eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Roboty budowlane związane z modernizacją i przebudową budynku nr 5 w Białostockim Centrum Onkologii.Ogłoszenie z dnia 2022-01-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane związane z modernizacją i przebudową budynku nr 5 w Białostockim Centrum Onkologii.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050657379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-027

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: +48856646708

1.5.8.) Numer faksu: +48857435913

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.onkologia.bialystok.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane związane z modernizacją i przebudową budynku nr 5 w Białostockim Centrum Onkologii.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3e2566d-7526-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020563

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018495/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Roboty budowlane związane z modernizacją i przebudową budynku szpitalnego nr 5 w Białostockim Centrum Onkologii

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Poprawa jakości i dostępności do zabiegów radioterapii i rehabilitacji onkologicznej poprzez modernizacje i przebudowę budynku nr 5 wraz z otoczeniem oraz zakup tomografu komputerowego w Białostockim Centrum Onkologii.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0ed585ae-94d6-4ebe-938e-ad6bf1fef299

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: .
1. Składanie ofert, oświadczeń art. 125 ust. 1 Pzp i innych dokumentów składanych wraz z ofertą: https://miniportal.uzp.gov.pl .
2. Składanie innych dokumentów: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl . Jednocześnie zamawiający zastrzega możliwość kierowania korespondencji do wykonawców z adresów poczty elektronicznej zamawiającego, oznaczonych domeną @onkologia.bialystok.pl .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: .
1. Ofertę składa się w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa się w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt . Oświadczenie należy dołączyć do oferty, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
3. Pełnomocnictwa składa się w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Sposób sporządzenia dokumentów składanych wraz z ofertą musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
5. Ofertę wraz z plikami składanymi wraz z ofertą zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): .
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, adres: ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.
2. Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem ochrony danych osobowych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iodo@onkologia.bialystok.pl ).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp. Administrator udostępnia dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Administrator przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
8.1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
8.2. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
8.3. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Żądanie ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postępowania.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
10.1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
10.2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
10.3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z treścią określoną w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.261.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są wielobranżowe roboty budowlane oraz instalacyjne (elektryczne, teletechniczne, sanitarne) związane z przebudową istniejącego budynku szpitalnego nr 5 Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na potrzeby Zakładu Brachyterapii HDR oraz Radioterapii, Rehabilitacji z Poradnią Psychologiczną wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi: budową dwóch pracowni z osłonami stałymi (dwóch bunkrów) dla dwóch aparatów HDR, Aparatu TK i aparatu RTG ramię C, relokacją urządzeń i sprzętu medycznego, budową wiatrołapu przy budynku nr 6, systemu oddymiania klatki schodowej budynku nr 6, remontu holu budynku nr 6 pomiędzy klatką schodową i windami na kondygnacji niski parter, remontem ścian i sufitów klatki schodowej budynku nr 6 na całej jej wysokości, wykonaniem wydzieleń przeciwpożarowych w budynkach sąsiadujących z budynkiem nr 5 oraz zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą podziemną techniczną, wykonaniem systemu parkingowego, wykonaniem systemu kolejkowego, remontem wyjścia awaryjnego ze schronu na zewnątrz wraz z czerpnią w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załącznikach nr 2.1 i 2.2 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy z załącznikami (Załączniki nr 4 i 5 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30144200-2 - Maszyny do wydawania biletów

33111000-1 - Aparatura rentgenowska

33115100-0 - Skanery do tomografii komputerowej

33151000-3 - Urządzenia i wyroby do radioterapii

33157000-5 - Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: .
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierowników robót elektrycznych i sanitarnych

