eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Manowo › Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo - Gąski oraz 3544Z Kiszkowo - Gąski w Powiecie KoszalińskimOgłoszenie z dnia 2023-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo – Gąski oraz 3544Z Kiszkowo – Gąski w Powiecie Koszalińskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330960575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cisowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Manowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-015

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943407276

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@powiat.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.powiat.koszalin.ibip.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_koszalin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie i administrowanie drogami w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy , modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo – Gąski oraz 3544Z Kiszkowo – Gąski w Powiecie Koszalińskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c480a391-75f7-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00019976

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008234/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo - Gąski oraz 3544Z Kiszkowo - Gąski w Powiecie Koszalińskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00480679

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD 261.34.2022.GBP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane stanowiące przebudowę dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo –Gąski oraz 3544Z Kiszkowo – Gąski w Powiecie Koszalińskim na łącznej długości 7,8 km
Zakres robót do wykonania ujęto w pięciu dokumentacjach charakteryzujących zaprojektowane rozwiązania i konstrukcje dla poszczególnych odcinków.
Podstawowy zakres robót obejmuje:
Odcinek I
(droga powiatowa nr 3544Z Kiszkowo – Gąski, odcinek o długości 1,27 km)
a)przebudowę jezdni wraz z jej częściowym poszerzeniem,
b)budowę ciągu pieszego z kostki betonowej,
c)przebudowę zjazdów,
d)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania,
Odcinek II
(drogi powiatowe nr 3504Z i 3544Z w m. Gąski o długości 1,78 km)
a)przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem,
b)wykonanie ronda o średnicy 10m. z wyspą z bruku,
c)budowę ciągu pieszorowerowego,
d)budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego,
e)budowę spowolnień ruchu z kostki betonowej,
f)remont kanalizacji deszczowej,
g)przebudowę zjazdów,
h)wykonanie poboczy ziemnych oraz z kruszywa,
i)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania,
Odcinek III
(droga powiatowa nr 3504Z Sarbinowo –Gąski o długości ok.3,35 km)
a)wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz warstwy wiążącej i ścieralnej,
b)wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu
c)przebudowę przepustów,
d)remont istniejącej kanalizacji deszczowej,
e) przebudowę chodnika w ciągu drogi,
f) przebudowę zatoki autobusowej
g) wykonanie wymaganego przepisami oznakowania

Odcinek IV
( drogi powiatowe nr 3506Z i 3504Z w m. Sarbinowo o długości 1,00 km)
a)przebudowę jezdni wraz z jej częściowym poszerzeniem,
b)budowę ciągu pieszego z kostki betonowej,
c)budowę kanalizacji deszczowej,
d)budowę utwardzonego pobocza z kostki betonowej,
e)przebudowę zjazdów,
f)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania,


Odcinek V
(droga powiatowa nr 3504Z w m . Mielenko o długości 0,42 km
a)przebudowę jezdni wraz z jej częściowym poszerzeniem
b)budowę chodnika z kostki betonowej,
c)przebudowę zjazdów,
d)budowę kanalizacji deszczowej,
e)budowę oświetlenia drogi,
f)wykonanie poboczy,
g)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania,
3.Roboty prowadzone będą zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem tymczasowej organizacji ruchu. Projekt winien zawierać wymagane przepisami uzgodnienia. Koszty opracowania projektu ponosi Wykonawca.
4.Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące odpowiednio załączniki nr 8,9 i 10 do SWZ.
Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 16.780.000,00 PLN natomiast oferta z najniższą ceną złożona przez ONDE S.A. ul. Wapienna 40, 87 – 100 Toruń opiewa na kwotę 25.574.768,47 PLN.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25574768,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 25840000,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.