eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębno › Budowa nawierzchni z kostki betonowej ul. Akacjowej w Dębnie.Ogłoszenie z dnia 2023-01-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa nawierzchni z kostki betonowej ul. Akacjowej w Dębnie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĘBNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966993

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Dębno

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bok@debno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.debno.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

platformazakupowa.pl/pn/um_debno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa nawierzchni z kostki betonowej ul. Akacjowej w Dębnie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22fc3014-6bec-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00013391

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012783/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Budowa odcinka ul. Akacjowej w Dębnie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457084/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI/05.06/II/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zamówienie obejmuje:
a) budowę konstrukcji jezdni wraz z nawierzchnią z kostki betonowej 8x10x20cm koloru szarego w ul. Akacjowej o dł. 155,57 mb, od skrzyżowania z ul. Lipową 0+00,00 (przy posesji ul. Akacjowa nr 23) do kolejnego skrzyżowania z ul. Lipową 1+55,57 (przy posesji ul. Akacjowa 19A) - o powierzchni łącznej - około 545 m2;
b) budowę zjazdów indywidualnych (około 5 szt.) oraz wejść indywidualnych na posesje (około 5 szt.) o nawierzchni z kostki betonowej 8x10x20cm koloru czerwonego w ul. Akacjowej - o łącznej powierzchni - około 65 m2;
c) regulację istniejących studni i skrzynek ulicznych: kanalizacji sanitarnej, wodociągowych, gazowych, multimediów itp. na budowanym odcinku drogi – około 13 sztuk;
d) budowę wpustów ulicznych wraz z przykanalikami – szt. 2;
e) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
f) zdemontowanie 2 istniejących płyt betonowych i zamontowanie ich na ulicy Akacjowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
g) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w uwzględnieniu z Zamawiającym (projekt stałej organizacji ruchu ma obejmować całe osiedle) oraz należy dokonać obowiązujących uzgodnień i zatwierdzeń.
2) Należy dowiązać się do istniejącej nawierzchni łącznie z rozebraniem istniejącego krawężnika zabezpieczającego istniejącą kostkę betonową.
3) Zamówienie obejmuje budowę nawierzchni odcinka ul. Akacjowej wraz ze zjazdami oraz wejściami na posesje, bez budowy chodników i wykonania zieleni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 250120,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 384252 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 250120,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLGET Dawid Getman Usługi Budowlane i BHP

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 210961903

7.3.3) Ulica: Chrobrego

7.3.4) Miejscowość: Dębno

7.3.5) Kod pocztowy: 74-400

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 250120,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.