eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawy mleka i artykułów nabiałowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ŁodziOgłoszenie z dnia 2022-01-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy mleka i artykułów nabiałowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004345575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 102/102a

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-012

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42/685 43 47

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mops.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy mleka i artykułów nabiałowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d16be9c0-73e8-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00015671

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://mops.uml.lodz.pl/bip/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://mops.uml.lodz.pl/bip/
https://miniportal.uzp.gov.pl
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 14.2. SWZ),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa –
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi) oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e mail: zamowienia@mops.lodz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów
i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania
systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13
i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016
roku, s. 1) RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.
2. Obowiązek informacyjny Zamawiającego zawarty jest w załączniku nr 8 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek informacyjny Zamawiającego zawarty jest w
załączniku nr 8 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 229272,48 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia dostawa mleka i artykułów nabiałowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
5.2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
15 51 00 00 – 6 mleko i śmietana
15 54 00 00 - 5 produkty serowarskie
15 53 00 00 – 2 masło
5.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SWZ Pakiecie asortymentowo-cenowym.
5.4. Ilości podane w pakiecie asortymentowo-cenowym są ilościami szacunkowymi. Zamawiający dopuszcza prawo do dokonywania zmian co do ilości w ramach danego asortymentu w zależności od rzeczywistych potrzeb z zachowaniem wartości brutto zawartej umowy.
5.5. Dopuszcza się możliwość przesunięć ilości artykułów pomiędzy poszczególnymi asortymentami pakietu asortymentowo-cenowego w ramach wartości brutto zamówienia.
5.6. Miejscem realizacji dostaw przedmiotu zamówienia są niżej wymienione placówki:
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Sienkiewicza 79
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Tuwima 33/3u
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Borowa 6
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Fabryczna 19
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Grota – Roweckiego 30
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Lelewela 17
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. 1 -Maja 24/26
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Narutowicza 37
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Organizacji WIN 37
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Obywatelska 69
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Rojna 52
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Smetany 4
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Wrocławska 10
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Zbocze 2a
- Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi ul. Ćwiklińskiej 5a- do dnia 31.03.2022r. włącznie
- Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi ul. Rojna 18a
- Dzienny Dom „Senior Wigor” w Łodzi, ul. Senatorska 4
5.9. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15510000-6 - Mleko i śmietana

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15530000-2 - Masło

15540000-5 - Produkty serowarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty brutto w PLN (C) 60% 60 punktów
Termin dostawy do placówek Zamawiającego liczony od dnia zgłoszenia zapotrzebowania
(podany w dniach) 40% 40 punktów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich
kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po
przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie
zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy do placówek Zamawiającego liczony od dnia zgłoszenia zapotrzebowania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega
wykluczeniu w postępowaniu:
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4a-4b do SWZ
9.1.2.1.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym
mowa w pkt 9.1.2. SWZ (Załącznik
nr 4a do SWZ).
9.1.2.2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również
wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa
w pkt 9.1.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie (Załącznik nr 4a do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w celu wstępnego
potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu:
9.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
– zgodnie z Załącznikiem nr 3a-3b do SWZ.
9.1.1.1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w pkt 8.1.4 SWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie
w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt 9.1.1. SWZ (Załącznik nr 3a do SWZ).
9.1.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również
wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.1 SWZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 3a do SWZ).
9.1.1.3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, oświadczenie, o
którym mowa w pkt 9.1.1 SWZ składa każdy z tych podmiotów (Załącznik nr 3b do SWZ)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę
(Załącznik nr 6 do SWZ), –jeśli dotyczy.
numeracja zgodna z SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami muszą być podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty.
18.6. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w oryginale
w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97
§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowalnym podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona
przez upełnomocnionego.
18.7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z
której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przedmiot umowy dopuszczalna jest jedynie w przypadku zmiany stawki VAT, w tym przypadku dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie kwoty VAT, natomiast kwota wynagrodzenia brutto nie może ulec zwiększeniu.
2. Zmiana umowy dopuszczalna jest również w zakresie zmiany lokalizacji lub ilości punktów dostawy wynikających z likwidacji, przeniesienia lub połączenia Domów Dziennego Pobytu, o których mowa w §2 ust.1.
3. Zmiany umowy nie wymaga:
1) zmiana wskazanych w umowie osób nadzorujących realizację przedmiotu umowy,
2) zmiana danych teleadresowych stron,
3) zmiana danych rejestrowych stron.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają porozumienia stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje:
1. zawarcia umowy ramowej,
2. składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych,
3. przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej,
4. rozliczania w walutach obcych,
5. aukcji elektronicznej,
6. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
7. wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty,
8. udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji.
Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszące się do umowy są uregulowane we
wzorze umowy (Załączniku nr 5 do SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.