eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › "Remonty kanalizacji deszczowej na terenie Piekar Śląskich w roku 2022".Ogłoszenie z dnia 2022-01-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Remonty kanalizacji deszczowej na terenie Piekar Śląskich w roku 2022".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piekary Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255418

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bytomska 84

1.5.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-940

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@piekary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piekary.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Remonty kanalizacji deszczowej na terenie Piekar Śląskich w roku 2022".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23b5e3a2-746e-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00017566

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/16938/summary

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj:
1) poprzez Platformę przetargową pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ (zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego
postępowania
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: bzp@piekary.pl oraz adresy e mail Wykonawców podane w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres(adresy) wskazany w formularzu ofertowym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej.
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty, zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przysyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.
9. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
10. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411, adres e-mail: um@piekary.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem – e-mal: dane.osobowe@piekary.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Celem zbierania danych jest : prowadzenie procedury przetargowej, w wyniku której zostanie wybrany wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z postanowieniami ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym.
6. Pani/Pana dane będą ujawniane i upubliczniane zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 oraz art. 253 ust. 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r., a ponadto udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu, lub kurierowi w celu przekazania korespondencji papierowej, a także podmiotom przetwarzającym :
- LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat - dokumentacja zamówień publicznych, 10 lat - umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na inne przepisy prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271-6/IG/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Ręczne lub mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 3 cm wraz z docięciem krawędzi, odwozem na odległość do 20km i utylizacją
2.Ręczne lub mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych dodatek za każdy dalszy 1 cm wraz z docięciem krawędzi, odwozem na odległość do 20km i utylizacją
3. Ręczne lub mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm wraz z odwozem na odległość do 20km i utylizacją
4. Ręczne lub mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grubości wraz z odwozem na odległość do 20km i utylizacją
5. Rozebranie kostki betonowej (6 lub 8 cm) płytek 35 x 35 x 5, 50 x 50 x 7 i trylinki
6. Rozebranie krawężników na ławie betonowej wraz z odwozem na odległość do 20km i utylizacją
7. Rozebranie krawężników na ławie betonowej z segregacją, ułożeniem na paletach do odzysku z transportem na miejsce składowania do 20km
8. Rozebranie obrzeży 6 x 20 i 8 x 30 na podsypce cementowo – piaskowej z odwozem na odległość do 20km i utylizacją gruzu lub odwozem na miejsce składowania do 20 km
9. Ręczne roboty ziemne wraz z odwozem nadmiaru na odległość do 20km i utylizacją
10. Roboty ziemne koparkami w gr. kat.III wraz z odwozem nadmiaru na odległość do 20km i utylizacją
11. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego grubości 8 cm
12. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, dodatek za każdy następny 1 cm grubości
13. Ułożenie ręczne lub mechaniczne nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi z docięciem krawędzi, oczyszczeniem podłoża, odwozem rumoszu na odległość do 20km i utylizacją oraz skropieniem podłoża i zalaniem szwów
14. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną „na zimno” z wycięciem i oczyszczeniem uszkodzonych miejsc (powierzchnia do 2 m2) z załadunkiem, wywozem do 20 km i utylizacją rumoszu wraz z zalaniem szwów
15. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej (wszystkie grubości i rodzaje)
16. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej (wszystkie grubości i rodzaje) - materiał z odzysku
17. Ułożenie krawężnika betonowego 15 x 30 i 12 x 25 cm na ławie betonowej z oporem
18. Ułożenie krawężnika betonowego 15 x 30 i 12 x 25 cm na ławie betonowej z oporem materiał z odzysku
19. Ułożenie obrzeży betonowych (wszystkie grubości i rodzaje) na podsypce z wypełnieniem spoin
20. Ułożenie obrzeży betonowych (wszystkie grubości i rodzaje) na podsypce z wypełnieniem spoin, materiał z odzysku
21. Montaż włazu żeliwnego na studni rewizyjnej typ ciężki wraz z pierścieniem odciążającym i regulacją
22. Montaż pokrywy żelbetowej na studni rewizyjnej średnice od 800 do 1200 mm
23. Montaż wpustu żeliwnego wraz z pierścieniem odciążającym i regulacją
24. Montaż kraty żelbetowej
25.Kanały z rur PVC łączonych na wcisk Ø160 do Ø200 mm głębokość wykopu do 3,0 m wraz z obsypką i zasypką oraz wykopem i zasypaniem wykopu
26. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk Ø 250 do Ø 315 mm głębokość wykopu do 3,0 m wraz z obsypką i zasypką oraz wykopem i zasypaniem wykopu
27. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk od Ø400 do Ø600 mm głębokość wykopu do 3,0 m wraz z obsypką i zasypką oraz wykopem i zasypaniem wykopu
28. Wykonanie studzienki rewizyjnej średnicy Ø425 głębokość wykopu do 3,0 m wraz z obsypką i zasypką oraz wykopem i zasypaniem wykopu
29. Wykonanie studni rewizyjnej średnice od Ø800 do 1200 mm wraz z zabudowaniem pierścienia odciążającego, regulacją, wykopem i zasypaniem wykopu
30. Wykonanie nowej studni rewizyjnej średnice od Ø800 do 1200 mm lub jej remont wraz z zabudowaniem pierścienia odciążającego, regulacją, wykopem i zasypaniem wykopu bez kosztu włazu żeliwnego
31. Wykonanie studzienki ściekowej ulicznej wraz z zabudowaniem pierścienia odciążającego, regulacją, wykopem i zasypaniem wykopu
32. Wykonanie nowej studzienki ściekowej ulicznej lub jej remont wraz z zabudowaniem pierścienia odciążającego, regulacją, wykopem i zasypaniem wykopu bez kosztu wpustu żeliwnego
33. Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, wraz z wykopem i zasypaniem wykopu bez kosztu wpustu żeliwnego
34. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych (studni rewizyjnej) średnice od Ø800 do 1200 mm wraz z zabudowaniem pierścienia odciążającego, wykopem i zasypaniem wykopu bez kosztu włazu żeliwnego
35. Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
36. Umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi o wym. 60x40 cm lub płytami drogowymi o wym. około 100x75 cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni betonom lub humusem i obsianie trawą. Płyta kotwiona na podsypce piaskowej lub cementowo - piaskowej
gr. min.5 cm Roboty wykonywane będą każdorazowo na podstawie zlecenia określającego przedmiot, zakres robót i termin ich wykonania. Ponadto wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy będzie zobowiązany do awaryjnego zabezpieczenia miejsc awarii i przystąpienia do wykonania robót
awaryjnych. Zamawiający zastrzega, że ilości wskazanych robót w przedmiarze robót stanowią ilości szacowane, a ich faktycznie zlecony zakres może być inny w związku z występującymi awariami, warunkami atmosferycznymi lub warunkami występującymi w trakcie eksploatacji sieci
i urządzeń kanalizacji deszczowej - zgodnie z postanowieniami umowy i warunków przetargowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 u.p.z.p. zamawiający przewiduje powtórzenie podobnych usług jak dla zamówienia podstawowego zgodnych z przedmiotem zamówienia, a polegających na:
- zakres zamówienia: roboty rozbiórkowe; roboty przygotowawcze i roboty ziemne; roboty w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników; roboty drogowe związane z wykonaniem elementów krawędziowych tj. krawężniki, obrzeża; wprowadzenie elementów organizacji ruchu; roboty związane z
wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz z regulacją wysokościową studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych;
- warunki udzielenia zamówienia: w przypadku zwiększonej liczby awarii powodujących niedrożność kanalizacji deszczowej,
- szacunkową wartość tego zamówienia: 62 293.65 zł netto

