eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Przeprowadzenie kursów w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B na terenie miasta Opola dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu.Ogłoszenie z dnia 2022-01-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie kursów w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B na terenie miasta Opola dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000743050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Edmunda Osmańczyka 22

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-027

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 0774543850

1.5.8.) Numer faksu: 0 774543850

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsm.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsm.opole.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie kursów w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B na terenie miasta Opola dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c54ba8d-7529-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00019686

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018734/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kurs prawa jazdy kat. B dla uczniów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 7.2 Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
3) poczty elektronicznej sekretariat@zsm.opole.pl
z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
7.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności:
1) w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym e-dowodem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Podano w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Podano w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSM.SEK.392.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 220000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1. Kurs w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B na terenie miasta Opola dla max. 20 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu - grupa 1.
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ (tj.: Projektowanych postanowieniach umowy).

4.2.5.) Wartość części: 44000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

min. 10 a max 20 kursantów

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena waga 60/100 pkt.
2. Doświadczenie instruktora/ów waga 40/100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie instruktora/ów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2. Kurs w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B na terenie miasta Opola dla max. 20 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu - grupa 2.
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ (tj.: Projektowanych postanowieniach umowy).

4.2.5.) Wartość części: 44000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

min. 10 a max. 20 kursantów

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena waga 60/100 pkt.
2. Doświadczenie instruktora/ów waga 40/100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie instruktora/ów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3. Kurs w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B na terenie miasta Opola dla max. 20 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu - grupa 3.
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ (tj.: Projektowanych postanowieniach umowy).

4.2.5.) Wartość części: 44000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

min. 10 a max. 20 kursantów

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena waga 60/100 pkt.
2. Doświadczenie instruktora/ów waga 40/100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie instruktora/ów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4. Kurs w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B na terenie miasta Opola dla max. 20 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu - grupa 4.
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ (tj.: Projektowanych postanowieniach umowy).

4.2.5.) Wartość części: 44000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

min. 10 a max. 20 kursantów

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena waga 60/100 pkt.
2. Doświadczenie instruktora/ów waga 40/100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie instruktora/ów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5. Kurs w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B na terenie miasta Opola dla max. 20 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu - grupa 5.
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ (tj.: Projektowanych postanowieniach umowy).

4.2.5.) Wartość części: 44000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

min. 10 a max. 20 kursantów

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena waga 60/100 pkt.
2. Doświadczenie instruktora/ów waga 40/100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie instruktora/ów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.: o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 05.07.2021r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 poz. 1212 z późn. zm.) tj.: są wpisani do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, każdy z konsorcjantów musi spełniać powyższy warunek.

5.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł.

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, uczestnicy konsorcjum muszą łącznie spełnić powyższy warunek.

Ze względu na fakt, iż kursy w każdej części mogą być prowadzone w tym samym czasie nie dopuszcza się powtarzalności jednej polisy spełniającej w minimalnym zakresie ww. warunek w więcej niż jednej części.

5.2.4 zdolności zawodowej: tj.: warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował do realizacji zamówienia w danej części, na którą składa swoją ofertę min. 1 osobą z uprawnieniami do prowadzenia zajęć z nauki jazdy w kat. B, posiadającą doświadczenie zdobyte w okresie ostatniego roku przed terminem złożenia oferty,
w należytym przeszkoleniu min. 20 osób/kursantów w kat. B. Przez należyte przeszkolenie oznacza zdanie egzaminu zewnętrznego - państwowego przez kursanta za pierwszym podejściem (dot. egzaminu teoretycznego i egzaminu z jazdy - łącznie oba za pierwszym podejściem).

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, przynajmniej jeden uczestnik konsorcjum musi spełnić powyższy warunek.

Ze względu na fakt, iż kursy w każdej części mogą być prowadzone w tym samym czasie nie dopuszcza się powtarzalności jednej osoby/instruktora/instruktorki w więcej niż jednej części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:
6.4 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych tj.:

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
6.4.3 oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór w zał. nr 6 do SWZ).

6.5 Forma dokumentów: Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ i rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym e-dowodem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca składa wraz z ofertą:
6.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.2 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, oraz będzie badał, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
6.3 w przypadku konsorcjum, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ).

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:
6.4 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych tj.:

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
6.4.1 zaświadczenie potwierdzające wpis Wykonawcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców z numerem ewidencyjny nadanym przez Starostę.
6.4.2 dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Podano bezpośrednio przy warunkach i dokumentach

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na obszerność treści podano w zal. nr 3 do SWZ w Istotnych postanowieniach umowy w szczególności w §8.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-25 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-25 17:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.