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. Zamawiający wymaga aby wykonawca, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:
1.4.1.1. co najmniej jedną robotę budowlaną, o wartości minimum 15.000.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście milionów złotych brutto) polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej o powierzchni użytkowej min. 2.000 m2, która swoim zakresem obejmowała wykonanie minimum: robót ogólnobudowlanych, robót elektrycznych, robót sanitarnych w tym, certyfikowanej jako wyrób medyczny, instalacji gazów medycznych
lub dwie roboty budowlane, łącznie o wartości minimum 15.000.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście milionów złotych brutto), polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej, które swoim zakresem obejmowały wykonanie minimum: robót ogólnobudowlanych, robót elektrycznych, robót sanitarnych, w tym:
co najmniej jedna z tych robót polegała na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej o powierzchni użytkowej min. 2.000 m2 i co najmniej jedna z tych robót swoim zakresem obejmowała, certyfikowaną jako wyrób medyczny, instalację gazów medycznych.
1.4.1.2. oraz wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, każda o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto) polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej, które swoim zakresem obejmowały wykonanie osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym.
1.4.2. Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował osobami, które zamierza skierować do realizacji zamówienia, tj.:
1.4.2.1. min. 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami ogólnobudowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą aktualne zaświadczenie potwierdzone przez tą izbę, oraz posiadającą minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy na obiektach o kubaturze powyżej 1.000 m3 brutto, w tym co najmniej 12 miesięcy (w okresie ostatnich 5 lat) na budynkach szpitala lub zakładu opieki medycznej,
1.4.2.2. min. 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą aktualne zaświadczenie potwierdzone przez tą izbę, oraz posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika robót branży sanitarnej na obiektach o kubaturze powyżej 1.000 m3 brutto, w tym co najmniej 12 miesięcy (w okresie ostatnich 5 lat) na budynkach szpitala lub zakładu opieki medycznej;
1.4.2.3. min. 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą aktualne zaświadczenie potwierdzone przez tą izbę, oraz posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika robót branży elektrycznej na obiektach o kubaturze powyżej 1.000 m3 brutto, w tym co najmniej 12 miesięcy (w okresie ostatnich 5 lat) na budynkach szpitala lub zakładu opieki medycznej;
1.4.2.4. min. 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą aktualne zaświadczenie potwierdzone przez tą izbę oraz posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika robót branży telekomunikacyjnej na obiektach o kubaturze powyżej 1.000 m3 brutto;
1.4.2.5. min. 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą aktualne zaświadczenie potwierdzone przez tą izbę oraz posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika robót branży drogowej.

Dotyczy punktu 1.4.1.: Pod pojęciem „budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej” należy rozumieć obiekty budowlane sklasyfikowane w klasie 1264 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: .
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wg Załącznika nr 6 do SWZ.
Uwaga:
1.1. Jedna robota budowlana to jedna robota zrealizowana w ramach jednej zawartej przez Wykonawcę umowy.
1.2. Wykonawca wykazuje robotę wykonaną, przy czym pod pojęciem roboty wykonanej należy rozumieć robotę zrealizowaną w okresie określonym w pkt 1. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres wyrażony w latach, o których mowa w pkt 1, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wg Załącznika nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Jeżeli dotyczy: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 i 4 Pzp – dotyczy wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
2. Jeżeli dotyczy: Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oświadczenie składane na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ).
3. Jeżeli dotyczy: Gwarancje lub poręczenia, jeżeli zamawiający określił wymóg wniesienia wadium (dodatkowe informacje patrz pkt 12 SWZ).
4. Jeżeli dotyczy: Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy – w przypadku, gdy w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS/CEIDG/inny rejestr).
5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 165.000,00 zł.
Wymagania dotyczące wadium szczegółowo opisano w pkt 12 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy dotyczące wykonawcy.
3. Do przygotowania i złożenia pełnomocnictwa stosuje się zasady określone pkt 14.19.2-14.19.5 SWZ.
4. Składając oświadczenia jak również wypełniając inne dokumenty, powołując się na wykonawcę ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia, w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów występujących wspólnie, z zastrzeżeniem punktu 14.5.5 SWZ.
5. W formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) należy wskazać adres poczty elektronicznej (e-mail) do komunikacji z zamawiającym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zapisy dotyczące dopuszczalności zmian umowy zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) i Dziale VII Rozdziale 3 Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.