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według przyjętych kryteriów
a) cena - waga: 60%
b) wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady - waga: 10%
c) skrócenie czasu na zabezpieczenie i oznakowanie miejsca awarii - waga: 15%
d) skrócenie czasu przystąpienia do robót awaryjnych - waga: 15%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie czasu na zabezpieczenie i oznakowanie miejsca awarii

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie czasu przystąpienia do robót awaryjnych

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 120 000,00 zł
3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
3.4.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy w tym okresie wykonał:
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej lub ogólnospławnej o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto;
lub
- co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie lub remontach sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej lub ogólnospławnej w ramach okresowego utrzymania tych sieci o łącznej wartości zadania nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto;
Zamawiający w obydwu przypadkach dopuszcza, aby wymagany zakres robót realizowany był odpowiednio w ramach maksymalnie 3 robót budowlanych lub maksymalnie 3 zadań, pod warunkiem osiągnięcia łącznej wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto dla trzech robót budowlanych lub trzech zadań.
3.4.2 dysponuje lub będzie dysponował:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na
dzień ich złożenia):
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.3
Dokument potwierdzając, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 120 000,00 zł
- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.1
wykaz robót budowlanych:
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej lub ogólnospławnej o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto;
lub
- co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie lub remontach sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej lub ogólnospławnej w ramach okresowego utrzymania tych sieci o łącznej wartości zadania nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto;
Zamawiający w obydwu przypadkach dopuszcza, aby wymagany zakres robót realizowany był odpowiednio w ramach maksymalnie 3 robót budowlanych lub maksymalnie 3 zadań, pod warunkiem osiągnięcia łącznej wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto dla trzech robót budowlanych lub
trzech zadań. wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.2.
wykaz osób:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć:
1) Kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej przekazane w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
2) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej),
3) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4) dostarczenia kosztorysów szczegółowych.
5) dostarczenie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę posiadanych uprawnień budowlanych wraz z aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego dla osób wskazanych w ofercie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. 12 SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału 12 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy zgodnie z zapisami §15 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/16938/summary

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości całkowitej ceny brutto oferty.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BANK POLSKI SA nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (zgodnie z postanowieniami umowy).
9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.
10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (zgodnie z postanowieniami umowy).

11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.