eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryki › "Doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na galerię sztuki i pracownię plastyczną"Ogłoszenie z dnia 2022-01-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na galerię sztuki i
pracownię plastyczną”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYKI

1.3.) Oddział zamawiającego: w imieniu której działa Burmistrz Ryk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karola Wojtyły 29

1.5.2.) Miejscowość: Ryki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 8657110

1.5.8.) Numer faksu: 81 8657 111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ryki@ryki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ryki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Ryki

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020121

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Karola Wojtyły 29

1.11.4.) Miejscowość: Ryki

1.11.5.) Kod pocztowy: 08-500

1.11.6.) Województwo: lubelskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: ryki@ryki.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.ryki.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na galerię sztuki i
pracownię plastyczną”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5bf0f063-7521-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00019222

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamawiający informuje, iż Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01278-6935-UM0312643/20.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: ryki@ryki.pl Adres strony internetowej:
https://umryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=343

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
ePUAPu,dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Pan Jakub Zaręba, tel. +48 608044391, email: Jakub.zareba@ryki.pl 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do„Formularza do komunikacji”. 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym
z dostępem do sieci Internet.Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,- oznaczenia czasu odbioru danych –
miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do
setnej części sekundy,-integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem
standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do
Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia
Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym
dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie
doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:-
Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,- Mozilla Firefox od wersji 15,- Google Chrome od wersji 20.5.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. 6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem. 7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 8. Ofertę składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pozostałe wymagania techniczne i
organizacyjne znajdują się w Rozdziale 11 SWZ postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych
osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;2)
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na galerię sztuki i
pracownię plastyczną” prowadzonym w trybie podstawowym; 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe
Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;5) obowiązek podania przez Wykonawcę
danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych
osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;7) Wykonawca posiada:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych dotyczących Wykonawcy;na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych
osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza
integralności protokołu oraz jego załączników;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
RODO;8) Wykonawcy nie przysługuje:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W
przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.Wystąpienie z żądaniem, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.W przypadku
danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych,
prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania
skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 zamówienia – „Dostawa sprzętu multimedialnego oraz
oprogramowania”, której zakres rzeczowy obejmuje m.in.:
a) dostawę fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem
dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla
przeprowadzenia testów poprawnej pracy, pochodzących z oficjalnych
kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności
realizację uprawnień gwarancyjnych wyposażenia:
- rzutnik 1 szt.,
- ekran projekcyjny - 1 szt.,
- laptop - 1 szt., aparat fotograficzny - 1 szt.,
- oprogramowanie graficzne - 1 licencja
wraz z transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, złożeniem,
skręceniem, podłączeniem, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
b) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z
przedmiotem zamówienia,
c) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w
języku polskim (jeżeli dotyczy),
c) dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych
wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do
prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd. (jeżeli są
wymagane do prawidłowego działania produktu)

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30191200-6 - Rzutniki do przezroczy

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

48322000-1 - Pakiety oprogramowania graficznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60%, Długość okresu gwarancji jakości
producenta - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości producenta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 zamówienia – „Wyposażenie pracowni plastycznej”, której zakres
rzeczowy obejmuje m.in.:
a) dostawę fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla
przeprowadzenia testów poprawnej pracy, pochodzących z oficjalnych
kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności
realizację uprawnień gwarancyjnych wyposażenia:
- rama aluminiowa - 30 szt.,
- system wystawienniczy - 1 komplet,
- sztalugi - 10 szt.,
- komplet lamp studyjnych - 2 zestawy,
- stolik AV pod projektor - 1 szt.,
- prasa do grafiki - 1 szt.,
- mata do cięcia - 1 szt.,
- suszarka metalowa - 1 szt.,
- zestaw mebli - 1 komplet.,
- szafka plastyczna na kółkach - 1 szt.,
- stół z basenem jednokomorowym - 1 szt.,
- odstojnik do gipsu - 1 szt.,
- wałek do linorytu - 2 szt.,
- dłuta do drzeworytu i linorytu - 20 szt.,
- nóż do passe-partout - 1 szt.,
- farba graficzna - 1 szt.,
- płyty do linorytu - 20 szt.,
- papier do grafiki - 25 szt.,
- kuweta do papieru - 1 szt.,
- gilotyna do papieru - 1 szt.,
- zestaw kubików ekspozycyjnych z plexi mlecznej z podświetleniem led - 1 zestaw.
wraz z transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, złożeniem,
skręceniem, podłączeniem, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
b) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z
przedmiotem zamówienia,
c) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w
języku polskim (jeżeli dotyczy),
d) dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych
wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do
prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd. (jeżeli są
wymagane do prawidłowego działania produktu)

