eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgorzelec › "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Zgorzelec"Ogłoszenie z dnia 2023-01-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Zgorzelec”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zgorzelec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821368

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 70

1.5.2.) Miejscowość: Zgorzelec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-900

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757721411

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gmina.zgorzelec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gmina.zgorzelec.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/687895

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Zgorzelec”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be5e5378-64be-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00015935

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041065/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Zgorzelec”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00439035/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WO.271.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Zgorzelec w miejscowościach; Gronów, Białogórze, Tylice, Spytków, Kunów i Przesieczany.
Łącznie przebudowie będą podlegać drogi o łącznej długości 2 263 m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆI I został zawarty w dokumentacji projektowej dla każdej miejscowości, stanowiącej załączniki 7.1-7.7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.5.5.) Wartość części: 2158087,12 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trójca, dz.nr 1084, gmina Zgorzelec.
Przebudowa drogi polegać będzie na :
a) odtworzeniu pasa drogowego poprzez odcinkowe podebranie skarp,
b) wykonaniu koryta drogi o średniej głębokości 10 cm, na całej szerokości jezdni i poboczy, tj. 4 m,
c) wykonaniu warstwy dolnej podbudowy o gr. 10 cm z mieszanki bazaltowej 0-63 mm, szer. 4 m,
d) wykonaniu warstwy górnej podbudowy o gr. 10 cm z mieszanki bazaltowej 0-31,5 mm, szer. 4 m,
e) wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 3 m,
f) uformowaniu dwustronnych poboczy drogi szer. po 50 cm z destruktu asfaltowego (frezowiny) gr. 8 cm,
g) wykonaniu zjazdów i mijanki drogowej,
h) wykonaniu elementów odwodnienia poprzecznego drogi (ściek z kostki brukowej szer. 60 cm i dł. 7 mb w km 0+221 w poprzek drogi).
Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.
Powierzchnia zabudowy projektowanych elementów :
a) powierzchnia podbudowy tłuczniowej - 888,0 m2,
b) powierzchnia nawierzchni asfaltowej - 666,0 m2,
c) zjazdy drogowe - 19,0 m2,
d) powierzchnia poboczy - 222 m2,
e) powierzchnia ścieku – 4,2 m2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆI II został zawarty w dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki 7.7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 142265,87 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2597044,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3184684,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2597044,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Monika Droszcz

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ZOBUD Rafał Nowosza

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6161538601

7.3.3) Ulica: Prusa 30-32

7.3.4) Miejscowość: Zgorzelec

7.3.5) Kod pocztowy: 59-900

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2597044,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 168454,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 217468,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 168454,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Monika Droszcz

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ZOBUD Rafał Nowosza

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6161538601

7.3.3) Ulica: Prusa 30-32

7.3.4) Miejscowość: Zgorzelec

7.3.5) Kod pocztowy: 59-900

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 168454,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.