eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rymanów-Zdrój › Świadczenie usług transportowych na potrzeby Zakładu Produkcji Wód .Ogłoszenie z dnia 2022-01-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług transportowych na potrzeby Zakładu Produkcji Wód .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000872059

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zdrojowa 48

1.5.2.) Miejscowość: Rymanów-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-481

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134357401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka akcyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportowych na potrzeby Zakładu Produkcji Wód .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a3eb749-751f-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00019192

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-uslugi/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (wyłącznie pomocne przy składaniu ofert), ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (formularz do komunikacji) oraz poczty
elektronicznej – e-mail : zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy do komunikacji. W przypadku składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, drogą elektroniczną na adres poczty e-mail zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl, Wykonawca może je składać na swoich formularzach (nie jest konieczne złożenie podpisu elektronicznego na tym dokumencie).
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Dane postępowanie poza SWZ można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań, klikając wcześniej opcję "Dla Wykonawców"lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że: 1 Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.2Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych którym jest dr Iwona Olejnik- Prezes Zarządu: adres
email: biuro@uzdrowiskorymanow.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego : Uzdrowisko Rymanów S.A.,ul. Zdrojowa 48, 38- 481 Rymanów Zdrój 3 Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiają-cym, w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.2019 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp. 4 W razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania
umowy tj.zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. 5 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowa nia(komisja przetargowa) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji; 6 Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres
niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 7 obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 8 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób automatyzowany. 9 Prawa osób których dane są
przetwarzane:• prawo dostępu do danych osobowych;• prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego); 10 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;11 nie przysługuje Pani/Panu:• prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych
osobowych;• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy 12 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pa-ni/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (ograniczenia stosowania): obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 9 Prawa osób których dane są przetwarzane:• prawo
dostępu do danych osobowych;• prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)• prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy; nie przysługuje Pani/Panu:• prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych;• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pa-ni/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EP-01/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych na potrzeby ZPW w zakresie pakietu nr 1.Wymagane przez zamawiającego parametry i wyposażenie samochodu oraz przewidywana ilość kilometrów w okresie obowiązywania umowy została opisana w załączniku nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego
znaczeniem:
Lp. Nazwa kryterium Waga%
1. CENA OFERTY BRUTTO 95 %
2. TERMIN PŁATNOŚCI 5%
Kryterium „Cena”:
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie
z poniższym wzorem(kryterium nr1):
C = Cmin/Co x 95
C – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena”
Cmin – najniższa cena oferty
Co – cena oferty badanej
Kryterium „Termin płatności”:
Ocenie będzie podlegać termin płatności zaoferowany przez Wykonawców w Formularzu ofertowym ,który nie może być krótszy niż 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, za każdy okres rozliczeniowy. W przypadku zaoferowania terminu płatności krótszego niż 30 dni, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art.226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 45 dni,
Zamawiający przyjmie że zaoferowano termin płatności wynoszący 45 dni. W przypadku braku wpisu w miejscu przeznaczonym na zadeklarowanie proponowanego terminu płatności, Zamawiający przyjmie, że zaoferowano termin płatności w ilości 30 dni.
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie z poniższym wzorem (kryterium nr 2)
T = Tn/Tmax x 5
T – ilość otrzymanych punktów za kryterium „termin płatności”
Tn – liczba dni płatności zaoferowanych przez danego oferenta
Tmax – maksymalna ilość dnia płatności zaoferowana przez oferenta
Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zawszystkie kryteria łącznie:
