eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie, km 9+380 - 13+125 - roboty przygotowawcze w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz usunięcia drzew i krzewówOgłoszenie z dnia 2023-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie, km 9+380 – 13+125 – roboty przygotowawcze w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz usunięcia drzew i krzewów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191687276

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mostowa 11A

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-778

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdwgdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-gdansk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie, km 9+380 – 13+125 – roboty przygotowawcze w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz usunięcia drzew i krzewów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5a93e3b-6b1b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00020411

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021798/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.55 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie, km 9+380 – 13+125 –roboty przygotowawcze w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz usunięcia drzew i krzewów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456352/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 65/DZS/2022/TP/WRI

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 18754902,25 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 201889,86 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania są roboty przygotowawcze dla wszystkich 3 etapów inwestycji (Etap 1: km 9+380 - 10+490, Etap 2: km 10+490 - 12+170, Etap 3: km 12+170 – 13+125).
Zakres prac:
- wyznaczenie i zastabilizowanie granic pasa drogowego,
- wytyczenie osi jezdni co 50 m oraz w jej punktach charakterystycznych,
- oznaczenie w terenie drzew przeznaczonych do wycinki,
- inwentaryzacji terenu w granicach pasa drogowego oraz dróg poprzecznych w granicach opracowania - 3 przekroje na 100
m oraz w punktach charakterystycznych.
- wykonanie wycinki drzew oraz krzewów kolidujących z realizacją przedsięwzięcia.
Zamówienie obejmuje karczowanie tylko tych karp, których usunięcie nie zagraża uszkodzeniem konstrukcji jedni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

71355000-1 - Usługi pomiarowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 173411,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 338344,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 173411,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BK-INVEST Bartosz Korkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 22194168

7.3.3) Ulica: Głuche 16b

7.3.4) Miejscowość: Skórcz

7.3.5) Kod pocztowy: 83-220

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 173411,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-03-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.