4.2.6.) Główny kod CPV: 39298200-9 - Ramki do obrazków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

30191130-4 - Podkładki z klipsem

30195912-8 - Sztalugi do tablic do pisania

31521200-6 - Lampy stojące

32351300-1 - Akcesoria do urządzeń audio

33682000-4 - Płyty gumowe

38653300-0 - Aparatura i sprzęt do wywoływania filmów

39130000-2 - Meble biurowe

39133000-3 - Zestawy wystawowe

39154100-7 - Szafki wystawowe

39241130-3 - Noże specjalistyczne

39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny

42962200-9 - Prasa drukarska

44316400-2 - Drobne artykuły metalowe

44512100-3 - Dłuta

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60%, Długość okresu gwarancji jakości
producenta - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości producenta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
to potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia w postępowaniu.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie
zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu
zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy
i terminu płatności a także wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w szczególności
w przypadku:
1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność
dokonania zmian w umowie,
2) w wyniku wstrzymania realizacji zamówienia przez zamawiającego na czas
wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz (zmiana terminu
wykonania o czas trwania uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz);
3) w wyniku braku możliwości dostawy i montażu urządzenia na skutek trwania
robót budowlanych lub innych prac prowadzonych przez inny podmiot w sposób
uniemożliwiający dokonanie dostawy lub montażu
4) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie
obowiązującego prawa w tym zakresie,
5) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy
administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej,
jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania
jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania
przedmiotu niniejszej umowy (zmiana terminu wykonania o czas trwania
przeszkody);
6) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą
każdej ze stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które
zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w
szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych
(zmiana terminu wykonania o czas trwania przeszkody);,
7) W przypadku, kiedy konieczność zmiany umowy spowodowana jest
okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie
mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie.
8) wstrzymania realizacji umowy przez zamawiającego na czas przeprowadzenia
przez zamawiającego lub podmiot upoważniony kontroli jakości i sposobu
realizacji umowy (zmiana terminu wykonania o czas trwania przeszkody);
9) wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowany sprzęt został wycofany ze
sprzedaży lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku
polskim (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na
rynku polskim). Wykonawca musi wykazać, że dochował należytej staranności i
posiadał zapewnienie o dostępności oferowanego urządzenia podczas składania
oferty w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i
dostarczenia innego sprzętu pod warunkiem, że funkcjonalność i wydajność
sprzętu nie będzie gorsza niż sprzętu zaoferowanego, a cena urządzenia nie
ulegnie zmianie. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę
oferowanego sprzętu.
W opisanych przypadkach zmianie ulec mogą odpowiednio zakres rzeczowy
przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu
zamówienia, termin płatności, zasady rozliczeń (o ile zmiana zasad rozliczeń nie
spowoduje konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w
większej kwocie), sposób realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zmiana
materiałów lub technologii wykonania zamówienia.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
5. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia
wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki
NIP: 5060112975, REGON: 360184573
Zamawiający na podstawie art. 37 ust. 2 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) powierzył pomocnicze działania
zakupowe Gminie Ryki. Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy Gmina Ryki w niniejszym
postępowaniu działa jako Pełnomocnik Zamawiającego.

Dane Pełnomocnika Zamawiającego:
Gmina Ryki
ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, woj. lubelskie
NIP: 5060072359, REGON: 431020121
nr telefonu (81) 865 71 10, nr faksu (81) 865 71 11
Godziny urzędowania Urzędu Miejskiego w Rykach:
poniedziałek - piątek: godz. 7.30 – 15.30
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /umryki/SkrytkaESP znajdująca się na platformie
ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
Poczta elektroniczna [e-mail]: ryki@ryki.pl
Strona internetowa zamawiającego [URL]: https://www.ryki.pl/pl/
Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane będą
zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]:
https://umryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.