Σ = C + T
Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo. Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została
poprawiona. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która z punktu widzenia kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu uzyska największą liczbę punków, udzielając zamówienie Wykonawcy, który je złożył.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych na potrzeby ZPW w zakresie pakietu nr 2. Wymagane przez zamawiającego parametry i wyposażenie samochodu oraz przewidywana ilość kilometrów w okresie obowiązywania umowy została opisana w załączniku nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego
znaczeniem:
Lp. Nazwa kryterium Waga%
1. CENA OFERTY BRUTTO 95 %
2. TERMIN PŁATNOŚCI 5%
Kryterium „Cena”:
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie z poniższym wzorem(kryterium nr1):
C = Cmin/Co x 95
C – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena”
Cmin – najniższa cena oferty
Co – cena oferty badanej
Kryterium „Termin płatności”:
Ocenie będzie podlegać termin płatności zaoferowany przez Wykonawców w Formularzu ofertowym ,który nie może być krótszy niż 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, za każdy okres rozliczeniowy. W przypadku zaoferowania terminu płatności krótszego niż 30 dni, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art.226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 45 dni,
Zamawiający przyjmie że zaoferowano termin płatności wynoszący 45 dni. W przypadku braku wpisu w miejscu przeznaczonym na zadeklarowanie proponowanego terminu płatności, Zamawiający przyjmie, że zaoferowano termin płatności w ilości 30 dni. Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie
z poniższym wzorem (kryterium nr 2)
T = Tn/Tmax x 5
T – ilość otrzymanych punktów za kryterium „termin płatności”
Tn – liczba dni płatności zaoferowanych przez danego oferenta
Tmax – maksymalna ilość dnia płatności zaoferowana przez oferenta
Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zawszystkie kryteria łącznie:
Σ = C + T
Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo. Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą, która z punktu widzenia kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu uzyska największą liczbę punków, udzielając zamówienie Wykonawcy, który je złożył.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych na potrzeby ZPW w zakresie pakietu nr 3.Wymagane przez zamawiającego parametry i wyposażenie samochodu oraz przewidywana ilość kilometrów w okresie obowiązywania umowy została opisana w załączniku nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego
znaczeniem:
Lp. Nazwa kryterium Waga%
1. CENA OFERTY BRUTTO 95 %
2. TERMIN PŁATNOŚCI 5%
Kryterium „Cena”:
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie z poniższym wzorem(kryterium nr1):
C = Cmin/Co x 95
C – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena”
Cmin – najniższa cena oferty
Co – cena oferty badanej
Kryterium „Termin płatności”:
Ocenie będzie podlegać termin płatności zaoferowany przez Wykonawców w Formularzu ofertowym ,który nie może być krótszy niż 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, za każdy okres rozliczeniowy. W przypadku zaoferowania terminu płatności krótszego niż 30 dni, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art.226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 45 dni,
Zamawiający przyjmie że zaoferowano termin płatności wynoszący 45 dni. W przypadku braku wpisu w miejscu przeznaczonym na zadeklarowanie proponowanego terminu płatności, Zamawiający przyjmie, że zaoferowano termin płatności w ilości 30 dni. Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie
z poniższym wzorem (kryterium nr 2)
T = Tn/Tmax x 5
T – ilość otrzymanych punktów za kryterium „termin płatności”
Tn – liczba dni płatności zaoferowanych przez danego oferenta
Tmax – maksymalna ilość dnia płatności zaoferowana przez oferenta
Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zawszystkie kryteria łącznie:
Σ = C + T
Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo. Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą, która z punktu widzenia kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu uzyska największą liczbę punków, udzielając zamówienie Wykonawcy, który je złożył.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Przed dokonaniem wyboru ofert/y, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w poszczególnych pakietach, do złożenia Zamawiającemu kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu/pojazdów, którymi Wykonawcy wykonywać będą usługi
transportowe. Złożone dokumenty muszą zostać potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Zamawiający przed podpisaniem umowy, na podstawie ww. dokumentów dokona sprawdzenia, czy oferowane pojazdy spełniają wymagania, pod względem ładowności i powierzchni skrzyni ładunkowej. W przypadku stwierdzenia, że pojazd nie spełnia wymagań, Zamawiający dokona odrzucenia oferty, w której zaoferowano dany pojazd.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-25 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy składać na skrytkę Zamawiającego na portalu e-puap( https://epuap.gov.pl/wps/portal) :/uzdrowisko_rymanow/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-25 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.