eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kozienice › Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego 6x4 z zamontowaną wywrotką.Ogłoszenie z dnia 2022-01-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego 6x4 z zamontowaną wywrotką.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141511694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Kozienice

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-900

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@kgkkozienice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kgkkozienice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego 6x4 z zamontowaną wywrotką.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0074315-751f-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00019296

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.kgkkozienice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne
1.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej (biuro@kgkkozienice.pl) na zasadach określonych poniżej.
1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP, Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do ,,Formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do ,,Formularza do komunikacji”.
1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
1.5 Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPOrtalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
1.6 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych ,, Formularzy do: złożenia i wycofania oferty” oraz do ,, Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB
1.7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
1.8. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie można na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję ,, Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki ,,Postępowania”. Jest ono dostępne również na stronie internetowej Zamawiającego.
1.9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w innych sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
3. Sposób komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – nie dotyczy składania ofert.
3.1 W postępowaniu korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mniniPortal (,,Formularz do komunikacji”). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
3.2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
3.3. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów za pomocą poczty elektronicznej na adres email: biuro@kgkkozienice.pl
3.4 We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wy-konawca posługują się numerem ogłoszenia (BZP) i/lub numerem referencyjnym postępowa-nia.
3.5. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych ko-pii dokumentów musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków ko-munikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w spra-wie przedmiotowych środków dowodowych ora innych dokumentów lub oświadczeń jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.,
ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: bodo.rado@gmail.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w celu archiwizacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”, a także podmiotom
przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5
lat , albo 15 w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia
roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te
dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane , jako najkorzystniejsze
(nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także, na warunkach
określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania
danych , ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub
odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZIOŚiO.280.2.2022.KZP.P.DB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego 6x4 z zamontowaną wywrotką, zwana dalej przedmiotem leasingu.
2. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego:
a) Zamawiający określa jako wiążący sposób finansowania zamówienia leasing operacyjny (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 1800 z późn. zm.)
b) umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na 60 miesięcy - okres spłaty rat leasingowych,
c) oprocentowanie w okresie leasingu zmienne oparte na stawce WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych (1M) z dnia 24.01.2022 r.; wartość rat leasingowych ustalonych w PLN będzie zmienna i raty będą ulegały zmianie wraz ze zmianą stopy bazowej WIBOR 1M z okresu nie wcześniejszego niż 14 dnia przed datą wystawienia faktury VAT lub średnim z miesiąca poprzedzającego wystawienie faktury VAT lub z pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca, za który jest generowana rata leasingowa,
d) raty leasingowe: 59 rat leasingowych. Raty leasingowe ustalone ze zmiennym oprocentowaniem, płatne co miesiąc, w terminie określonym w harmonogramie opłat leasingowych,
e) opłata inicjalna / wstępna 10% - wartości netto przedmiotu leasingu. Opłata inicjalna zostanie uiszczona po protokolarnym odbiorze przedmiotu leasingu przez Zamawiającego, w terminie zgodnym z treścią harmonogramu opłat leasingowych.
f) opłata końcowa 1% - wartości netto przedmiotu leasingu,
g) nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów,
h) wykup przedmiotu leasingu za opłatę końcową / ostatnią ratę leasingową / wartość resztową, po uregulowaniu przez Zamawiającego należności z umowy leasingu,
i) waluta leasingu – PLN,
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu,
k) odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje Wykonawca (Leasingodawca),
l) pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy oraz postanowienia Kodeksu cywilnego.
3) Specyfikacja techniczna - opis pojazdu zawarty w treści SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34134000-5 - Ciężarówki z platformami płaskimi i wywrotki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34100000-8 - Pojazdy silnikowe

34130000-7 - Pojazdy silnikowe do transportu towarów

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk oświadczenia wg Załącznika nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulujący współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z ustawą Pzp przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
• zmiany będące następstwem działania organów administracji, przepisów prawa w szczególności: a) zmiana stawki podatku VAT,
• zmiana oznaczenia danych stron umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.