eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milicz › Dowóz oraz opieka nad uczniami w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Milicz do szkół podstawowych i ośrodków edukacyjnych od dnia podpisania umowy do 30.06.2023r. oraz 01.09-31.12.2023r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz oraz opieka nad uczniami w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Milicz do szkół podstawowych i ośrodków edukacyjnych od dnia podpisania umowy do 30.06.2023r. oraz 01.09-31.12.2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Milicz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzebnicka 2

1.5.2.) Miejscowość: Milicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: d.niewiejska@milicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/milicz

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/milicz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz oraz opieka nad uczniami w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Milicz do szkół podstawowych i ośrodków edukacyjnych od dnia podpisania umowy do 30.06.2023r. oraz 01.09-31.12.2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8c46108-6b19-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00015213

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000820/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowozy osób niepełnosprawnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454183/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IF.271.26.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I (dowóz i odwóz) – Milicz – Miłosławice – Piotrkosice -Sułów - Łąki - Baranowice - Olsza – Ruda Sułowska - Słączno - Węgrzynów - Dunkowa - Brzezina Sułowska (gajówka) - Milicz – 74 km (148 km dziennie).

Przewóz obejmuje: 16 osób, w tym 1 osoba na wózku, 4 osoby w fotelikach
- 10 dzieci uczęszczających do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Miliczu,
- 4 dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu,
- 1 dziecko uczęszczające do SP Dunkowa
- 1 dziecko uczęszczające do Zespołu Szkól Zawodowych w Miliczu.

Przewidywana maksymalna ilość przewozów w okresie realizacji zamówienia wynosi ok. 184 dni x 148 km = 27 232 km;

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 157183,10 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II (dowóz i odwóz) – Milicz – Czatkowice - Sławoszowice – Milicz (ul. Wojska Polskiego) - Milicz (ul. Krzywa) - Milicz (Plac Waresiaka) - Milicz (ul. Rawicka) - Milicz (ul. Polna) – Kąty - Milicz (ul. Krotoszyńska) – 35 km (czyli 70 km dziennie).

Przewóz obejmuje: 11 osób, w tym 2 na wózku inwalidzkim.
- 6 dzieci uczęszczających do DOR-W,
- 2 osoby do SOS-W,
- 2 osoby do KOM,
- 1 osobę do SP nr 1 w Miliczu

Przewidywana maksymalna ilość przewozów w okresie realizacji zamówienia wynosi ok. 184 dni x 70= 12 880 km;

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 74343,36 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III (dowóz i odwóz) – Milicz – Wodników Górny –Bartniki – Gądkowice- Tworzymirki Górne - Wszewilki -Milicz – 60 km (czyli 120 km dziennie)
Przewóz obejmuje: 10 osób:
- 5 dzieci uczęszczających do DOR-W
- 5 dzieci uczęszczających SOSW

Przewidywana maksymalna ilość przewozów w okresie realizacji zamówienia wynosi ok. 184 dni x 120= 22080 km;

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 111548,16 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV (dowóz i odwóz) – Milicz – Lasowice – Pracze – Dunkowa – Milicz (ul.Wojska Polskiego) – 38 km (czyli 76 km dziennie).
Przewóz obejmuje: 6 osób, w tym jedna na wózku:
- 1 dziecko uczęszczające do SP. Dunkowa
- 2 dzieci uczęszczających do DORW
- 3 dziecko uczęszczające do SOSW

Przewidywana maksymalna ilość przewozów w okresie realizacji zamówienia wynosi ok. 192 dni x 76= 14 592 km.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 80715,65 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 172650,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 172650,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 172650,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9161008483

7.3.3) Ulica: Kopernika 20,

7.3.4) Miejscowość: Milicz

7.3.5) Kod pocztowy: 56-300

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 172650,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 81659,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 81659,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 81659,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9161008483

7.3.3) Ulica: Kopernika 20

7.3.4) Miejscowość: Milicz

7.3.5) Kod pocztowy: 56-300

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 81659,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 134688,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 202252,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 134688,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółka Cywilna Iskra Jan Lisiak Dariusz Lisiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9161003600

7.3.3) Ulica: Poprzeczna 8

7.3.4) Miejscowość: Milicz

7.3.5) Kod pocztowy: 56-300

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 134688,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 92513,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 127971,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 92513,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9161008483

7.3.3) Ulica: Kopernika 20,

7.3.4) Miejscowość: Milicz

7.3.5) Kod pocztowy: 56-300

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 92513,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.