eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Morawica › Usługa wyłapywania, przejęcia i zapewnienia kompleksowej opieki bezdomnym psom z terenu Miasta i Gminy Morawica w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa wyłapywania, przejęcia i zapewnienia kompleksowej opieki bezdomnym psom z terenu Miasta i Gminy Morawica w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Morawica - Urząd Miasta i Gminy w Morawicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010352

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spacerowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Morawica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-026

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 31-14-692

1.5.8.) Numer faksu: 41 31-14-690

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@morawica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.morawica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wyłapywania, przejęcia i zapewnienia kompleksowej opieki bezdomnym psom z terenu Miasta i Gminy Morawica w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7219565-7215-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00014625

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016789/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Wyłapanie i zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu Miasta i Gminy Morawica w 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472710/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.84.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 131944,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa wyłapywania, przejęcia i zapewnienia kompleksowej opieki bezdomnym psom z terenu Miasta i Gminy Morawica w 2023 r.
3.Usługa w zakresie wyłapywania bezdomnych psów obejmuje:
a) utrzymywanie gotowości organizacyjnej, technicznej i logistycznej w zakresie świadczenia usług wyłapywania psów przez okres na jaki zostanie zawarta umowa,
b) wyłapywanie psów z terenu Miasta i Gminy po telefonicznym zgłoszeniu zgodnie z warunkami umowy,
c) transport wyłapanych psów do schroniska lub miejsca czasowego pobytu zwierząt,
d) zapewnienie w razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas wyłapywania i transportu psów.
e) prowadzenie ewidencji bezdomnych psów wyłapanych z terenu Miasta i Gminy Morawica i umieszczonych w schronisku lub miejscu czasowego pobytu w sposób pozwalający na ich identyfikację na podstawie dokumentacji zdjęciowej i innej.
4. Usługa w zakresie przejęcia i zapewnienia kompleksowej opieki bezdomnym psom obejmuje:
a) zapewnienie bezdomnym psom miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez uprawniony podmiot z kompleksową opieką w okresie od momentu ich schwytania do śmierci psa bądź jego adopcji, w tym:
- zapewnienie pomieszczenia odpowiedniego dla rasy, płci, wieku i kondycji zdrowotnej psa, chroniącego psy przed zimnem i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała,
- zapewnienie odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia,
- zapewnienie możliwości wybiegu/spaceru,
- obligatoryjna sterylizacja lub kastracja psów, odrobaczanie, szczepienia przeciw wściekliźnie,
- usypianie ślepych miotów,
- eutanazja psów nie rokujących nadziei na wyleczenie po uzyskaniu opinii lekarskiej na koszt Wykonawcy,
b) prowadzenie ewidencji bezdomnych psów wyłapanych z terenu Miasta i Gminy Morawica i umieszczonych w schronisku
dla zwierząt w sposób pozwalający na ich identyfikacje na podstawie dokumentacji zdjęciowej,
c) realizację programu adopcji psów poprzez:
- rozpowszechnianie informacji o możliwości adopcji
- zapewnienie adopcji co najmniej 3 psów w ramach jednego kwartału w okresie na jaki została zawarta umowa,
- sporządzanie i składanie Zamawiającemu raz na kwartał informacji co do liczby psów przekazanych do adopcji.
d) oznaczenie czipem bezdomnych zwierząt aplikowanym podskórnie oraz wprowadzenie danych do ogólnokrajowej bazy danych dotyczącej czopowania zwierząt.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację świadczenia wykonywania usługi w sposób nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, przez osoby posiadające właściwe kwalifikacje .
6. Używane przez Wykonawcę przy wyłapywaniu psów urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.
7. Środki transportu zwierząt winny spełniać warunki, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt.
8. Szacunkowa liczba wyłapanych i przejętych psów w okresie realizacji zamówienia – 90 szt., w tym 60 szt. – dorosłe psy i 30 szt. szczeniaki (psy do ukończenia 1-go roku życia).
Podana liczba ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie. Rozliczenia z tytułu świadczonych usług między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w odniesieniu do faktycznej liczby wyłapanych psów.
9. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z:
- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 638.),
- ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421),
- Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657),
- Rozporządzeniem MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116 poz. 753)
- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888/ oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w ustaw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 142500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 221400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 142500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jarosław Kołodziejczyk Gabinet Weterynaryjny Animal-Vet Zasole

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9372223238

7.3.3) Ulica: Garbarska 10

7.3.4) Miejscowość: Oświęcim

7.3.5) Kod pocztowy: 32-600

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 142500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.