eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Szkolenia on-line na ZPE dot.weryfikacji modelu szkoleń i doradztwa dla prac.pedag.szkół i przedszkoli,placówek dosk.nauczycieli,poradni psych-pedag,kuratoriów oświaty i jst.Ogłoszenie z dnia 2022-01-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Szkolenia on-line na ZPE dot.weryfikacji modelu szkoleń i doradztwa dla prac.pedag.szkół i przedszkoli,placówek dosk.nauczycieli,poradni psych-pedag,kuratoriów oświaty i jst.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Rozwoju Edukacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 14214358300000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Ujazdowskie 28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-478

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzp@ore.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ore.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkolenia on-line na ZPE dot.weryfikacji modelu szkoleń i doradztwa dla prac.pedag.szkół i przedszkoli,placówek dosk.nauczycieli,poradni psych-pedag,kuratoriów oświaty i jst.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67f35751-755a-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020560

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00018734/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.49 Prowadzenie szkoleń dot. weryfikacji modelu dla pracowników szkół, przedszkoli, pdn, ppp, KO i JST - wykłady i warsztaty

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa. Nr POWR.02.10.00-00-0002/18-00.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/ore

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/ore

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawiera rozdział XX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zawiera rozdział XX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WA-ZUZP.2611.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 2

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przeprowadzenie szkoleń on-line dot. weryfikacji modelu szkoleń
i doradztwa dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (pdn)

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przeprowadzenie szkoleń on-line dot. weryfikacji modelu szkoleń
i doradztwa dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (ppp)

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przeprowadzenie szkoleń on-line dot. weryfikacji modelu szkoleń
i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przeprowadzenie szkoleń on-line dot. weryfikacji modelu szkoleń
i doradztwa dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego (jst) i kuratoriów oświaty (ko)

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący minimum 2 osobami w części 1, 3 i 4 oraz minimum 6 osobami w części 2 skierowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia, które będą odpowiedzialne za świadczenie usługi oraz spełnią poniższe warunki:
- w części 1: Przeprowadzenie szkoleń on-line dot. weryfikacji modelu szkoleń i doradztwa dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (45 godzin dydaktycznych) - osoby przygotowujące i prowadzące szkolenia dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli muszą:
• legitymować się przygotowaniem kierunkowym pedagogicznym lub/i
psychologicznym, tj. posiadać ukończone studia z zakresu pedagogiki i/lub psychologii;
• posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie merytorycznej
współpracy z pracownikami PDN;
• posiadać przygotowanie do prowadzenia szkoleń z osobami dorosłymi
(studia/kursy/szkolenia) w łącznym wymiarze co najmniej 50 godz.
dydaktycznych;
• posiadać znajomość systemu oświaty i aktualnych przepisów prawa
oświatowego;
• posiadać umiejętność prowadzenia szkoleń on-line za pośrednictwem platform i aplikacji umożliwiających taką formę pracy.
- w części 2: Przeprowadzenie szkoleń on-line dot. weryfikacji modelu szkoleń i doradztwa dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (45 godzin dydaktycznych) - osoby przygotowujące i prowadzące szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych muszą:
• legitymować się przygotowaniem kierunkowym pedagogicznym lub/i
psychologicznym, tj. posiadać ukończone studia z zakresu pedagogiki i/lub psychologii;
• posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie merytorycznej współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w wybranych obszarach, stanowiących moduły programu;
• posiadać przygotowanie do prowadzenia szkoleń z dorosłymi (studia/kursy/szkolenia w łącznym wymiarze co najmniej 50 godz. dydaktycznych);
• posiadać znajomość systemu oświaty i aktualnych przepisów prawa oświatowego;
• posiadać umiejętność prowadzenia szkoleń on-line za pośrednictwem platform i aplikacji umożliwiających taką formę pracy.
- w części 3: Przeprowadzenie szkoleń on-line dot. weryfikacji modelu szkoleń i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli (45 godzin dydaktycznych) - osoby przygotowujące i prowadzące szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz kuratoriów oświaty muszą:
• mieć wykształcenie pedagogiczne i/lub psychologiczne;
• posiadać udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych w wymiarze co najmniej 50 godz. dydaktycznych;
• posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy w przedszkolu/szkole/placówce w środowisku włączającym, w wymiarze co najmniej 3 lat, w okresie ostatnich 10 lat;
• posiadać znajomość systemu oświaty i aktualnych przepisów prawa
oświatowego;
• posiadać umiejętność prowadzenia szkoleń on-line za pośrednictwem platform i aplikacji umożliwiających taką formę pracy.
- w części 4: Przeprowadzenie szkoleń on-line dot. weryfikacji modelu szkoleń i doradztwa dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego i kuratoriów oświaty (30 godzin dydaktycznych) - osoby przygotowujące i prowadzące szkolenia dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli muszą:
• posiadać przygotowanie z zakresu zarządzania oświatą lub sprawowania nadzoru pedagogicznego (studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny);
• posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie merytorycznej
współpracy z JST lub/i KO lub doświadczenie w roli pracownika JST lub KO;
• posiadać przygotowanie do prowadzenia szkoleń z dorosłymi
(studia/kursy/szkolenia w łącznym wymiarze co najmniej 50 godz.
dydaktycznych);
• posiadać znajomość systemu oświaty i aktualnych przepisów prawa
oświatowego;
• posiadać umiejętność prowadzenia szkoleń on-line za pośrednictwem platform i aplikacji umożliwiających taką formę pracy.

⮚ UWAGA!
● Wykonawca zobowiązany jest do wskazania podstawy do dysponowania osobą/osobami, w tym dysponowanie bezpośrednie (Wykonawca osobiście wykonujący zamówienie na podstawie umowy o dzieło) lub dysponowanie pośrednie (jako zasoby podmiotu trzeciego, np. użyczeni pracownicy innego wykonawcy).
● Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie Oświadczenia Wykonawcy – zał. nr 4 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 2 lit. d) SWZ, w odniesieniu do części na którą wykonawca złożył ofertę – wykaz osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy załączyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SWZ,
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SWZ,
3) Oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 5 do SWZ (jeśli dotyczy),
4) Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy),
5) Karta oceny doświadczenia osób wskazanych do realizacji zamówienia w danej części – załącznik nr 8 do SWZ,
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli umocowanie osoby działającej w imieniu Wykonawcy nie wynika z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zawarte w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zawiera zał nr 2 do SWZ - PPU

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/ore

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.