eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto ZgierzOgłoszenie z dnia 2023-01-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Zgierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Jana Pawła II 16

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umz.zgierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zgierz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/umz.zgierz/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-359deb2f-7479-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00013074

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00067291/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476512/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PŚ.271.45.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej realizowana w 8 - miu zadaniach w zakresie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. a) zadania realizowane na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Zadanie nr 1 Przebudowa skrzyżowania ulic: Tuwima, Polnej oraz Żytniej w Zgierzu. Zadanie nr 2 Budowa ulicy Żytniej w Zgierzu na odcinku pomiędzy ul. Polną a ul. Gałczyńskiego. Zadanie nr 3 Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem ulica Kasprzaka (między ul. Rembielińskiego a ul. Promienistych), Lewandowskiego (dawniej Bilskiego – między ul. Bardowskiego a ul. Promienistych) i Promienistych (między ul. Kasprzaka a ul. Lewandowskiego) wraz z odejściem w ul. Bardowskiego ( między ul. Kasprzaka, niemal do ul. Szarych Szeregów). Zadanie nr 4 Przebudowa ul. Jabłoniowej od dz. o nr ewidencyjnym 343 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 91 w Zgierzu. Zadanie nr 5 Przebudowa jezdni wraz ze zjazdami i poboczem po stronie północnej, a także z budową kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ul. Chełmońskiego. b) zadania realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie nr 6 Przebudowa i remont dwóch, połączonych ze sobą skrzyżowaniem odcinków dróg gminnych: odcinek I o długości ok. 457 m - ulica Dąbrowskiego (120839E) od numeru 10 do ul. 1 Maja oraz odcinek II o długości ok. 315 m - ul. Barlickiego (120811E) od ul. Dąbrowskiego do przejścia dla pieszych przy rzece Bzurze. Zadanie nr 7 Przebudowa jezdni wraz ze zjazdami, a także poboczem i terenami zieleni drogowej po stronie zachodniej ul. Chopina od ul. Osiedlowej do ul. Prostej.
Zadanie nr 8 Przebudowa jezdni wraz ze zjazdami, a także poboczami i terenami zieleni drogowej w ulicy Maczka od ul. Magdaleny Samozwaniec do ul. M. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej. Zadania inwestycyjne będą dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz realizowane z budżetu Gminy Miasto Zgierz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.