eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milanówek › Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: "Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku".Ogłoszenie z dnia 2021-03-09


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015295 z dnia 2021-03-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Milanówek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 45

1.5.2.) Miejscowość: Milanówek

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-822

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 758 30 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@milanowek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.milanowek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07a49d48-80d5-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015295

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003895/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://milanowek.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://milanowek.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zostały określone w rozdziale XV SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone wrozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przezWykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.Szczegółowe zapisy zawarto w rozdziale XXX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodniez art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ajeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okresprzechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowySzczegółowe zapisy zawarto w rozdziale XXX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.1.2021.JS.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia publicznego stanowi przebudowa targowiska miejskiego na terenie miasta Milanówka w formule ,,zaprojektuj i wybuduj''.Zakres obejmuje zaprojektowanie targowiska miejskiego, realizację prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonymi opracowaniami przygotowanymi na podstawie załączonego PFU, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obejmować będzie wykonanie targowiska miejskiego, zlokalizowanego na terenie działek nr. ew. 132 i 133, obręb 06-03, przy ulicy Piłsudskiego 14 w Milanówku pełnienie nadzoru autorskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45213112-1 - Roboty budowlane w zakresie obiektów handlowych

45213141-3 - Roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71314300-5 - Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena; 2) Okres rękojmi;3) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (projektanta);4) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (kierownika budowy).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (projektanta)

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (kierownika budowy)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający określa warunek w poniższym zakresie. Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający określa warunek w poniższym zakresie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający określa warunek w poniższym zakresie. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu (wg uznania Wykonawcy w ramach alternatywy 1, alternatywy 2, albo alternatywy 3): ALTERNATYWA NR 1 w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie co najmniej 2 zamówień, każdego z nich zrealizowanego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’, obejmującego swoim zakresem: - opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub/i przebudowę obiektów handlowych w tym targowisk zadaszonych o powierzchni min. 1000 m2 wraz z wykonaniem instalacji branżowych.oraz - budowę lub/i przebudowę obiektów handlowych w tym targowisk zadaszonych o powierzchni min. 1000 m2 wraz z wykonaniem instalacji branżowych oraz zagospodarowaniem terenu, o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto.ALTERNATYWA NR 2w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie zamówień polegających na:- opracowaniu min. 2 dokumentacji projektowych obejmujących budowę lub/i przebudowę obiektów handlowych w tym targowisk zadaszonycho powierzchni min 1000 m2 wraz z wykonaniem instalacji branżowych;oraz- wykonaniu min. 2 zamówień polegających na budowie lub/i przebudowie obiektów handlowych w tym targowisk zadaszonych o powierzchni min. 1000 m2 wraz z wykonaniem instalacji branżowych oraz zagospodarowaniem terenu, o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto.ALTERNATYWA NR 3w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie zamówień polegających na:- opracowaniu min. 2 dokumentacji projektowych, w tym dopuszcza się aby była to także 1 dokumentacja projektowa realizowana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’, wraz z zaprojektowaniem instalacji branżowych, przy czym każda z nich powinna obejmować budowę lub/i przebudowę obiektów handlowych w tym targowisk zadaszonych o powierzchni min. 1000 m2 wraz z wykonaniem instalacji branżowych oraz- wykonaniu min. 2 zamówień, w tym dopuszcza się aby było to także 1 zamówienie - roboty budowlane zrealizowane w formule ,,zaprojektuji wybuduj’’, polegające na budowie lub/i przebudowie obiektów handlowych w tym targowisk zadaszonych o powierzchni min. 1000 m2 wraz z wykonaniem instalacji branżowych oraz zagospodarowaniem terenu, o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto.Szczegółowe zapisy dot. alternatywy 1 lub 2 lub 3 zostały zawarte w rozdziale IX ust. 1 pkt 4 lit. a) b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie wstanie skierować do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:- 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie w sprawowaniu funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający uzna, że osoba posiada wymagane doświadczenie jeśli Wykonawca wykaże, że osoba wskazana jako projektant wykonała w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dokumentacje projektowe obejmujące budowę lub/i przebudowę obiektów handlowych w tym targowisk zadaszonych o powierzchni min. 1000 m2 (każda z nich wraz z wykonaniem instalacji branżowych).- 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej . Zamawiający uzna, że osoba posiada wymagane doświadczenie jeśli Wykonawca wykaże, że wskazana osoba wykonała w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usługi polegające (każda) na pełnieniu funkcji kierownika budowy podczas realizacji budowy lub/i przebudowy obiektów handlowych w tym targowisk zadaszonych o powierzchni min 1000 m2 (każda z nich wraz z wykonaniem instalacji branżowych oraz zagospodarowaniem terenu).Doświadczenie osób/-y skierowanej/-ych do realizacji zamówienia celem pełnienia funkcji projektanta i kierownika budowy, stanowi w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.2. W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień przez osobę/-y wskazywaną/-e do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę/-y uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy.3. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do realizacji zadania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 4. Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.).5. W przypadku wskazania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu NBP nie publikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje w/w informację.6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych (…), aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia i w tym zakresie:1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę (…) albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty (…) niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy Wykonawca w treści oświadczenia składanego na postawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wskaże dane umożliwiające dostęp tego środka, wówczas skorzysta z dyspozycji zawartej w art. 274 ust. 4 ustawy Pzp.- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Z zastrzeżeniem, że dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w tiret 1 lub gdy dokument ten nie odnosi się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się go w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Terminy wystawienia dokumentów zgodnie z tiret 1.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych (…), aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;2) w przypadku wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia wykazu robót i/albo robót i usług:a) w formule zaprojektuj i wybuduj: wykazu wykonanych zamówień publicznych z okresu nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;b) w zakresie spełnienia warunku posiadania doświadczenia w realizacji:- usług opracowania dokumentacji projektowej – wykazu usług zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem (...);- robót budowlanych – wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem (...)3) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.4) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający żąda od Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzących w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) itp.UWAGA: Wzory wykazów usług i a/albo robót budowlanych oraz osób Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej wraz z wezwaniem o którym mowa w ust. 1.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta będzie zawierać w szczególności:1) Formularz oferty przygotowany według wzoru Załącznika nr 3 do SWZ;2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę (jeżeli dotyczy), zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ;3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (dotyczy form opisanych w Rozdziale XVIII ust. 3 pkt. 2-4 SWZ);4) Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika –jeżeli dotyczy. 5) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy i 00/100 złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP, nr rachunku: 06 1020 1026 0000 1202 0263 4954, z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp. 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Milanówek z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ulicy Tadeusza Kościuszki 45;7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (…) w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale IX ust. 1 pkt 4 lit. odpowiednio a) i/lub b) SWZ uznane zostaną za spełnione jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane.W tym przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany do umowy zostały przewidziane w paragrafie 14 Projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://milanowek.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-30 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

- Szczegółowy sposób oceny ofert został określony w rozdziale XXIV SWZ- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:- sprawy formalne: Pani Sylwia Jabłońska, Pani Joanna Sierpińska, adres e-mail: przetargi@milanowek.pl - sprawy merytoryczne – Pan Tomasz Aleksandrzak, adres e-mail:tomasz.aleksandrzak@milanowek.pl
2021-03-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.