eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安i璚iechowa › Termomodernizacja Szko造 Podstawowej w D逝giem Starem - wymiana pieca C.O. w kot這wniOg這szenie z dnia 2022-01-14

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
Termomodernizacja Szko造 Podstawowej w D逝giem Starem - wymiana pieca C.O. w kot這wni

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina 安i璚iechowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050712

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: U豉雟ka

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安i璚iechowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-115

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczy雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: (65) 5333510

1.5.8.) Numer faksu: (65) 5299548

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@swieciechowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: bip.swieciechowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja Szko造 Podstawowej w D逝giem Starem - wymiana pieca C.O. w kot這wni

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-48c8c574-7555-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00020555

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-01-14

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00000836/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.7 Termomodernizacja Szko造 Podstawowej w D逝giem Starym - wymiana pieca C.O. w kot這wni

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie zam闚ienia z wolnej r瘯i na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez og這szenia albo zam闚ienia z wolnej r瘯i:

Zgodnie z art. 305. pkt 2 ustawy Prawa zam闚ie publicznych, Zamawiaj帷y mo瞠 udzieli zam闚ienia w trybie zam闚ienia z wolnej r瘯i, je瞠li w post瘼owaniu prowadzonym uprzednio
w trybie podstawowym nie z這穎no 瘸dnej oferty albo wszystkie oferty zosta造 odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zam闚ienia nie zosta造 w istotny spos鏏 zmienione.
Zamawiaj帷y dnia 29 pa寮ziernika 2021 r. wszcz掖 post瘼owanie o udzielenie zam闚ienia publicznego na zadanie pn. „Termomodernizacja Szko造 Podstawowej w D逝giem Starem - wymiana pieca C.O. w kot這wni”. W terminie wyznaczonym przez Zamawiaj帷ego tj. 16.11.2021 r. do godz. 10:00, nie wp造n窸a 瘸dna oferta - post瘼owanie zosta這 uniewa積ione. W zwi您ku z powy窺zym zaistnia豉 przes豉nka do zastosowania art. 305 pkt 2 ustawy Pzp.

3.1.2.) Identyfikator wcze郾iejszego post瘼owania: FS.271.14.2021

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: FS.271.16.2021

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Zakres rob鏒 przewidzianych do realizacji obejmuje : 1) Prace demonta穎we i utylizacj materia堯w z rozbi鏎ki kot這wni w璕lowej. 2) Monta nowego kot豉 (zwanego dalej piecem lub kot貫m) na ekogroszek 5 klasa Ecodesign 200 kW – kocio materia Inwestora. 3) Monta zasobnika c. w. u. o poj. 300 litr闚. 4) Monta naczy wzbiorczych. 5) Monta stacji uzdatniania wody. 6) Monta nowego uk豉du pompowego. 7) Monta kompletnego systemu kominowego z czopuchem. 8) Wpi璚ie pieca do istniej帷ego systemu c. o. 9) demonta i powt鏎ny monta zewn皻rznych drzwi wej軼iowych do kot這wni, roboty rozbi鏎kowe i odtworzenie umo磧iwiaj帷e transport nowego kot豉 do kot這wni.
Przedmiot zam闚ienia obejmuje r闚nie dostarczenie wszystkich niezb璠nych materia堯w i urz康ze (z wy陰czeniem kot豉 grzewczego). Uwaga: Pozwolenie nr 347/2021/A Wielkopolskiego Wojew鏚zkiego Konserwatora Zabytk闚 w pkt. 2.1 okre郵a obowi您ek kierowania robotami budowlanymi przez osoby spe軟iaj帷e wymagania, o kt鏎ych mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytk闚 i opiece nad zabytkami, tj. robotami budowlanymi kieruje przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, kt鏎a posiada uprawnienia budowlane okre郵one przepisami Prawa budowlanego oraz kt鏎a przez co najmniej 18 miesi璚y bra豉 udzia w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum b璠帷ego instytucj kultury. 2. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia, zakres rob鏒 i spos鏏 ich wykonania jest opisany w przedmiarach rob鏒 (Za陰cznik nr 6 do Zaproszenia), w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 „STWIOR” (Za陰cznik nr 7 do Zaproszenia) oraz projekcie budowlanym (Za陰cznik nr 8 do Zaproszenia).

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kot堯w

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 238620 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 238620 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 238620 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: 字edni przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: GIERA IN玆NIERIA 吐ODOWISKA Mateusz Giera

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 697 – 21 – 91 – 663

7.3.3) Ulica: ul. Okr篹na 7

7.3.4) Miejscowo嗆: Lasocice

7.3.5) Kod pocztowy: 64-100

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 238620 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-17 do 2022-01-30

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.