eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubicz Górny › Dowóz dzieci i uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz w formie sprzedaży biletów miesięcznych wraz zapewnieniem opieki podczas przewozów w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-01-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz dzieci i uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz w formie sprzedaży biletów miesięcznych wraz zapewnieniem opieki podczas przewozów w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 341254699

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piaskowa 23

1.5.2.) Miejscowość: Lubicz Górny

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-162

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 884-808-953

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oswiata@lubicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zeasip.lubicz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.zeasip.lubicz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci i uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz w formie sprzedaży biletów miesięcznych wraz zapewnieniem opieki podczas przewozów w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7e57ffa-6cb3-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00015974

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459772/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZEASiP.363.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 428750,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dowozie dzieci i uczniów do szkół
w formie sprzedaży biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki na terenie Gminy Lubicz w roku 2023 oraz na przewozach okazjonalnych wynikających w szczególności z uczestnictwa uczniów i dzieci w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz tematycznych, uroczystościach gminnych oraz w zawodach sportowych na terenie gminy Lubicz, powiatu toruńskiego i województwa kujawsko – pomorskiego oraz innych województw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie do składania ofert, tj., do dnia 05.12.2022 r. do godz. 09.00 wpłynęły 3 oferty. W toku badania ofert zmierzającym do wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zauważył niemożliwą do usunięcia wadę uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, o której mowa w art. 255 pkt 6 ustawy p.z.p. w opisie przedmiotu zamówienia, która mogła wpłynąć znacząco na określenie wartości całego zamówienia. Zamawiający w pkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia opisał przedmiot zamówienia, określając ilość uczniów korzystających z dowozu do szkoły na każdej z trzech tras, a także dzienną ilość
pokonywanych kilometrów na poszczególnych trasach. Wskazano, iż dzienna ilość pokonywanych kilometrów wynosi 573 km. Jednakże zauważono błąd polegający na nieuwzględnieniu dwóch kursów na trasie nr 1 oraz na jednego kursu na trasie nr 3. Różnica w ilości pokonywanych dziennie kilometrów przez Wykonawcę wynosi 60 km, w związku z czym przewidywany średni dzienny przebieg wynosi 633 km. W skali realizacji całego zamówienia różnica jest na poziomie około 12 000 km rocznie. Dokonanie opisu zamówienia w sposób sprzeczny z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych w związku z art. 16 pkt 1 tej ustawy stanowi niemożliwą do usunięcia wadę uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto w ocenie Zamawiającego nie ulega wątpliwości, że błędne wskazani średniego dziennego przebiegu kilometrów wykonywanego przez Wykonawcę mogło wpłynąć na prawidłowość skalkulowania i przygotowania oferty, w tym w szczególności na oferowaną
przez Wykonawców cenę wykonania przedmiotowego zamówienia. W związku
z czym Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 388620 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 555000 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.