaczeń nawierzchni, zgodnie z podrozdziałem 14.3 wytycznych (WR-D-41-3).


Uwaga:
Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Inwestycja musi być realizowana w oparciu o wytyczne zawarte w piśmie Wojewody Wielkopolskiego nr IR-VII.801.5.2021.8 z dnia 9.09.2021 r (w załączeniu). Jest to warunek uzyskania dofinansowania. Nieuzyskanie dofinansowania wyklucza realizację zadania.

W związku z faktem, że roboty będą prowadzone w ruchu ulicznym,
przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu budowy.
Wyłoniony w przetargu Wykonawca po zawarciu umowy ma obowiązek przed przystąpieniem do prac niezwłocznie opracować i przedstawić
do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
a) Dokumentacje projektowe 3 egz. – załącznik nr 10 do SWZ;
b) Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 3 egz. – załącznik nr 11 do SWZ;
c) Przedmiary robót 3 egz. – załącznik nr 12 do SWZ;
d) Projekty organizacji ruchu 3 egz. – załącznik nr 13 do SWZ;
e) Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr IR-VII.801.5.2021.8 z dnia 9.09.2021 r. załącznik nr 14 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316212-4 - Instalowanie świateł ruchu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 419982,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 419982,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 419982,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STOYE MICHAŁ ŚCIBIOR

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 301361682

7.3.3) Ulica: ul. Laskowa 29A

7.3.4) Miejscowość: Mrowino

7.3.5) Kod pocztowy: 62-090

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 419982,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

UWAGA!

Zamówienie było podzielone na 3 części, na które zostały zawarte 3 odrębne umowy:
1) Część 1: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej w miejscowości Szamotuły”
Umowa nr 272.27.2021 na kwotę: 65.219,40 zł brutto

2) Cześć 2: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejącego przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja w miejscowości Szamotuły
Umowa nr 272.28.2021 na kwotę: 66.902,53 zł brutto

3) Cześć 3: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejącego czterech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Staszica w miejscowości Szamotuły
Umowa nr 272.29.2021 na kwotę: 287.860,10 zł brutto

Wartość wszystkich umów wynosi: 419 982,02 zł brutto
Wykonawcą wszystkich 3 części przedmiotu zamówienia jest ta sama firma:
STOYE Michał Ścibór
Mrowino, ul. Laskowa 29A
62-090 Rokietnica
NIP 668-178-61-33, Regon 301361682
reprezentowaną przez Michał Ścibór


Jednocześnie informuję, że w wyniku omyłki w ogłoszeniu o zamówieniu na w/w zadania błędnie wpisano w sekcji IV "Przedmiot zamówienia" w ppkt.
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
a winno być:
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

Usprawiedliwieniem poniekąd mojego błędu jest treść opisana w SEKCJA IV – "PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA" w pkt. 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: w ppkt. 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia oraz w dz. III "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA" w pkt. 4 SWZ: Zamawiający w treści jednoznacznie określił, że:
"Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej": na część 1, 2, 3.

Ponadto na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie było w tej kwestii żadnego zapytania o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówienia i SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.